Tuesday, November 26, 2013

សុំនិយាយផង!30 comments:

Anonymous said...

បទ​វិភាគ៖ តើ​ការ​ប្រើ​សម្ដី​​ ភរកុហក របស់​
សម រង្សី ,កឹម សុខា
ជា​គំរូ​ល្អ​ដល់​កូន​ខ្មែរ​ឬ​ទេ?
_____________________________

តើអាមេភរ សម រង្សី ,កឹម សុខា
ទាមទារ​រក​...(យុត្តិភរ)
ដល់​ណាទៀត ?

*បើអាទាំងពីរ ធ្វើ​ឲ្យអង្ករក្លាយទៅជាបា​​​យ
ទៅហើយនោះ!

Anonymous said...

It's more confusing. Any Khmer politician graduate from political school or just do without knowledge?
Is that fair to all Khmer people that willing to support those politician from their PURE HEART? As we all knew that Hun Sen walk through the way yourn draw for him to walk and his blood is yourn blood and never lied to his boss. Could lok prothean teing pee stop cheating and lied to your people? We knew the word and action of LIE and HONEST 100%.

Anonymous said...

AH CHHKER YUON LY DIEP ,
ANGKUY LEU CHANG-ER ! LEUK KLUON ERNG !
MEAN TER ANH TE DERL POUKER ! DERL KROAN BEUR CHEANG KE !
NIS HOEUY KOEU PUOCH AH CHHEAM YUON LY DIEP !

Anonymous said...

ly diep jusqu'à maintenant,J en ai jamais entendu
Que tu parle sur le problème de youn anvahiseur et hun sen.
C est vachement drôle, en tant qu un nationaliste tu ne cherche que le problème avec les nationalistes, donc qui es tu Mr ly diep? pour qui la mission que t as essayé par tous les moyens pour critiquer entre nationalistes?
La réalité toi, tu es vraiment un agent secret de youn pour frapper l intérieur de khmer nationalistes.

Anonymous said...Mr ly diep n'est pas nationaliste mais il est journaliste.

Il n'entre pas la moule de partis.

Il est libre comme l'air.

Il parle de quoi comme il veut.

Il n'a aucune obligation de soutenir quel partis que ce soit.

C'est son choix et c'est un choix personnel.

Mais le patriotisme est différent de nationalisme.

Le respect d'un libre choix d'un compatriote c'est un respect du fondement de liberté.

Personne ne peut lui imposer de tel ou tel choix.


AMT

Anonymous said...Mr ly diep is not nationalist but he is a journalist.

It is not the party mold.

It is free as air.

He talks about what he wants as.

He has no obligation to support any parties whatsoever.

It's his choice and it is a personal choice.

But patriotism is different from nationalism.

Compliance with a free choice of a fellow is a foundation of respect for freedom.

Nobody can impose this or that choice.


AMT

Anonymous said...

បុស្សា អង្គរបង្កើតគ្រុមប្រឹក្សាអន្តរកាលដើម្បីបោកប្រាស់ខ្មែរទេបងប្អូន ជាក្រុមតែមួយជាមួយសួន សេរីរដ្ឋា។ប្រយ័ត្នធ្លាក់ចូលអន្ទាក់បុស្បា អង្គរ។

Anonymous said...


គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា កំពុងដើរតួជាបក្សត្រឹមត្រូវហើយ។

ចង់បានសន្តិភាព សង្គមពិតប្រាកដ គោរព ការអនុវត្តច្បាប់ ។

នេះ ជា​​កំហុសនរណា ?

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឫ គណបក្ស សង្រ្គោះជាតិ ?

ហេតុអ្វីគណបក្ស សង្រ្គោះជាតិ ធ្លាក់ដល់កំរិតនេះ ?


ដោយសារអ្វី?

ដោយសារ លោក លី ឌៀបបានរិះគន់ ?

ឫដោយសារ គណបក្ស សង្រ្គោះជាតិ ជានាវា ស្រវឹងស្រា គ្មានទិសដៅ ?


Anonymous said...

