Saturday, November 09, 2013

Prum Sokha talks about CPP's position in the negotiations with CNRP


25 comments:

Anonymous said...

ឪ! ខ្មែរអើយ ហេតុអ្វីឆោតម៉្លេះ!

* ជឿអ្នកណាមិនជឿ ទៅជឿ
អាយួន សម រង្សី ,អារន្ទះបាញ់
អាយួន កឹម សុខា អាមេបោកប្រាស់ អាជញ្ជក់ឈាមខ្មែរ!

* អាសម រង្ស៊ី ជញ្ជក់ទឹកក្តអាចោរ ហ៊ុន សែន គ្មានត្រាប្រណី រហូតទាល់តែអស់ទឹកក្ត គ្មានសល់ សូម្បីមួយដំណក់។

* បើកូនខ្មែរមិននាំគ្នា ទប់ស្កាត់អោយទាន់ពេល ទេ ច្បាស់ជាត្រូវតៃហោងមិនខាន។

* អស់ពីបោកប្រាស់ រឿងបាតុកម្មច្រៀងរាំ
-មហាបាតុកម្ម-បាតុកុយ
-ចំហុយក្តិត...ចំហុយក្ត!
-ស្មឹងស្មាធ,អង្គុយអេះក្ដលេង

* ឥឡូវចេញស្នៀតថ្មិ បោកប្រាស់
-រឿងចរចា-ចរចុយ....ដើម្បីក្បាលម៉ាដុំថ្ម ?

* សួរថា៖ អាប៉ះស្អិត-ហិតស្អុយ
អាសម រង្ស៊ី អាមេបោកប្រាស់ ចំាតែជញ្ជក់ ក្តិតអាខ្វាក់ហ៊ុន សែន ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ


* សួរថា៖ តើអាអ្ហែងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះ ចុយឆ្កែយួនបានប៉ុន្មានក្បាលហើយ? *

* អាមេបោកប្រាស់នេះ ធ្លាប់និយាយមិនឈប់មាត់ថា៖ អាហ៊ុន​សែនជាអាយ៉ងយួន ប្រទេសខ្មែរគ្មានឯករាជ្យ, តុលាការអាយ៉ងយួន​ ,

* តុលាការគ្មានយុត្តិធ៌ម ប៉ុន្តែឥឡូវម្តេចក៏អាឆ្កែ ឯងជាន់អាចម៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹង ?
*ទៅលុតជង្គង់លក់ក្បាលអោយ
អាសំដាចម៍ខ្វាងម្ខាក់ទៅវិញ?

* អាមេបោកប្រាស់ល្មមចេះខ្មាស ខ្លួនឯងខ្លះផង, កើតមកជាមនុស្សហ្នឹងគេដែរ មានពងពីរ ក្ដមួយយួរ ដូចគេឯងដែរ ហេតុអ្វីធ្វើថោករបៀបនេះ?

Anonymous said...The CNRP should go back to the fundamental basic: help ourselves first before others can help us.The CNRP needs to mount a consistent powerful demonstration to denounce the fraudulent election. The CPP was the loser in this July 2013 election.

The international community will intervene only after the puppet party kills a huge number of the demonstrators.

The demonstration will stop only after an independent committee to investigate the election's irregularities was created.

Why wasting time to talk on the NEC's reform. This NEC's reform must have been done before the 2013 election. Bad timing.

It is apparent that the Lion (CNRP) has allowed the crocodile (CPP) to drag it to the deep water. The crocodile does not need to bite the lion because the lion will be drown as time goes by.

So, the Lion CNRP must stop playing the crocodile CPP's game. The CNRP will die "smoothly" if it continued to plat the CPP's game.

Bun Thoeun.

Anonymous said...

correction:

So, the Lion CNRP must stop playing the crocodile CPP's game. The CNRP will die "smoothly" if it continued to PLAY the CPP's game.

Bun Thoeun

Anonymous said...

