Sunday, November 03, 2013

Sam Rainsy's supporters warn CNRP
61 comments:

Anonymous said...

ចំពោះខ្មែរទាំងអស់គ្នា សូមខ្មែរទាំងអស់ស្វាងឡើង..! ភ្ញាក់រលឹកឡើង..!
ឈប់រស់ក្រោមការបោកប្រាស់ ញុះញង់ធ្វើមហាបាតុកម្ម របស់ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ស្អីគេ ដែលមានសម រង្ស៊ី ជាមេដឹកនាំតទៅទៀតទៅ ពួកនេះ បានបោកប្រាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាង២0ឆ្នាំមកហើយ។

ឥឡូវនេះ
"គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ" និង ក្លាយទៅជា "គណបក្សសង្គ្រោះចោរ" គណបក្សសង្គ្រោះជាតិយួន ពួកនេះ
និងបណ្ដើរគ្នាទៅអង្គុយបង្គ្រប់កៅអី ជាសមាជិកសភាអាណត្តិទី៥ ទាំងអស់គ្នា នាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខ នេះហើយ។

បើមិនជឿ ចាំមើលចុះ!!

Anonymous said...

No reason to negotiate with CPP!

Anonymous said...

Youn Hun sen is control everything as all you can see even one small actor cpp kick him out. Can you emazine how Hun power is. more than 200 tanks around TOUL KRA SANG just protect him. I see some of them critic S.R was to soft on HUN but what can He do because is alway looking to take him down but it have no window for Hun sen to do it. Do you think Hun sen want to see this? It's like a cancer on his brain.

Anonymous said...

Bravo to the CNRP supporters in Kampong Speu who sent a chilling message to the CNRP leadership!

What a political maturity and outstanding warning from common folks in Cambodia!

I could not be more proud of the common folks!

Pissed Off

Anonymous said...

Do you hear from your supporters Mr SAM . RAINSY ...... DO YOU HEAR that ....... DO YOU HEAR THAT . You are a human being , not ANIMAL , then use " CONSCIENCE " don't use " INSTINCTIVE BEHAVIOR"

Anonymous said...

TO the CNRP party,
Your party are loudly and clearly being warned by your supporters NOT to coalition with the CPP. So please full fill your supporters' demand for the drastic CHANGE. CHANGE for better. After you won the people's hearts, you must also try to win the CPP's as well. We know it is tough but you must face it. Now or never.

phirum said...

My heart break after i heard this new so sad for khmer people.was hoping for change for cambodian children future. look like i won't be able to live in cambodia near future. im khmer i love khmer. hope sam rainsy listen us supporter.

Anonymous said...

the idea of the CNRP to be flexible and negotiate with hun sen shows that sam rainsy and kem sokha lack " VISION " !!! this 6 letter word is a essence of any true leader.a leader must be absolutely firm and have unshakeable faith in his VISION for his people and his country.

the means by which it can be achieved i beleive is secondary depending on opponents will, but we must conclude sadly the true reality about sam rainsy that from the begining when sam rainsy returned to cambodia he had no clue how he would achieve victory.his very first move to participate in the cambodian election without demanding change of N.E.C gave hun sen a head start because hun sen was under tremondous pressure from the U.S which was already ready to pass a bill to cut aid and the rest of the world was also warning hun sen,but sam rainsy was jumping like a small kid to return to cambodia and fight in the rigged election even though he was not even legally allowed to contest.

now once after the elction which was obviosly rigged in the same way it has been done for the past 30 years in cambodia and hun sen won !! sam rainsy still had a golden oppurtunity to achieve victory if he had believed in his own countrymen (cambodians) and had a mass demonstration, instead of running behind foreign countries to ask help !! he even compared the struggle to MAHATMA GANDHI of india but what he failed to understand was gandhi beleived in non-violent nation wide civil dis-obedince where workers,farmers,government officials and even ordinary men and women stopped working and came out to protest untill their demands were met because of which the entire government mechanism was broken down and it would kneel on its knees beofre the people but in cambodia these 3 day protest were a joke to hun sen ,and also a betrayal to those determined khmer youths who were ready to sacrifice their lives for a change in cambodia.

we must remember sam rainsy's 3 main promise before the election when he toured through the world collecting funds . 1. he would be the next p

rime minister,2.he would kick hun sen out 3.he would make cambodia a better place . but we must understand that without achieveing his first 2 promisies he can never achieve the 3rd one . and these days every khmer whom i spoke to say that they want " investigation of election irregularities " !!! but when i ask them " really after that what ?? will hun sen step down from power once the investigation finishes ?? " and almost every one goes blank and doesnt know what to say .