Youn has prepare every blows to protect their marionette as ly diep has a new voltaire that is behind the back, bravo ly diep you are a really one 007 of youn.
Youn a préparé tous les coups pour protéger leur marionette, comme ly diep a un nouveau voltaire qu il est derrière de son dos, Bravo Ly diep tu es vraiment un 007 de youn.

Anonymous said...

mr ly diep,every time when you speak about the politices in cambodia,but you never speak about youn and hun sen, so for the reality, who are you?
you must to understand that khmer people today are differant from the khmer people of the years 80.

Anonymous said...C’est une preuve de la défaite d’une politique d’auto- satisfaction , d’exclusion et d’arrogance.

L’union ne peut que se faire par un consensus plus large possible de toutes les opinions diverses et de toutes les tendances politiques.

Il est urgent de sauver le pays. Désormais, La réunion urgente s’impose entre les partis politiques, les associations et autres groupes afin de chercher ou de trouver un consensus commun ou un projet commun.

Est que l’idée de penser ‘qu’ il n’ y a que moi « que moi » qui peux sauver le pays ‘ est raisonnable ? et, que l’idée de semer la terreur ou de porter le chapeau « Youn , traître….» à ceux qui ont osé ou exprimé des idées d’une manière ou d’une autre, est un signe de rassemblement ou un signe de division ?.

Ce genre de comportement peut-il faire le beau temps et la pluie ?


It is a proof of the defeat of self-satisfaction, exclusion and political arrogance.

The union can only be done by a broadest possible consensus of all the various opinions and all political persuasions.

It is urgent to save the country. Now The urgent meeting is needed between political parties, associations and other groups to seek or find a common consensus or a common project.


Is that the idea of ​​thinking 'that it' s no me "me" who can save the country is reasonable? and that the idea of spreading terror or blame "Youn traitor ...." those who dared or ideas expressed in one way or another, is a sign of gathering or a sign of division?.

This kind of behavior can he do the weather and the rain?

AMT

Anonymous said...

Arrêt toi, de jouer les phrases de Mr platong, car la politique au cambodge c est une seule problème entre khmer et youn, il faut être claire que les autres sujets sont les tactique de détourner d une vrai problème du peuple khmer, donc quelqu'un a essayé de parler sur d autre il est youn, c est très claire.

Anonymous said...

Le problème au cambodge, c est une vrai histoire entre khmer et Youn, donc entre khmer et khmer sans probleme.
Pour trouver une vrai solution dans cette histoire, il faut dégagé les youn qu ils sont au cambodge depuis 1979, et puis le problème va régler, c est tous simple.

Anonymous said...
Le problème au cambodge , c’est une histoire entre khmer et Youn,
 
on est d’accord.
 
L’histoire ne date pas que depuis 1979 mais au-delà.
 
Et l’histoire khmer et Youn ne s’arrête pas entre les deux peuples mais encore plus grave ,elle remonte jusqu’au sommet de l’état et de constitution.
 
Faut- il rassembler les Khmers d’abord, avant de résoudre le problème entre khmer et Youn.
 
On ne peut pas à la fois frapper youns des coups de mains et en même temps des coups des pieds aux Kmers en faisant porter le chapeau de « youns » aux khmers qui ont des idées différentes.
 
La démocratie est comme ça. Parfois, les idées différentes peuvent faire le grincement des dents à ceux qui ne sont pas d’accord. Peut-on faire autrement ?
 
 
On est d’accord ou pas d’accord, on discute ou on dit rien.
 
Faire porter un chapeau « Youns » aux Kmers, ceci ne résout rien le problème Kmers-youns.
Et ceci peut s’aggraver la situation ou grossir  les « youns» ou encore diviser les Khmers.
 
L’union fait la force. Mais l’union ne peut que se faire par la compréhension et le respect réciproques.
 

AMT 

Anonymous said...

លោក 1:14 PM,
ជាការល្អប្រសេីរមែនដែលលោកពូកែជេរ... ប្រសេីរពិតមែនហេីយ!
ដោយគោរពរាប់អាន,
លី ឌៀប

Anonymous said...

