Thursday, December 30, 2010

The 7 Thai border trespassers arrested by Cambodia

34 comments:

ត្រកូលហ៊ុន said...

ពួកចៃស្តេចថៃ!បញ្ហាទាំងកើតទាំងលិច,ពេលណាបានឈប់ឈ្លោះគ្នា!ឈ្លោះគ្នាចង់២០០០ឆ្នាំហើយ!ស្មានតែពួកខ្មែរពួកថៃយួនហ្នឹងកើតមកយកដីមកតាមអី?ដីបានមកហ្នឹងសុទ្ធតែលួចគ្នាទៅវិញទៅមកទេ។កុំថាអាណាគ្រាន់បើជាងអាណា!តាមពិតដីហ្នឹងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សទេ,

Anonymous said...

Fuck the Thai King for sending these Siem warmongers to cross Cambodian territory !Who the fuck these Siem bastards think they are? They think they are God? It is because they think that they are God that is why AH Hun Sen always let them go for breaking Cambodian law! It is about time that AH HUN SEN stop rewarding these bastards for breaking Cambodian law!

Forever war with the Siem bastards

Anonymous said...

All these Thai are Yellow Shirt or PAD trouble makers. They call themselves Thai nationalists who want to inspect the border. They do not recognize the 1904 and 1907 Franco Siamese boundary of Cambodia. They should be prosecuted for trepassing our land with no merci.

Anonymous said...

what a bunch of trouble-makers! they should rod in khmer prison for violating khmer law, etc! they did worst thing to khmer civilian who only wanted to look for livelihood, these cruel siem people should stay in prey sar for life!

Anonymous said...

stupid MP Thai of Bangkok. He wanted to prove himself that he is a petriotic Thai by trespassing the border line.

Don't give them a special pardon.

Anonymous said...

Look at these stupit faces, they do not know Cambodian well, we can smile but also can kill. We have tolerated these Thai very long time, we never shoot to kill. Instead of arrest them why Cambodian did not shoot them? we are civilised, we are not barbarian like these Thai MP but civilisation has limited, next time we shoot to kill.

Anonymous said...

I say it is fine and dandy that these Thais are arrested within the Cambodian territory. However, on the Thai side, the Thai soldiers shoot and kill Cambodian migrant workers every single day.

In addition, what about the Viet tresspassors into Cambodia's territory. They too need to be arrested and sent to Prey Sar Jail.

Anonymous said...

of course, our law does not discriminate siem or youn, you know! if they are caught in the act like these stupid siem thugs, then you bet we'll sue them, send them to court, etc..., ok!

Anonymous said...

Cambodian military and policemen are pushing stupid Khmers out of our way to build big departments for our beautiful Vietnamese people. We are so close to reach 10 millions. Once day, Khmer won't look down on us anymore. Keep up the good work all Vietnamese comrades. We love you!
Cambodians! You have to make space for our up coming Vietnamese. OK!

Campuchia cảnh sát quân sự và đang đẩy người Khmer ngu ngốc ra khỏi con đường của chúng tôi để xây dựng bộ phận lớn cho người đẹp Việt chúng ta. Chúng tôi rất gần đạt 10 triệu. Một lần một ngày, Campuchia sẽ không nhìn xuống trên chúng ta nữa. Giữ thành tốt công việc tất cả các đồng chí Việt Nam. Chúng tôi yêu bạn!
Campuchia! Bạn phải làm cho không gian cho người Việt Nam của chúng tôi sắp tới. OK!

Anonymous said...

Stupid 1:35 PM wrong comment on the topic. Go to have a life if you did not know what the topic is. You can copy and paste in your stupid ass but not here.

Anonymous said...

who they think they are? stupid lawmaker, i mean lawbreaker! charge them to the fullest extent of the law!

Anonymous said...

Don't forgive them; Thai soldiers always fire at Cambodian when they cross border to Thailand. Put them in jail according to the rule of laws.

Anonymous said...

yes, make them serve jail time for their violation of our law!

Anonymous said...

Crossing the border by this way only free and open for ordinary Khmer Surin and non politicians.

Anonymous said...

Cambodia has today because of Norodom Shihasnuk. The reason is at election 1993 UN ask this ex king to stay longer to make sure Hun Sen exempted the defeat but this ex king was kicked UN out as soon as possible because he tried to gain credits for himself. His mess lead Cambodians suffer until today. He must be responsible.

The Ex king and king today is not patriot at all. They are opportunistic parasite of Cambodia.

When Non Nol kicked him out of power, he was jointed with Khmer Rough to tell Khmer military drop the weapons but when Pol Pot killed Khmers. The king tried to wipe his responsible out. Ex king is no responsible for Cambodians lives that have been lost over two millions Khmer life. Khmers are so suffer today because of him. His politic make Cambodians suffer until today.

Anonymous said...

KI is not respresent free speech as they calims. Some of the commons that they don't like they delete them as many time happen already.

Anonymous said...

I can't go anywhere because the goverment post me in here to watch you guys talk and report your IP address and commons to cambodia black list. We spy and using GPS channel to track you guy identities.

Anonymous said...