អញ់ស្តាប់ការបកស្រាយរបស់អាកញ្ជៈយួនឯងអត់បានទេ...ស្តាប់ទៅនាំតែផ្លង់ក្តិតអាចម៍អញទេអាចង្រៃ...និយាយកាន់ជើងតែគ្នាវា...មិនចាំបាច់និយាយបង្វែងដានអីវែងឆ្ងាយទេអាចង្រៃ...រៀបចំតែគណកម្មការកណ្តាលអោយគេពិនិត្យលទ្ធផលឆ្នោតទៅបានហើយ...ម៉េចក៏ពួកហ្អែងធ្វើអាចំណុចហ្នឹង...យីសពួកអាប្រាស...។

Anonymous said...

They all from Cpp thugs talks the same thing whether it Chheang Vun or Prum Sokha,they all refuse to answer the truth.Why didn't they agree to find out why vote irregularity? Why don't they find which party was a winner first to fulfil people wishes? Cpp thugs has something to hide thatwise,they refused to agree on creating independent investigation to find the truth about last election,they were thieves the world knows that.We know that as well.

Prahok

Anonymous said...

អញស្តាប់អាកញ្ជៈជញ្ជក់ក្តអាចោរ
ហ៊ុន សែននេះនិយាយ
ដូចស្តាប់យួននិយាយគ្នា!

Anonymous said...

I don't understand what prom sokha talk about. He talk around and around to answer the question. These are all
The Cpp members today. Communist they like to use these kind of. People as you knew. You count them starte
From the top, hoping in one day they will all go to hell.
We all know the world dictatorship has left just a few including Cambodia.

Anonymous said...

Bank investments... has been losing $630 million. The longer dragging on, the more loosing of stolen money from people will be suffered.... Keep Stupidities of your CPP behavior will prove to the international community and its people witness the reality of vote fraudulent. Why should you worry, if you are innocent committee, open the bag of ballots to show the world !

Anonymous said...

m tired n sick of ah motherfuckers cpp youn'sdogs Youn prom sokha

Anonymous said...

I do not understand what he is talking about? CNRP requested Independent Investigation Committee with UN participation.

Why CPP does not agree to create it?
Election National Committee belong to CPP. Where is the justice, and Fair election? All CNRP asked for is Fair Election?

Shut up Proon (Tenia) Soak Kha!

Hoon Xen must go!

Anonymous said...

A nis, Prum Sokha, how he can prove his master degree in administration if he talked shit like this.

Anonymous said...

Ho Chi Minh said:
it takes 5 years to grow an adult tree but it takes 100 years to grow an adult human. Hogwash 11:10pm and hogwash disgusting Prum Sokha of CPP and his boss are what the Vietnamese has grown successfully; These idiots are brain-washed and blind to the Vietnamese secret plan to wipe out Cambodia from existence.

Prum Sokha, Chheang Von, etc. are the most despicable idiotic traitors.

Anonymous said...

Dog Prum Sokha was talking about negotiation with CNRP. Go to hell Hun Sen slave.

Anonymous said...

Prim Sokha talks too much and all bullshit! What a waste of time!

Anonymous said...

អញស្តាប់អាកញ្ជៈជញ្ជក់ក្តអាចោរ
CNRPនេះនិយាយ
ដូចស្តាប់dogនិយាយគ្នា!

Anonymous said...

អញ់ស្តាប់ការបកស្រាយរបស់អាកញ្ជៈអា សម រង្សី ,អារន្ទះបាញ់
អា កឹម សុខា អាមេបោកប្រាស់ អាជញ្ជក់ឈាមខ្មែរឯងអត់បានទេ...ស្តាប់ទៅនាំតែផ្លង់ក្តិតអាចម៍អញទេអាចង្រៃ...និយាយកាន់ជើងតែគ្នាវា...មិនចាំបាច់និយាយបង្វែងដានអីវែងឆ្ងាយទេអាចង្រៃ...យីសពួកអាប្រាស...។

Anonymous said...

The CPP or SEE PEE PEE must Go !!
You lost the election asshole !!
Khmer people are so fed up with you asshole CPP !!

Anonymous said...

Krou Teay Tha Hun Sen Trov Ngorp Tai Horng in 2013.

Anonymous said...

We all hope it will come true! If not, let's just dark tom nay vea ay hen hourch! Ay vea charb gnub!

Anonymous said...

Reply to arsehole 11:30 PM,11:54 PM and 12:35 AM,

What can you do to Cambodia? I address those who criticize Rainsy from morning to night. It's easy to insult someone who risks his life every day to defend his beliefs and his country.