លោក 2:56 PM,
ខំ្ញុមិនដែលបានស្គាល់លោកទេ ហេីយក៏ទេីបឮលោកលេីកឡេីងអំពីខំ្ញុ
មិនបានសរសេរអំពីយួននេះដែរ ។ ខំ្ញុសូមជំរាបលោកថា បេីលោកបែរ
ទៅអានអត្ថបទចាស់ៗរបស់ខំ្ញុវិញ ក្នុងរយ៖ពេល៣០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ខំ្ញុ
បានសរសេរយ៉ាងច្រេីនអំពីយួន និងអំពីស្តេចសីហនុក្បត់ជាតិទៅចូល
រួមដៃជាមួយយួនបំផ្លាញស្រុកខ្មែរ ។
ពត៏មានក្តៅសព្វថ្ងៃនេះពំុមែនយួនទេ គឺយេីងត្រូវតាមជួយមេីលជួយ
រិះគន់គណបក្សប្រឆាំងយួនកំុឲធ្វេីខុស និងចាញ់យួនតទៅទៀត ។
លោកមានប្រសាសន៏ត្រូវណាស់អំពីការប្រឆាំងយួន ក៏ប៉ុន្តែលោក
យល់យ៉ាងណាដែរ អំពីបក្សប្រឆាំងលេីកគ្នាទៅចរចាសំុបែងចែក
អំណាចជាមួយពួកអាយ៉ងយួន ឬក្រុមដែលខ្លួនបានចោទប្រកាន់ថា
ជាក្រុមចោរប្លន់សន្លឹកឆ្នោតរាស្ត្រ ?? តេីទង្វេីបែបនេះជាការប្រឆាំង
យួន ឬមួយជាការទៅចូលរួមដៃជាមួយយួន ??
ដោយគោរពរាប់អាន,
លី ឌៀប

Anonymous said...

លោក 9:14PM & 9:44PM,
ខំ្ញុពំុមែនមិនដឹងអំពីយួនចូលពេញស្រុក ហេីយហ៊ុនសែនជាអាយ៉ងយួន
នោះទេ ។ បញ្ហាបច្ចុប្បន្នគឺរឿងបោះឆ្នោតប្រឆាំងយួន ។ ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហា
នោះគឺនៅត្រង់ថា តេីបក្សប្រឆាំងនេះពិតជាប្រឆាំងមែនទែនដែរឬទេ ?
ការដែលបក្សប្រឆាំងបានលេីកគ្នាទៅចរចាសំុបែងចែកអំណាចជាមួយ
ពួកអាយ៉ងយួន ឬក្រុមដែលខ្លួនបានចោទប្រកាន់ថាជាក្រុមចោរប្លន់
សន្លឹកឆ្នោតរាស្ត្រ ចំពោះខំ្ញុៗមិនយល់ថាជាអំពេីប្រឆាំងយួនទេ តែជា
ការទៅចូលរួមដៃជាមួយយួនទេតេី !! ។ អ្វីដែលខំ្ញុបាននិយាយនិងសរសេរ
រួចមកហេីយនេះ គឺទប់មិនឲមានការចរចានិងការចូលរួមនេះកេីតឡេីង !!
បេីតាមខំ្ញុមេីលទៅ ប្រហែលមិនអាចទប់បានទេ !! ការចរចានិងការ
ចូលរួមបែងចែកអំណាចគ្នាពិតជានឹងកេីតឡេីងឆាប់ៗនេះ បេីពំុមែន
ដូច្នេះទេ ក៏េយីងពំុឮការសំុធ្វេីប្រធានសភា ការសំុតំណែងអភិបាល
ក្រុងភ្នំពេញ ឬអភិបាលខេត្តមួយចំនួននោះដែរ !!
ដោយគោរពរាប់អាន,
លី ឌៀប

Anonymous said...