i beleive that for any policy or approach taken by a leadership it must be absolutely sure of the end result and its long term objectives.

if CNRP does make a deal with hun sen and "SHARE POWER" will hun sen give up power in the 2018 election,can we even imagine such a thing happening ?? haven't we learnt anything from the past 30 years under hun sen ?. it is the same policy of negotiation and flexibility that u speak of MR.RAINSY which made U.N to allow hun sen to share power with king shianouk isn't it !!

look what happened because of it !! even today we r under dictatorship of hun sen ... imagine if U.N would stand firm with paris peace agreement and dared hun sen . then their would be temporary instability in the country but eventually king shianouk would make cambodia into a multi party plural democracy ..

i would like to remind sam rainsy a quote by BENJAMIN FRANKLIN - "those who sacrifice essential liberty for temporary safety neither deserve liberty nor safety.

Anonymous said...


Next round of negotiation mostly pertaining to NEC's reform ?

The NEC's reform should have been done before the July 28th 2013 election.

With the new NEC, even if the CNRP won the 2018 election, Cambodia will still have the same problem: the Yuon slave party CPP will not relinquish the power. If the CNRP was not blind, they would see this. So, it is simply stupid to waste time talking about the NEC reform for 2018 while the CNRP had won the 2013 election already.

The CNRP,

You must open your eye and do something right for Khmer people who voted for you and for Cambodia’s existence.

The people have said loudly and clearly: NO negotiation with the loser CPP and you kept defying people’s wills.

Please lay out a good plan, which has a few steps, to claim your deserved victory. You must find ways to overcome the obstacles created by the puppet party CPP and stay away from Preah Reach Damress Sdach Leukeu Sihamoni. Also, it is wise to stop touting Sihanouk – Sdach Lob - who had created a big mess for Cambodia.

Bun Thoeun

PS: The only choice to grab that victory is through demonstration - no more hesitation. Nobody understands Khmer's suffering more than Khmer.

Anonymous said...

CNRP'S POLITICS LIKE A CHILD PLAY. THEY ACT STUPIDLY.

Anonymous said...

CPP needs to be uprooted from Cambodia as it is a puppet party of Hanoi.

Anonymous said...

CNRP MAKES POLITICS LOB LOB!

Anonymous said...

Please remember this people, if you don't act now, it will be too late. So far, we have already identified the problem and the problem is;

1) Hun/NEC/CPP are VC and they are there to take over the whole Srok Khmer. So, what are we going to do about it? Just like cancer in our system, what are we going to do about it?

if we want to live, we have to remove it, how? well, with people power, nothing will go wrong.

2) We already know that CNRP is the winning team but this Hun/CPP and VC controlling freaks have stolen them. So what are we going to do about?

First, once you are caught cheated, automatically you are out of the game.

3) Why asking CPP to look into vote irregularities or NEC to reform, when we already know that they are of the same group (mafia). So, what are we going to do about it?

We don't need negotiation or any independent group to look into such irregularities, why? because we caught them cheating so, they are done.

So, what are we going to do about it? we have to continue to do what is best for our country and nation, that is, stand up everyone, do not give up until the job is done. Everyone must move in to wherever the Hun/CPP and VC head quater and demand them to leave ASAP. Again, do not stop until the job is done.

From there, no one can go to work and there will be great lost in term of their import or exporting goods that support them crooks.

Right now, outsiders don't want Hun/Cpp/ Vc to go because otherwise, they can no long steal, rob and kill us khmers. Please if you don't wake up now, it will be too late. Please don't be afraid of war, or else you all be their slaves in our homeland forever and ever. So, get up everyone make sure you block every road in every suburb, town and city, until all of them crooks are gone, out of our system for good.

This time no more outsiders can interfere in our internal affair no more. If Hun/CPP and VC use their forces against us, the international community will react to them, probably will send chemical booms to VN to eliminate them all out of the world map for good. Because so far, they owed alot of money to China and don't want to pay back and they had killed some 58 000 US marines because of such lies and manipulation. They also lied to Kingta to be part of the VC in order for him to gain back kHmer Krom or else he would be killed, anyway.

So Viet nation is full of shit. This time don't forgive them, no more. Just do to them like they did to us, that is, no mercy. Remember, they are the one who cheated their way through and be part of the 'killing field' and they also pretend to rescue us in the end, why? for manipulation purposes e.g they owed us and they said we owed them instead, how nice!