Anonymous said...

Dear Mr.Prum,

You raised your point that the irregularities is only the matter happened between CNRP and NEC. In fact, CPP has even tried to assist to resolve the matter as well.

It is still a praise to CPP, but you tend to forget why NEC has committed to wrongdoings for so many elections.

This has been seen that NEC is not independent and it has served CPP all along. Khum /Sangkat election, NEC black 4x4 attended to CPP meeting in Kampot, apart from information session held in the province attended by all political parties.
This proves that NEC is linked to CPP,with NO doubt.

I think you made a stupid conformation of CPP has not gained anything from NEC. It is immoral to say so.

Constitutional council should accept that NEC committed criminal acts, thus it should be investigated by different organs or /and witnessed by independent social groups.

You already know that the election was NOT free and fair.

Sad to see you had a good education but your conscience is morally low.

Neang Sa

Anonymous said...

កុំប្រដៅអាយួនមនុស្សពាលសម រង្ស៊ី,អា7 (មករា)

កុំអង្វរ អាខ្វាក់សម រង្ស៊ី

និយាយប្រាប់អាសម រង្ស៊ីដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទាទេ​

នាំតែអាយួនកាចុយហ្នឹង វាបាន​ចិត្តហ្នឹង

Anonymous said...

Koh Tral Island must not be forgotten

By “any patriot Khmers”

Why do Koh Tral Island, known in Vietnam as Phu Quoc, a sea and land area covering proximately over 30,000 km2 [Note: the actual land size of Koh Tral itself is 574 square kilometres (222 sq miles)] have been lost to Vietnam by whose treaty? Why don’t Cambodia government be transparent and explain to Cambodia army at front line and the whole nation about this? Why don't they include this into education system? Why?

Cambodian armies are fighting at front line for 4.6 km2 on the Thai border and what's about over 30,000km2 of Cambodia to Vietnam. Nobody dare to talk about it! Why? Cambodian armies you are decide the fate of your nation, Cambodian army as well as Cambodian people must rethink about this again and again. Is it fair?

Koh Tral Island, the sea and land area of over 30,000 square kilometres have been lost to Vietnam by the 1979 to 1985 treaties. The Cambodian army at front line as well as all Cambodian people must rethink again about these issues. Are Cambodian army fighting to protect the Cambodia Nation or protecting a very small group that own big lands, big properties or only protecting a small group but disguising as protecting the Khmer nation?

The Cambodian army at front lines suffer under rain, wind, bullets, bombs, lack of foods, lack of nutrition and their families have no health care assistance, no securities after they died but a very small group eat well, sleep well, sleep in first class hotel with air conditioning system with message from young girls, have first class medical care from oversea medical treatments, they are billionaires, millionaires who sell out the country to be rich and make the Cambodian people suffer everyday.

Who signed the treaty 1979-1985 that resulted in the loss over 30,000 km2 of Cambodia??? Why they are not being transparent and brave enough to inform all Cambodians and Cambodian army at front line about these issues? Why don't they include Koh Tral (Koh Tral size is bigger than the whole Phom Phen and bigger than Singapore [Note: Singapore's present land size is 704 km2 (271.8 sq mi)]) with heap of great natural resources, in the Cambodian education system?

Look at Hun Sen's families, relatives and friends- they are billionaires, millionaires. Where did they get the money from when we all just got out of war with empty hands [in 1979]? Hun Sen always say in his speeches that Cambodia had just risen up from the ashes of war, just got up from Year Zero with empty hands and how come they are billionaires, millionaires but 90% of innocent Cambodian people are so poor and struggling with their livelihood every day?

Anonymous said...

Where are អា សម រង្សី ,អារន្ទះបាញ់
អា កឹម សុខា អាមេបោកប្រាស់ អាជញ្ជក់ឈាមខ្មែរ!
អាសម រង្ស៊ី AH KBOT CHEAT DOCH OV VEA.

Anonymous said...

No talking point from the beginning to the end. There was nothing that sticks. What a crap!

I think he's afraid of someone is watching over his shoulders, namely Vietnamese agents.

That is the way communist is,centralized government. People are not allowed to speak their mind.