លោក 5:44 PM,
ការចោទប្រកាន់របស់លោកមកលេីខំ្ញុពំុត្រឹមត្រូវទេ ។ សម័យសង្គ្រាម
ត្រជាក់បានចប់បាត់ពីយូរណាស់ហេីយ ល្មមភ្ញាក់ពីដេកហេីយលោក !
យួនវាមិនត្រូវការអីមានភ្នាក់ងាររបស់វារស់នៅមួយចំហាងផែនដីដេីម្បី
តាមសេីុបការណ៍ឲវានោះទេ ។ យួនវានៅពេញ្ញស្រុកខ្មែរ ហេីយវាមាន
ស្តេច និងបានលេីកបន្តុបពួកអាយ៉ងឲត្រួតក្បាលខ្មែរថែមទៀត ។
រឿងរបស់បក្សប្រឆាំង ខំ្ញុពំុបានទៅសេីុបទេ ។ ខំ្ញុបានឮ និងបានឃេីញ
ដូចតែលោកដែរអញ្ចឹង ។ ខំ្ញុពំុអាចប្រឌិតរឿងដោយគ្មានពត៏មាននិងគ្មាន
ឯកាសារត្រឹមត្រូវនោះទេ ។ បេីលោកខឹងខំ្ញុ ចុះហេតុអ្វីបានជាលោក
មិនខឹងនិងម្ចាស់ឯកសារផងទៅ ?? ។ អ្នកដែលលោកត្រូវខឹងនោះ គឺ
ពួកមេៗរបស់លោកទាំងអស់នោះហេីយ ដែលទ្រេតទ្រោត ឃ្លីងឃ្លោង
មិនដឹងថាខ្លួនត្រូវធ្វេីអ្វីឲពិតប្រាកដ ?? ពួកមេលោកហក់ទៅចរចាជាមួយ
ពួកអាយ៉ងយួន ហេីយលោកត្រឡប់បែរមករកខាំខំ្ញុឯណេះទៅវិញ្ញ !!
ខំ្ញពំុបានច្រានខ្នងពួកមេៗរបស់លោក ឲទៅចរចាសំុបែងចែកអំណាចជា
មួយពួកអាយ៉ងយួនទេលោក !! លោកចោទខំ្ញុជាភ្នាក់ងារចារកិច្ចយួន
តែត្រង់ពួកមេៗរបស់លោកហក់ទៅសំុបែងចែកអំណាចជាមួយពួក
អាយ៉ងយួន លោកត្រឡប់ទៅជាអូេខទៅវិញ្ញ !! ដូចជាមិនសមសោះលោក !!
ដោយគោរពរាប់អាន,
លី ឌៀប

Anonymous said...

To Lok Ly Diep,
you wonder why the people cursed and blasted you ,
You are not Stupid , You are NOT Buddha just ONLY human being .

Just like KHMER old saying says
You commit SIN ! You will for sure get the SIN.

Last 30 years ago, you were so young, energetic BUT not innocent,
You had everything loaded in your dirty hands and evil mind.

Thinking back to all those years ? how badly and devastatingly you had sabotaged our KHMER Community and society religiously .

Please take your time and sit down quietly and peacefully, look at the mirror you could see your Evil face just like your blasted victims have seen yours exactly .

You always think yourself as GOD but we see you as an ASSHOLE , the YOUN AGGRESSOR on earth within our KHMER Society .

Anonymous said...

ពួកក្បត់ជាតិដូចពួកគណៈបក្សប្រជាជនយួន ចេះស្គាល់ ចេះគោរពឆ័ន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែរ ? ។ បើចេះគោរពមែន ហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋ
រាប់លានអ្នកទាមទារឲបង្កើតគណៈកម្មការធ្វើការសើុបអង្កេតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនមា្ចស់សន្លឹក
ឆ្នោត ម្ត៉េចបានជាពួកឯងមិនធ្វើតាម ? ហ្នឹង
ហៅថាគោរពតាមឆ័ន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋឬ ? ។ បើ
ស្គាល់ពាក្យ "គោរពឆ័ន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋ" មែន មិនមែនលក់ជាតិ ក្បត់ជាតិ លក់ទឹក លក់ដី លក់ក្បាលឲសត្រូវប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ហើយ មកធ្វើ
បាបកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះ
ឡើយ ។ សូម្បីតែសុនខ ក៍វាមិនមុខក្រាស់ដល់
ម្លឹងដែរ ចេះប្រើពាក្យ គោរពឆ័ន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋ មកបោកប្រាស់ មកបន្លំមតិមហាជនទៅកើត
ដែរ ។

មិនបាច់ខំប្រឹងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតទេ
គេស្គាល់កំពុតថោកទាបរបស់ពួកក្បត់ជាតិអស់រយៈពេលជាង៣០​ឆ្នាំមកហើយ ។ ពេលនេះ ហួសសម័យហើយ ព្រោះសូម្បីតែកូនក្មេងក៍ដឹង
ថាពួកឆ្កែបំរើកុម្មុយនិស្តសុទ្ធតែពួកអាបោកប្រាស់
ទាំងអស់ដែរ ។ ចាំតែទៅនរកទទទួលទោស
ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅ ។

Anonymous said...

