Wednesday, November 06, 2013

ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកធ្វើមហាបាតុកម្មស្វាគមន៍ ទេព វង្ស ស្ដេចសង្ឃ ៧ មករា

ស្ដេចសង្ឃ ៧មករា ទេព វង្ស និងមកធ្វើបុណ្យ បញ្ចុះខណ្ឌសីមាវត្ត ខន្តីយ៉ារ៉ាម Eastern United FoundationTemple» Jacksonville, Florida, USA ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១៣ ។ ជាកិច្ចស្វាគមន៍ដល់ស្តេចសង្ឃ អង្គនេះប្រជាពលរដ្ឋ និង​សមាគមខ្មែរ នៅសហរដ្ឋ​អាមេរិក នឹងរៀបចំធ្វើមហាបាតុកម្ម ដែលក្នុងនោះមាន ពង​មាន់ស្អុយ បន្លែផ្លែឈើ ដែលគេបោះចោល ជាដើម ក៏ត្រូវរៀបចំប្រគេន​សង្ឃ​អង្គ​នេះ​ឆាន់ផងដែរ ។ តាមពត៌មាន​បានឲ្យដឹងថា ពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុង ត្រៀមខ្លួនមក​ចូល​រួម​មហាបាតុកម្មព្រោះពួកគាត់ គោរព​និងស្រឡាញ់​ស្តេចសង្ឃអង្គ នេះខ្លាំងណាស់ ៕៚ 
០៥ វិច្ឆិការ ២០១៣ ហនុមាន 

 

25 comments:

Jendhamuni said...


My goodness! Him again!

phirum said...

he going to hell soon. he support CPP and kick out all the monk and replace new monk who dont know shit.

Jendhamuni said...


Dear 2:10 AM,

He's a million times worse than you mentioned.

Anonymous said...

Ah Tep Vong,

Ah Kteuy Kdor Toun !!

Anonymous said...

Holy, why alway snhenh dack srey youn khmeng , I' ll
Go to the hell soon.

Anonymous said...

Wow tep vong's visitation...! I'll bring dozen of bad eggs for welcome him...what time will he be arriving...?

Anonymous said...

Ah ! Tep Vong , Ah choss norok 99 chorn

Anonymous said...

Please organize a group that equipped with rotten eggs and many bags of human shits and pee ready to welcome him. Oh1 by the way mixed those bags of shits with rotten tomatoes and other staff if you like. Please do not miss this opportunity because it is very rare to have this typical Chker yuon come to the USA. I'll be there too, to welcome him the hell on earth.

Anonymous said...

He should not be invited to the US at all. This monk is destroying Khmer Buddhism not to promote or care our religion. In 2007, he canceled the temple inauguration in Minnesota when the community members had threatened to protest. Instead, Venerable Hok Savann presided over the ceremony. Tep Vong has committed too much sin against our revered Buddhism; he doesn't deserve any respect or welcome from us.

Anonymous said...


Please don’t bring this monkey monk, Tep Vong, in the US. Vietnam is where he belongs.


Anonymous said...

Ah sang chamkourt lourng, vea samperh youn vietcong. Oh help! help! help I have never seen sang chhakourt dauch ah sang niss teh lok euy . Even king has to samperh sang derh. ah sang leu keu, I want to slap his face and head very much. Get away of my sight, I can not afford to see his face at all, please do not post his dum dum face anymore

Anonymous said...

stop the khmer/yuon hate! this is the 21st century. i think khmer people and yuon people should work together to foster a better understand and heal old wounds together for good international relations between these two countries! no hate is allowed in the international relations and international policy. that's not how the real world out there operate! again, i think khmer and yuoun gov't and people must work hard to foster good neighborly relations and international relations. i hate to say this, but the cnrp group, so far, seems to carry a lot of hate for whatever reason. if people want a better understanding, they should work to foster good neighborly relations! people and countries of the world need one another; it's called the global co-dependence among nations on earth. cambodia and vietnam should foster good neighborly relations. vietnam should tell cambodia not to worry about their dominance or what have you, so cambodia can work towards fostering good relations to lessen distrust and hate of each other. if these two people continue to ignore the hate issue, they won't get along. the two people need to understand and want to deal with this issue together. with it comes respect and good relations!

Anonymous said...

I do not hate anyone, But the monkey monk installed by Viet is not belonged to Cambodia.

Anonymous said...


7:54 AM

I would agree with you, if I were a Yuon like you.

Anonymous said...

He deserves to receive bad eggs for not helping his country but the enemy.He betrays his people!I HATE HIM for this.

Anonymous said...

Haaaaa.

He is smiling to the VN girl NOT to a male monk on his left hand. it's amazing.

Anonymous said...

Remember this 7:54am, youn and khmer never has been together like water and oil, youn is khmer traditional enemy. Youn invade , kill, murder,rob,steal everything from khmer from generation to generation. On the top of that youn is communist, but khmer is not. The power countries hate communist countries including ah China and ah youn Hanoi. These two countries survive by cheating , stealing and creating war to the other countries to make them suffer so they can control and fool the world. Goes around comes around ,khmer has never given up .

Anonymous said...

He is staring and smiling with lady, why not staring at on his left? Maybe she is beautiful. I hope so.

Anonymous said...


Is this who the CPP HunSen and the king look up to for spiritual guidance?!

"BANDIT EVIL KING"
new country's motto under the illegitimate CPP

Anonymous said...

8:37am, i understand; however, think new, why not both people heal and work hard to foster good neighborly countries? this goes to yuon, too, why not work with khmer people to foster good neighborly relations? why all the hate, both ways? that's the point, i'm trying to make! i know they are old enemies, but why not try to look at the brighter side and respect and accept each other's differences. why yuon has to think that khmer should be like them or vice versa? why can't they accept their differences? are you saying it is impossible to mend fences and be different from their ancestors? we're talking about the 21st century now and future to come. why continue the hate toward one another? i think the issues need both countries to work it out together,not just one way street approach!

Anonymous said...

i think some khmer are using too much presumption about yuon influence and dominance over cambodia or whatever. most of the time, it's not even true! and khmer hate yuon but chose to fight with other khmer who happened to disagree with their view? that's what is see happening in politics? khmer fighting khmer because the excuse is they hate yuon. now, tell me, if that is stupid or something is wrong with this picture, ie. khmer fighting khmer because khmer hate yuon. go figure! some people don't use their head to think for themself! that should be a wake up call for them!

Anonymous said...

Stop this disgraced monk Tep Vong to your temple. Minnesota stopped him in 2007 from joining a temple inauguration, and you can do it too. Never worship this sinful monk who comes to destroy our religion.

Anonymous said...


Ah Yuon 7:54 AM said:


“vietnam should tell cambodia not to worry about their dominance”

That was what the VN and VC told Ah stupid Sihanouk in the 60’s.
“Don’t worry help us will help you.”


Anonymous said...

Thank you daughter and son I love Vietnam a lot.

Cam on con gai va con trai toi yeu Vietnam riet.

អាត្មា

Anonymous said...

to 9:06am , your comment cannot be bought.period. the truth is the truth, don't even try to twist to different subject. Youn is youn.Youn invade khmer from your ancestor until now, never enough and never end. Let start from the 60's , Sihanouk helped youn vietcong to use khmer territory along border to fight against USA. Sihanouk was a traitor king, Lon Nol asked vietcong so call north vietnam to leave the country, the vietcong refused to do so, that the war happened, youn invaded khmer .Youn has tried every means,every fashions to destroy khmer. I tell you this,khmer cannot be healed with youn. Only kbal youn kloun khmer,or fake khmer after 1979 can.