Friday, October 11, 2013

RFA report Chheam Yeap Concerned international pressure


សូមស្តាប់​ សំដី ឈាម យៀប បារម្មណ៍អំពីគំនាបសហគមន៍អន្តរៈជាតិ

6 comments:

Anonymous said...

សំដីឥរបស់បុគ្គល ឈាមយ៉ាប់​ គឺជាសំដីរបស់ពួក
កុម្មុយនិស្ត​ ចិន​យួន ពន្យុះពីក្រោយខ្នងពួករដ្ឋា
ភិបាលអាយ៉ងកុម្មុយនិសភ្នំពេញឲនិយាយដូច កាលជំនាន់ឆ្នាំ ៦៣-៦៤ ដែលប្រទេសចិន​ និង យួនហាណូយបន្យុះ និង ជម្រុញឲស្តេច សីហនុ
ផ្តាច់ជំនួយ និង ចំណងមិត្តភាពពីប្រទេសខាងលិច
ទាំងអស់​អញ្ចឹង ។ ដោយសារតែស្តេច សីហនុ ស្តាប់តាមបទបញ្ជារពួកប្រែតកុម្មុយនិស្តទាំងនេះហើយទើបមានព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ១៧ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ និង ថ្ងៃទី៧ មករា កើតឡើង ។

ពេលនេះពួកនេះ បានបញ្ចេ្ញញទ្រឹស្តីដដែលមក
ទៀតហើយ ដូច្នេះ វាបានបញ្ជាក់យ៉ាងជាក់លាក់
ហើយថាពួកវាជាពួកកុម្មុយនិស្តពិតប្រកដ ។ ពួកវាឥតត្រូវការ ការទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋ និង សហភាពអឺរុបដូចកាលពីឆ្នាំ ១៩៦៣-៦៤កាលពីអតិតរដ្ឋកម្ពុជា និង​ កាលពីសម័យខ្មែរក្រ
ហម ។ បើដូច្នោះ អ្វីដែលគណៈបក្ស សង្រ្គោះ
ជាតិ គណបក្សជំទាស់ឯទៀត និង ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្មែរ បានថ្កល់ទោសពួកវាថាបានល្មើសលើកិច្ច
ព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារិសជាការត្រឹមត្រូវ និង ពិត
ប្រាកដ ។

ដូច្នេះ យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុង​ និង ក្រៅប្រទេស និង ជាគណៈបក្សជំទាស់ សូមអំពាវ
ដល់ប្រទេសម្ចាស់ហតថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារិសទាំងអស់អនុវត្តតាមល័ក្ខន្តិកៈនៃគិច្ចព្រម
ព្រៀងនោះ ហើយ ផ្តន្ទាទោសពួករដ្ឋាភិបាលនៃ
គណៈបក្សពួក ហ៊ុនសែន ជាបន្ទាន់ ។ បើពុំនោះ
ទេ ប្រទេសកម្ពុជា និង ធ្លាក់ចូលក្នុងក្រញុំាដៃប្រ
ឡាក់ឈាមរបស់ពួកកុម្មុយនិស្តទាំងស្រុងដូចកាល
ពីឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ១៩៩១ ទៀតហើយ ។ សូមកុំ
ទុកឲយឺតពេលដូចកាលហ្នុងទៀត ។

Anonymous said...

Heh Ah Chker CHiem Yeap Ah Mookh Chker BanhaYuon: Why you have concerned about the international pressure that Mr. Rainsy has been working on. Your team of criminals would be o.k. because you have Youns and Chens to support you. On the other hands ah Kwak has 700 officials in the cabinet with another 2000 baboons of advisors, so his cabinet would never crumble down because its make up of street gangs, bunch of criminals and yuon thugs. This is a designed cabinet used to plunder and loot of whatever khmers have left after 30 years of the same ruler. It is very laughable to see a country such as small as Cambodia with an area of 181,098 square km and a population of 14 millions has so much ministers and flock of advisors working together to suck up blood from Khmer people. Shame! Shame! on ah Kwang who've keept on borrowing money to enrich themselves and his groups of dogs in all ministries. Therefore, in the next 30 to 40 years all Cambodians have to pay back their debts with interest. Perhaps he thinks that Khmer people do not have to pay back because by then Cambodia will no longer exist as a souvereign state as we known it today. In other word it would become part of Yuon empire as Kampuchea Krom today. Time will tell that ah Kwang was so smart by borrowing billions and billions of US dollars from countries such as China without a penny paying back; so then some would have realized and started to blame themselves that if they have had worked for ah Kwak by then they would be as rich as Ah Chker Kwang and his criminals like ah Chiem Yeap and ah Chhean Von mookh Chker.

Anonymous said...

មនុស្រឥឡូវមិន​ស្ដាប់តែសម្ដីទេ គេស្ដាប់រួមទាំងភាសា​របស់ការសម្ដែងផងដែរ (Body language) ក៏អាចផ្ដល់តម្រុយឲ្យយើងយល់ជាមុនខ្លះបាន! ដូច្នេះភាពពិតប្រាកដរបស់មនុស្សម្នាក់ ចេញពីការអនុវត្តន៍របស់មនុស្ស! ភាសាអង្គគ្លេស គេតែងនិយាយថា៖ "Action louder than word" បើយើងស្វែងយល់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅតាមលក្ខណៈនេះវាយូរបន្តិច តែពេលវេលា វានឹងបញ្ហាញការពិតរបស់វាយ៉ាយជាក់ច្បាស់!

Anonymous said...

This husky dog look like Cheam Yeap if you look at it little longer from the front but if you look from the side you'll ah phnorng cheang Von! This husky dog sit there to guard the bamboos =yuons.

Prahok

Anonymous said...

What an incompetent Chheam Yeap to say that Cambodia has their communist friends for trading if their gov't not recognized by the world. They are willing to sanctioned Cambodia back in the '80s where Cambodia was isolated from the world where there is no development or economic growth. What shows me is that they are still Rouge and still ignorant and not willing to work for the people after 3 decades of democratizing.

Anonymous said...

They even have CPP dog the one is useful will be kept and the one that is useless will ship to Vietnam menu.
Somehow, deforestation are gone and they replaced bamboo forestry in Cambodia and will produce in Vietnam product.

Coconut Vendor