Sunday, November 24, 2013

សុំនិយាយផង!34 comments:

Anonymous said...

AH LY DIEP DOCH CHHKER CHHKUOT HEAR BERK POPOUS MOATH

DOEUR RORK WAT CHRUORK LERNG BAN TEAT BER CHEA MORK PRAKHAM KE KROUP KNEA ! KHAM ORS PI SDECH ! TAM KHAM PAK PUOK KLUON ERNG THLOAP CHUOY VEA NOV WAT LONG BEACH .

KHAM TEANG BANG P-AUN TRAKAUL SOTH NOV KBER KLEAK VEA TEAT
ORS=CHAR MERN AH CHHKER KHUOR YUON

Anonymous said...

លោក 5:39AM,
សូមអរគុណណាស់ចំពោះការរិះគន់និងការប្រមាថរបស់លោក ។ សំុសួរថា
តេីខំ្ញុនិយាយខុសពីការពិតត្រង់កន្លែងណា បានជាលោកមិនសប្បាយចិត្ត
រហូតរាលកៃដល់េរឿងវត្ត ? ។ ខំ្ញុសូមជំរាបលោកឲបានជ្រាបថា ខំ្ញុពំុមែន
មិនចូលវត្ត ឬអត់វត្តសំរាប់ចូលនោះទេ ។ វត្តដែលខំ្ញុខំប្រឹងតស៊ូយកជ័យ
ជំនះពីក្រុមឈេីច និងពីក្រុមបំផ្លាញវត្ត មកជូនសហគមន៏ខ្មែរវិញ ខំ្ញុនៅ
តែចូល និងនៅតែការពារដដែល ។ មនុស្សល្អ ខំ្ញុគោរព ។ មនុស្សមិនល្អ
ខំ្ញុទុកជូនលោកគោរពនិងកោតសរសេីរចុះ ។ សូមលោកមេត្តាប្រាប់ខំ្ញុផង
តេីនរណាទៅ ដែលធ្លាប់ជួយខំ្ញុឲបានឈ្នះក្តីនៅវត្តឡងបីុច រួចហេីយខំ្ញុងាក
ទៅខាំគេវិញនោះ ? ចុះពាក្យថា ខាំគ្រប់គ្នានោះ តេីជានរណាខ្លះទៅ ?
សូមជ្រាបថា បងប្អូនត្រកូលសុទ្ធ ពំុបានជួយខំ្ញុនៅក្នុងរឿងវត្តទេ គឺ
មានតែប្តឹងខំ្ញុេឡីងទៅតុលាការប៉ុណ្ណោះ... នេះបេីលោកមិនបានជ្រាបទេ !
ចំណុចមួយទៀតដែលខំ្ញុមិនចង់និយាយ ហេីយលោកចេះតែលេីកឡេីងគឺ
ពាក្យ «អាឆ្កែខួរយួន» ។ ខំ្ញសូមជំរាបលោកថា ៖ ក្នុងមួយជីវិតរបស់ខំ្ញុជាអ្នក
កាសែតនេះ ខំ្ញុពំុដែលទៅក្បែរយួន ឬពួកអាយ៉ងយួន ដេីម្បីសំុបែងចែក
អំណាច ឬសំុសីុអាចម៏របស់ពួកវាជុះចោលេនៅទន្លេបួនមុខម្តងណាឡេីយ !
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ,
លី ឌៀប

Anonymous said...

There is one guy with multiple personalities that can write in Khmer, French and English flip-flopping from being a bad guy to a good guy fooling KI-Media readers and staff. This sick person will be revealed as soon as Google returns the result of my inquiry.

Anonymous said...

Look at Hun Sen he listen and pick all the idea that could benefit him and his cpp yourn party. If you are smart just listen and grab the good one that could be better for you and
use for your new strategy to throw yourn out of our Khmer country. We knew that not all the advice and idea are good.

Anonymous said...

សូមបញ្ជាក់បន្ថែមចំពោះលោក 5:39AM,
ខំ្ញុពំុដែលខាំបងប្អូនត្រកូលសុទ្ធ ដែលបានប្តឹងខំ្ញុឡេីងតុលាការនោះទេ
ខំ្ញុគ្រាន់តែការពារខ្លួនខំ្ញុ និងការពារវត្ត ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ !!
តេីលោកមានដែលឃេីញ ឬបានឮខំ្ញុប្រេីនូវពាក្យមិនគប្បីណាមួយ
ចំពោះបងប្អូនត្រកូលសុទ្ធដែរឬទេ ? ខំ្ញឈ្នះក្តី ពំុមែនបានសេចក្តីថា
ខំ្ញប្រមាថនោះទេ !!
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ,
លី ឌៀប

Anonymous said...

