Monday, November 04, 2013

Mr. Ear Kim Sreng Scolds Mr Chheang Vun


8 comments:

Anonymous said...

ខ្មែរមួយចំនួនខ្លះបានដឹងជាមុនហើយថា មិនយូរទេពួក
សម រង្ស៊ី និង កឹមសុខា នេះនិង
ដល់ពេលចូលក្នុង បន្ទប់ចរចារបែងចែកអំណាចនិងកៅអីអង្គុយហើយ .....

ហ៊ុន សែន ធ្លាប់ចង្អុលសួរ សម រង្ស៊ី ថា

៥៥ យកមិនយក? សម រង្ស៊ី យក សម្តេច
៥៥ យកមិនយក? សម រង្ស៊ី យក សម្តេច
៥៥ យកមិនយក? សម រង្ស៊ី យក សម្តេច
ពិតណាស់!
ពិតជាអស្ចារ្យណាស់!

សម រង្ស៊ី ជាមេដឹកនាំមហាបាតុកម្មបង្គ្រប់កិច្ចមែន....

អញ្ចឹងការសង្ឃឹមអំពីជ័យជម្នៈរបស់ពលរដ្ឋលើគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
គឺជាការសង្ឃឹមខ្យល់លើមេឃតែប៉ុណ្ណោះ!
ពួកនេះសុទ្ធតែជាពួកកាន់មាត់បាវអោយចោរ
និងជាអ្នកជួយទប់ជើងគ្រែអោយអា ហ៊ុន សែន!
ហើយពួកប្រឆាំងផ្កាប់មុខទាំងនេះគឺគ្មានបំណងធ្វើការ
ផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដទេ ក្រៅពីបង្គ្រប់កៅអី និងបង្គ្រប់ងារជាឯកឧត្ដមតែប៉ុណ្ណោះ។

មិនយូរទេ ហ៊ុនសែននិងកំចាយចោលទាំងអស់ហ្នឹង!

Anonymous said...

We know he bad and thief but what can Ear kim sreng do just barking from far away and hope all that guy and YOUN go away. It's like star on the sky. you can talk what ever you want but if you dare go there and she how Hun sen do to you. You want cnrp get violence what cnrp will get? kill and run away again . you know EU and US want cnrp talk with cpp and now what can cnrp can do? if cnrp didn't negotiation what EUand US think?

Anonymous said...

Dear Mr. Ear Kimsreng,

Yes, it is good for you to blow off your steam to speak your mind directly to ah Chker Chhiam Yuon a.k.a 'the mad dog disease person' due to the fact that the rabies have attacked his central nervous system as his colleague ah Cheker Chiem Yeap. I think with your good skill in public speaking, you would be successful in aiming your national appeal to mobilize all khmers to rise up again again everywhere until they achieve their ultimate goal which is "Justice" as their only one objective, which all people have solemnly declared time and time
again after the last general election on the 28th of July. Apparently, the CNRP needs a new leader because the one right now seems to be reluctant to mobilize the whole nation to go back on tracks as they had done after the election, but this time the public demonstrations have to be more intense in all 24 cities and provinces with an indefinite time
until the mass have achieved their ultimate goal. This mass mobilization requires a good teams of leaderships: however these teams can be organized, and trained in advance from all volunteer groups such as: monks, youth and group of nationalist who have publically decided they would do everything as the country asks from them. Moreover, it is not yet late in the game, so the point is are we ready to modify our process in new mind-setting that we are the real winner without hesitant at the ballot boxes and to accept loss of lives in unfortunate circumstance. Everyone knows that we can no longer sit and cross our arms and keep in demanding for justice because the other side of the political spectrum are not Khmers; of course they are physically Khmers as we are, but their brains are defected caused by the perfectly indoctrinated by Yuons from a long, long time. It is very unfortunate to have yuon as our neighbor in the east. Consequently, we in the 21st century are the victim of yuon's aggression once again, as the history of the people in Indochina has remarkably pointed out that yuons never have given up their well known ambition to expand their territory downward and westward as MR. Nuon Khoeun had non-argumentatively illustrated in his worthy book of reading "THE MARCH TO THE WEST".

This is my first comment about Mr. Sam Rainsy's half measure to lead the CNRP against the abyss aka ah sdach ach Kwek.

Anonymous said...

mr EAR KIMSRENG bark bark bark
How we kill ah Chieng Vun Just talk
like you we must bring Gun Misile
ete to shot ah Chien Vun.

Anonymous said...

HUN SEN INVITE EAR KIMSRENG TO CAMBODIA TO GET REWARD.

Anonymous said...

There is no law in Cambodia. Everything is being controlled by the VC. Hun said that he is a viet's puppet and that nobody wants to lose their land and sea but because he is under their controlled. So, why isn't the international community do anyting about it? because no one wants us to grow but to fall apart.

Right now, the Chinese said to the West not to interfere in Southeast Asian affair, while they do involve in our internal affair why? so that they can continue to take advantage of us and our downfall. Right now, VN has owed alot of money to China and in order for them to have enough money to pay back, they asked Chinese to allow them to let them do whatever they have to Srok Khmer.

For the Chinese, of course as long as they get their money back, thats it!. Because they have 1.3 million mouths to feed and they don't who do/did what to whom as long as their people live well thats it. So, it is time for the Chinese to stop the VC to continue to steal, rob and kill us khmers for their own national interest. Because it is wrong to let one nation to destroy another.

What are we going to do about Khmers situation? well, International community needs to come clean or needs to reconcile between right and wrong. We have acknowledge that Khmers did not kill khmers it was from the work of the outsiders alone e,g Khmer nation has never had a chance to choose our own leaders, they were all being installed by outsiders

e,g 1) Kingta Sihanock was being installed by the French colonisation 2) Hun Sen is being installed by the VC and supported by the Chinese. Other problems US B52 and VC lied to Kingta to be part of Vc in order to gain back Khmer Krom or else he would be killed by VC anyway (damn if you do and damn if you don't).

Conclusion; Khmers did not kill khmers, it was the work of the outsiders alone which need to be reconciled and try to mend the relationship between them all.

Anonymous said...

Khnom som kamtrro lok kimsreng,meoul tov ah chke chkuot chheang vun niyeay jos,kroup mat taing os vear niyeay te chbab hour noeung qah sdach yuon doeunbey kumream pra chea pulroth,nis keu chear puok prett mean,puok nis khochnas,doch chnes cnrp mintrov chuop puok vear tiet te,chamnoch samkhan mean te muoy keu sveng rok ka pit pi antarac cheat,this is the main reason >

Anonymous said...

Hehehehehe I like the way you talk Chheang Vun need some one like you to straight him up.