លោក 2:36 AM,
ចុងភៅមិនអាចបំពេញ្ញចិត្តអ្នទទួលទានគ្រប់គ្នាបានឡេីយ ហេីយខ្លួនខំ្ញ
ក៏ពំុមែនអស្ចារ្យអ្វីដែរ ។ ខំ្ញុពំុដែលបដិសេធនូវការរិះគន់ត្រឡប់មកវិញ្ញ
ទាំងអស់នោះដែរ ។ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខំ្ញុមិនដែលបានឮនោះ គឺការលេីក
ឡេីងនូវចំណុចដែលខំ្ញុនិយាយឬសរសេរខុស ។ េតីការប្រមាថមក
លេីខំ្ញុជាលក្ខណ:បុគ្គល មានប្រយោជន៍អ្វីសំរាប់ជាតិទៅ ?? ទង្វេី
បែបនេះពំុអាចខ្ទប់មាត់ខំ្ញបានឡេីយ ។ លោកបានចោទខំ្ញុថា ក្នុង
រយ៖ពេល៣០កន្លងមកនេះ ខំ្ញុបានបំផ្លាញ្ញសហគមន៍ខ្មែរ បំផ្លាញ
សាសនា តេីលោកមានភស្តុតាងឬទេ សូមលោកមេត្តាជួយលេីក
យកមកបង្ហាញ្ញឲគ្រប់ៗគ្នាបានឃេីញ្ញ និងបានឮផង !!
ដោយគោរពរាប់អាន,
លី ឌៀប

Anonymous said...

លោក 2:42 AM,
ចុះពួកដែលមិនគោរពឆន្ទ:បាតុករ ហេីយហក់ទៅសំុបែងចែកអំណាច
ជាមួយពួកដែលលោកកំពុងតែជេរនេះ ជាពួកប្រភេទណាដែរ ??
ដោយគោរពរាប់អាន,
លី ឌៀប

Anonymous said...

សូមបន្ថែមចំពោះលោក 2:36 AM,
សូមលោកប្រញ្ញាប់បង្ហាញ្ញភស្តុតាងមក ហេីយសូមបញ្ចេញ្ញឈ្មោះ
ពិតរបស់លោកផង ។ ខំ្ញុយល់ថា លោកមិនគួរខ្លាចអ្នកបំផ្លាញ្ញ
សង្គម និងបំផ្លាញ្ញសាសនានោះទេ ។ បេីលោកលាក់ខ្លួននៅ
ក្នុងទីងងឹង ហេីយលបខំាខំ្ញុ តេីឲមហាជនយល់យ៉ាងណាដែរទៅ ?
សូមលោកកំុលេីកបាបបុណ្យមកនិយាយអី សូមលោកមេត្តា
លាងមាត់លោកឲតែស្អាតទៅបានហេីយ !!
ដោយគោរពរាប់អាន,
លី ឌៀប

Anonymous said...

See again , Lok Ly Diep,
You just ignorantly refuse to see your own shits and you always consider your shits are not STINKY
PERSONALLY .
Initially, Within last 30 year period, you did write ONLY patriotism in your ANGKOR BOREY News ? not attacking PERSONALLY ?
Come on Man ! .

If you're Alzheimer , I strongly believe you still count the MONEY accurately .

You are the LYING and STINKY ASSHOLE

Anonymous said...