បន្ថែម ៖
តេីលោកធ្លាប់ឃេីញខំ្ញដឹកដៃប្រពន្ធទៅហាណូយដែរឬទេ ?
បេីលោកចង់ដឹងច្បាស់ សូមសួរប្តីប្រពន្ធមេរបស់លោកទៅ !!
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ,
លី ឌៀប

Anonymous said...

តេីហេតុដូចម្តេចបានជាយល់ថា ហ៊ុនសែនភ្លេីជាងខ្លួន ?
តេីអ្នកទៅសំុបែងចែកអំណាចពីពួកអាយ៉ងយួនឆ្លាតណាស់
ទៅឬ ?
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ,
លី ឌៀប

Anonymous said...

To 6:47 AM,
Is you LY DIEP ?
your above listed comments obviously is a threat to me personally.
LY DIEP , you sound like HUN SEN demanding confidentiality from FACEBOOK to crack down his opponents !
You have the right Sir in America, LY DIEP !

Anonymous said...

LOK LY DIEP<
PEAK CHAS LOK THA !
KO DAMBAO KNANG ! K-ERK HEOUR RUMLORNG ! RUMSAY KANTUY ! Fitting your case and personality

Anonymous said...

លោក 7:48AM,
តេីលោកច្រឡំមនុស្សទេដឹង ? តេីលោកចាត់ទុកខ្លួនលោកសំខាន់យ៉ាង
ណាទៅ ដែលខំ្ញត្រូវកំែហងនោះ ? សូមលោកជ្រាបថា ៖ ខំ្ញុពំុមែនជាម្ចាស់
នៃ Ki-Media នេះទេ !
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ,
លី ឌៀប

Anonymous said...

លោក 7:51AM,
លោកច្រឡំហេីយ... តាមពិតពាក្យគេនិយាយថា ៖
«ការពិត» វាធ្វេីឲឈឺចុកចាប់ទេតេីលោក !!
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ,
លី ឌៀប

Anonymous said...

បន្ថែមចំពោះលោក 7:48AM,
ផ្ទុយទៅវិញ បេីលោកណាម្នាក់នៅខាងលេីនេះអាចមានមធ្យោបាយ
រកឃេីញជនអនាមិក ដែលតែងជេរប្រមាថមកលេីខំ្ញុបាន សូមមេត្តា
ជួយប្តល់យុត្តិធម៏បេីកមុខដាក់ទានឲខំ្ញុបានស្គាល់ផង !!
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ
និងសូមអរគុណទុកជាមុន,
លី ឌៀប

Anonymous said...

I APPEAL ALL CAMBODIAN must stand up now to overthrow HUN SEN From the power, otherwise it will be too late to liberate our country from Vietnamese communist

Anonymous said...

MIKE IS EVERYWHERE!!!

KI-Media, Facebook, camnews, YouTube, RFA, Topix, Sabay, VOA, RFI, Khmer Aussie Radio and etc.

Anonymous said...


លី ឌៀប និយាយថា ៖

"ក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំជាអ្នក
កាសែតនេះ ខ្ញុំពុំដែលទៅក្បែរយួន ឬពួកអាយ៉ងយួន"

ប៉ុន្ដែយកកាសែតទៅដាក់កន្លែងយួន និង ឃោសនាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱ្យយួន!sic!

Anonymous said...