I don't suppport thailand for invading Cambodia at all. But any arrest to Thais civilian official is illegal. It doesn't represente any invasion at all. Cambodian soldier can arrest Thais soldiers with arm to enter Cambodian soil. But they cannot arrest their MP. This arrest is to scare SRP members who dared to check our borders points with Vietnam. Hun Sen wanted to show off SRP party members who dare to check demarcation points with vietnam to know that next they will be arrested by Vietnam and Hun sen will not intervenne and those MP will become criminals for invading Vietnam.
It is a trick of Hun Sen to cover up encroachment of vietnam into Cambodia. In reality, Hun Sen desn't care about Cambodian interest at all.

Areak Prey

Anonymous said...

Shut ups ah Youn black teeths, we gonna take cares your thieves races pretty soon don't be so happy asshole. Just waits and see mother fuckers time for your slave regimes is countig now don't worries we gonna send all of your googes back to China or Dieviet.

Anonymous said...

I hates Siem but not ask much like I hates Youn Vietcong I never likes those races even men and women everytimes I saw those people I bite my teeths I just wanna kills those animals I don't know why If I were the president of Cambodian I'll asking ah Youn to return Khmer Krom back if they deny I'll declear wars with them rightaway.

Anonymous said...

5:09PM is so racist. He is Hilter and Pol POt. He likes to kill human as animals. He is a criminal against Humanitary.

Anonymous said...

I agree KI deleted comments. Why?

Anonymous said...

I agree too why do KI deleted comments? I though KI is free speech because KI always critizied cambodian goverment but now Ki is the same. Why...???

Anonymous said...

5:17 PM Because KI afraid Hun Sen too you know.

Anonymous said...

For all of you who concern about KI deleted your post I think it is not the case, some comment you see in your PC like this one ========== may be your computer do not have programm that can decode it. I have two computers one can anly read about 60% most of them on English comment but on Khmer comment I can not read but other computer which more update I can read comment 100% included Khmer comment. May be I am wrong, my comment just for suggestion only does not intend to offend to any fellow commentators.

Anonymous said...

I just wondering, Do Hun Sen eat rice like normal cambodians? He is so rich what do he eat everyday? How many time dose Hun Sen eat per day? Is his foods make from gold and diamon?

We are so hungary at country side. We want to eat like Hun Sen eat everyday. Hun Sen! Can you please give us what you are eating?

Anonymous said...

Hun Xen killed alot of patriots khmars such as at 1997 more than 5000 khmers have been murdered by Hun Xen but why is he still there talking??? Can anyone please explain that to me ?

Anonymous said...

By Koh Santépheap, Thai soldiers have arrested 150 Khmer dated 30/12/2010. they took them to Bangkok.

When the Thais were arrested by the Khmer soldiers, they give them care and food and fees. but when the Khmer people crossed the border Khmer-Thai, Thai soldiers killed the Khmer people mercilessly, the Thais give no chance to survive.

Also, how many illegal Vietnamese living in Cambodia? these clandestine do what they want on Khmer territory. Imagine the Khmer people who dare to live on the land of two neighbors Thai-Viet, with no official paper?
either they kill them, or they put them in jail.

This shows that the Khmer government does nothing to protect the Khmer people.

Anonymous said...

7:10 PM... Sam Rainsy accused Hun Sen, but nobody can prove it.

Now Sam Rainsy is brainwashing everybody, including you and me. We now think Hun Sen is a bastard and criminal because of Sam Rainsy.

Sam Rainsy is manipulating us, so we look down on Hun Sen and then he can be elected and be in power.

Sam Rainsy doesn't care about his servants and other party members. Look at the right of KI website. Sam Rainsy claims he is the only hero of his party. Where are the real heroes His Excellency Son Chhay and Her Excellency Mu Sochua?

H.E. Mu Sochua was facing prison, but stayed in Cambodia to be a hero and defend her honor. When Sam Rainsy was facing prison, he self-exiled to France so Svay Rieng villagers can do prison for him. Is that a hero?

SRP needs a new president! I vote H.E. Mu Sochua!

Anonymous said...

It is an act of provocation from the stupid Thai poloticians. They are lucky peolple, because our Khmer soldiers are still civilized, did not kill them, when they crossing the Cambodian border.
Please remembered, our ordinary Khmer people were killing by the Thai armee alomst of the time, when they miscrossing the border. No one from your Thai Politicians or Govenment take care about the barbarische acts of your soldiers.
7:10 PM
You can't compare the 2 problems with each other. It is internal politic actions of each counrty. We also don't interfear into your own internal action of the Thai governemnt again the red shirts.

Anonymous said...

Stupid boarder police shot first and then ask question second if they cross into Cambodia land!

Anonymous said...

Where are the Vietnamese soldiers who entered into Cambodia territory to avoid SamRaingSy party Parliment members to see border posts ?

Where are they ??

Anonymous said...

who these siem assholes think they are, god?

Anonymous said...

FUCK THIS SHIT....FUCKEN THAI PEOPLE THINK THAT THEY CAN JUST WALK ON OUR DIRT LIKE IT'S THEIR?...RESPECT OTHER PEOPLE LAW AND PEOPLE. OLD AZZ FOO CAN'T SEEM TO THINK AND SHIT. YOU GET MURDER WALKING IN MY HOUSE!!!!....