លោក 3:33 AM,
ខំ្ញុពំុអាចដឹងខ្លួនខំ្ញុបានទេ ទាល់តែលោកបង្ហាញ្ញភស្តុតាងមកទេីបខំ្ញុដឹង!
តេីវាពិបាកណាស់ទៅឬ ដែលលោកចង់វាយប្រហារខំ្ញុនោះ ? លោក
គ្រាន់តែលេីកភស្តុតាង និងបញ្ចេញ្ញឈ្មោះលោកមក ខំ្ញុត្រូវស្លាប់បាត់
ទៅហេីយ... មិនថាអញ្ចឹងលោក !!
ដោយគោរពរាប់អាន,
លី ឌៀប

Anonymous said...

លោក 3:33 AM,
ការជេរនិងការប្រមាថ វាមិនអាចជួយអ្វីបានឡេីយ !
គឺភស្តុតាងពិតប្រាកដទៅវិញ្ញទេ ដែលមានតម្លៃ
ហេីយអាចសម្លាប់ខំ្ញុបាន ជាពិសេសឈ្មោះពិត
របស់លោក ! ៣០ឆ្នាំយូរណាស់លោក ខំ្ញុមិន
អាចចាំអស់ទេ !! តេីលោកជានរណា ??
ដោយគោរពរាប់អាន,
លី ឌៀប

Anonymous said...

លោក 3:33 AM,
តេីអត្ថបទរបស់ខំ្ញុមួយនេះ វាមានទាក់ទងយ៉ាងេម៉ចជាមួយរឿងរា៉វ
ដែលខំ្ញុពំុបានដឹងក្នុងរវាង៣០ឆ្នាំកន្លងមក ?
ដោយគោរពរាប់អាន,
លី ឌៀប

Anonymous said...

លោក 3:33 AM,
ម្តងលោកចោទខំ្ញុថា ជាអ្នកបំផ្លាញ្ញសង្គម និងបំផ្លាញ្ញសាសនា
ម្តងលោកថា ខំ្ញវាយប្រហារបុគ្គល !! តេីមួយណាពិតប្រាកដ ?
សូមបង្ហាញ្ញភស្តុតាង និងបង្ហាញ្ញឈ្មោះលោកមក !!
ដោយគោរពរាប់អាន,
លី ឌៀប

Anonymous said...

ក្រុមប្រឹក្សាជារបស់អ្នកស្រី បុស្បា អង្គរ ហៅថា បុបា និងស្វាមី ដួង វណ្ណះ នៅប្រទេសបារាំង
ដូច្នេះ សូមបងប្អូនខ្មែរស្នេហាជាតិពិតប្រាកដសូមគំាទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្សានេះផង ។ សូមអរគុណ

Anonymous said...

4:54 AM សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ ។

ក្រុមប្រឹក្សាមិនមែនជារបស់ បុស្បា-អង្គរ ឬលោក វច្ចន:ទេ តែក្រុមប្រឹក្សាពិតជាចរន្តជាតិនិយម ដ៏ពិតប្រាកដរបស់ខ្មែរ ដោយខ្មែរ និងដើម្បីខ្មែរ ដូច្នេះសូមបងប្អូនខ្មែរស្នេហាជាតិពិតប្រាកដគំាទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្សា ដើម្បីអោយនាវារបស់ក្រុមប្រឹក្សាដឹកនាំវាសនាខ្មែរបានដល់ទិសដៅដែល ខ្មែរទាំងអស់សុបិន្តនិងប្រាថ្នាចង់បានជាយូរលង់ មកហើយ ។ នៅក្នុងនយ័នេះ មានតែពួកសត្រូវ របស់ជាតិសាសន៍ខ្មែរទេ ដែលមានចេតនាអាក្រក់ចង់បំផ្លាញ់ក្រុមប្រឹក្សាក៏ដូចបំផ្លាញវាសនានិងប្រទេសជាតិរបស់ខ្មែរ ដោយដើរ និយាយបង្ខូច លាបពណ៌ ដើម្បីបំបែកបំបាក់និងបំផ្លាញខ្មែរ The only strategy of enemy infront of a immient obstucle is “divide to control” សូមចងចាំពាក្យនេះ មុននឹងលាបពណ៌ ខ្មែរណាម្នាក់ដែលក្រោកឈរ ដើម្បីខ្មែរ និងជាតិខ្មែរ ។