លោក 11:24AM,
ក្នុងរបបរកសីុខំ្ញុមិនអាចប្រកាន់ភ្ញៀវបានទេ នៅក្នុងសហរដ្ធអាមេរិកនេះ
ការប្រកាន់ជាតិសាសន៏នឹងធ្វេីឲលោកមានបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់ជាមិន
ខាន ។ បេីលោកចង់ដឹងថាច្បាប់មានទម្ងន់ប៉ុណ្ណា សូមលោកសាក
ល្បងខ្លួនឯងលមេីលទៅ លោកពិតជាបានជ្រាបពំុខាន ។ សូម្បីតែ
កាសែតអាេមរិកាំង កាសែតចិន កាសែតកូេរ៉ កាសែតមិុចសីុចកាំង
ក៏ចុះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲអ្នកជំនួញយួនដែរ េហីយពលរដ្ថខ្មែរក៏ចូល
ទៅទិញទំនិញនៅផ្សារយួន ផ្សារចិនជាធម្មតា ។ ខំ្ញុមិនមានបញ្ហាអ្វីទេ !!
ចំណុចដែលសំខាន់នោះ គឺខំ្ញុពំុបានលក់ខួរឲបរេទសណា ដេីម្បីចិញ្ចឹម
ជីវិត និងគ្រួសារនោះទេ !! លោកសរសេរដាក់ sic តេីលោកចង់មាន
ន័យថា ខំ្ញុនិយាយពាក្យហ្នឹងឬ ? ខំ្ញុដូចជាមិនបាននិយាយបែបហ្នឹង
ទេលោក !!
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ,
លី ឌៀប

Anonymous said...

បន្ថែមចំពោះលោក11:24AM,
លោកបានដកស្រង់ពាក្យរបស់ខំ្ញុតែមួយកំណាត់ទេ ពាក្យទាំងអស់
របស់ខំ្ញុគឺ ៖ ក្នុងមួយជីវិតរបស់ខំ្ញុជាអ្នកកាសែតនេះ ខំ្ញុពំុដែលទៅក្បែរយួន
ឬពួកអាយ៉ងយួន ដេីម្បីសំុបែងចែកអំណាច ឬសំុសីុអាចម៏របស់ពួកវាជុះ
ចោលេនៅទន្លេបួនមុខម្តងណាឡេីយ ! ។ ពាក្យគន្លឹសគឺ ៖ «ដេីម្បីសំុ
បែងចែកអំណាច ឬសំុសីុអាចម៏របស់ពួកវាជុះចោលេនៅទន្លេបួនមុខ
ម្តងណាឡេីយ» !
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ,
លី ឌៀប

Anonymous said...

បន្ថែមចំពោះលោក11:24AM,
សំុសួរថា ៖ តេីលោកធ្វេីម្តេចអាចដឹងថា ពួកអាយ៉ងនៅភ្នំពេញមានចៅហ្វាយជាយួននៅ Long Beach, Westminster, San
Gabriel, Santa Ana, San Diego ដែលបានចុះផ្សាយ
ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងកាសែតរបស់ខំ្ញុ ? តេីយួនអស់នេះមានអាយ៉ង
ជុះអាចម៏ចោលនៅទន្លេបួនមុខឬ ??
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ,
លី ឌៀប

Anonymous said...

Must train young Cambodian know how to use guns, biological and chemical weapons, this is the best way to get freedom, democracy, justice and peace within in Cambodia. HUN SEN will not step down, he has committed a lot of crimes in Cambodia how can he step down ? Vietnam is standing behind him to support him staying on the power longer to serve Vietnamese Interest ?

Anonymous said...

បើមានយោបល់គួតែមានដំណោះស្រាយ។ ខ្ញុំឃើញតែលោកលើកអំពីយោបល់រិះគន់តែមិនមានបង្ហាញដំណោះស្រាយណាដែលជួយឲ្យបក្សប្រឆាំងរកឃើញវិធីដើម្បីឲ្យបក្សកាន់អំណាចប្រគល់សន្លឹកឆ្នោតដែលបានប្លន់យកទៅឲ្យត្រឡប់មកវិញផង។ សូមបញ្ចេញយោបល់ឲ្យមហាជនបានដឹងផងមើល។

Anonymous said...

លោក 2:54PM,
សូមលោកអានអត្ថបទរបស់ខំ្ញុម្តងទៀត ខំ្ញុបានជូនដំណោះស្រាយ
រួចេហីយ គឺមិនត្រូវចរចាបែងចែកអំណាចជាមួយចោរ និងមិន
អាចធ្វេីបាតុកម្មអហឹង្សា ស្មឹងស្មាធ រាំរែក បានទេ !!
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ,
លី ឌៀប

Anonymous said...

បន្ថែម ៖
កិច្ចការបែបនេះ គួរថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វេីតាំងពី
ដំបូងដៃមកម៉្លេះ !! អន្តរជាតិគេមិនអាចជួយអ្វីបានទេ បេីគ្មាន
គ្រោះថ្នាក់អ្វីធំដំុកេីតឡេីងនោះ !!
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ,
លី ឌៀប

Anonymous said...

បន្ថែម ៖
បេីថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជ្រេីសរេីសការធ្វេីបាតុកម្មអហឹង្សា
េគគួរចូលទៅសភាល្អជាង ដេីម្បីជៀសវាងអ្វីៗហួសពេលពំុអាចកែ
ប្រែបាន ដូចជាការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាថវិកាជាតិ និងការអនុម័តច្បាប់
សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាដេីម ។
មុនពេលជ្រេីសេរីសការធ្វេីបាតុកម្មហឹង្សា កិច្ចការផ្នែកការទូតត្រូវធ្វេី
យ៉ាងខ្លាំងក្លាណាស់ ។ ពួកតំណាងបក្សនៅបរទេសពំុអាចរង់ចាំមេ
មកធ្វេីជួសខ្លួននៅគ្រប់កន្លែងនោះបានទេ !! ការជេរប្រមាថ និង
ការប្រេីពាក្យអសីលធម៏ ពំុអាចយកឈ្នះបានឡេីយ !!
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ,
លី ឌៀប

Anonymous said...

MDANG CHES ? MDANG CHOS ?
AH LOP LY DIEP ,
MIN BACH PREUR PEAK KOROUP YANG CHREAL CHROV TE !
AH LY DIEP MONOUS ORT SEL-THOR POUKER NAS KHANG CHE KE TAM ANGKOR BOREY NOEUNG SAMLENG KMAING

Anonymous said...

AH SI CHO LY DIEP ! MEUL KE THA TEAP THOAK ORN CHEANG KLUON

Anonymous said...

BOEUR POUKER ! ANH-CHOEUNH LOK LY DIEP TOV SROK KHMER TOV ! LOK HUN SEN CHAOVAY NEAY LOK NOEUNG MORK TOTUOL NOV VEAL POCHENTONG KLAING CHEANG SAM RAINSY TEAT !
BAN TER SRERK NOV LONG BEACH TOV TUOM-ROAM BAN PRAK PIKA AH-YU 65
WAT KE TROV KA LOK AHCHAR LY DIEP KROUP TI KAN-LERNG .
OY AH LOP SATEK TVEUR ERNG CHES CHEANG KE LEU LOK NIS MEAN TER ANH LY DIEP
ASORUOS ? AH PLEU LY DIEP

Anonymous said...

លោក 2:42AM, 2:43AM & 2:49AM,
អរគុណលោកណាស់ដែលបានអត្ថបទរបស់ខំ្ញុ !
ពាក្យប្រមាថរបស់លោក ខំ្ញុសូមទទួលយកដោយពេញចិត្ត !
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ,
លី ឌៀប

Anonymous said...

Hey 2:42AM,
នេះបានចំជាប្រសេីរមែន ចំជាប្រេសីរមែនហេីយ គឺប្រសេីរមែន !
ប្រសេីរខាងលាក់មុខ !

Anonymous said...

4:39 AM , Please write your name LY DIEP as a above commentator .
AH CHHKER LY DIEP KANTUY KVIEN .
That IS LY DIEP being gentle before you and stabbing you in the back .
Just simply put your name since you always requesting to know WHO ARE the anonymous commentator .
OY !! ORS-CHAR MEN ! NIS HOEUY PUOCH AH CHAUR YUON MORK KLERNG BANLORM KHMER

Anonymous said...

Hey take it easy OK!… I'am your friend from Kratie!

Anonymous said...

Hey take it easy OK!… I'am your friend from Kratie!

Anonymous said...

OY !! ORS-CHAR MEN ! NIS HOEUY PUOCH AH CHAUR YUON MORK KLERNG BANLORM KHMER!!!!
Is it you, sir? Remember we are friend from Kratie!

Anonymous said...

Hey 4:53AM, ប្រសេីរណាស់... គឺប្រសេីរមែន!

Anonymous said...

អ្នកណា ជា លី ឌៀប??
លី ឌៀប ជា ភ្នាក់ងារ យួន ពាក់អាវ អ្នកកាសែត​ ខ្មែរ ប៉ុន្តែ បំរើ ប្រយោជ យួន!!WHO IS LY DEAP?
LY DEAP is youn agent