Please everyone wake up or else, we are finished!.

Anonymous said...

JENDHA,
PLEASE POST THIS VIDEO ALONG WITH THE ONE ON THE PAGE. THANK

https://fr-fr.facebook.com/photo.php?v=10202453385401828&set=vb.520708567985881&type=2&theater

Anonymous said...

Ordinary Cambodian people have more common sense than Cambodian leader including the CPP and the CNRP!

Cambodian people have been living under the same old Vietcong slave puppet government for the past 30 years...they have witnessed the beginning of the Vietcong occupation, the civil wars, and the UNTAC... the bloody military coup, election after election...and more elections and more empty promises and the new creation of King and Queens...after the son became King...the war with Thailand...Cambodian people have tasted the politic and the thirst for freedom and the thirst to living in dignity without someone come to rob their land and to burn down or destroy their houses and to put the border post in the middle of their farmland!

Most Cambodian people believed that Cambodia is a beautiful country and it can be a better place for all Cambodian people to call home. It is worth fighting and dying for because it is their motherland and nothing can change that! If you CPP and the CNRP don't hear the cry of Cambodian people or don't share the same value as Cambodian people...you CPP and CNRP can go your own way and Cambodian people will hold all of you accountable and all of you will be remembered in the pages of Cambodian history!

Anonymous said...


កិច្ចចចារ…
CCP ខ្លាចធ្វើឣ្វី ? បើមិនមានគំនិតខូច ! ឲ្យគេឯង ដឹង ឮ មើល ផងទៅ !
យើងសូមស្នើ !
កិច្ចចចារ រវាង CPP ជាមួយ CNRP សូមផ្សាយផ្ទាល់តាម TV បានទេ ? ដើម្បជៀសវាងគំនិត …ក្រឡិច…ក្រឡុច… របស់បក្សណាមួយ នៅថ្ងៃក្រោយ !!!

Anonymous said...

ខ្ញុំក៏មានចិត្តដូចបងប្អូនខ្មែរនៅខេត្តកំពង់ស្ពឹ ហើយ
សូមគាំទ្រនូវគំនិតមិនចូលរួមជាមួយពួកអាចោរក្បត់ជាតិ ទោះបីក្នុងផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋណាក៏ដោយ។ ព្រោះបំណងជនជាតិខ្មែរត្រូវការបំបាត់ពូជអាកញ្ជះយួនក្បត់ជាតិឲ្យអស់ពីដែនដីខ្មែរុ។បើរង្ស៉ីឬសុខាព្រមទាំងប័ក្សពួកបើឥតសមត្ថភាពទេ ត្រូវតែក្លាហាន ប្រាប់អ្នកម្ចាស់ឆ្នោតឬអ្នកគាំទ្រថាអស់សមត្ថភាព ហើយ។ហើយនាំគ្នាសុំអាហ៊ុន​សែនបៅមេវាទៅក៏ ល្អដែរ។ដូចយឹម​សុវណ្ណអះអាងថាឥតមានការ ចូ រួមទេ។នរណាគេជឿលោកឯងទៀត ព្រោះការច​ចារពីលើកមុន(ថ្ងៃទី១៦នឹង១៧កញ្ញា) ទីបំផុតអា លោកឯងលាក់ពីអ្នកសារព៌តមានហើយឆ្លើយជា ការសម្ងាត់។
ខ្ញុំសួរសុវណ្ណថា «កាលលោកឯងអង្វរសុំការគាំទ្រ
អំពីម្ចាស់ឆ្នោតឬក៏ពីពលរដ្ឋខ្មែរ ម្ដេចក៏លោកឯង
ថាខ្ញុំមានការសម្ងាត់ផង?»៕
សូមអរគុណ!(ភរអ្នកស្រុក​ តែងតែអត់ជម្រក)

Anonymous said...

There is no need to be too extreme or too hardline about the issue of the CNRP joining the parliament. They were elected by the voters, so it's not wrong for them to take up their parliamentary seats and it's wrong to abandon their seats which were given by the voters. Joining the parliament is different from joining the coalition government - people must make a distinction about these two issues. Joining the parliament and work from within to reform the institutions and electoral process could be more productive and effective than protests on the streets, as people can see with the CNRP holding too many mass protests already to no avail.
In my opinion, there is no chance to topple or change the Hun sen government because many foreign governments have already congratulated Hun sen. So, joining the parliament and work from within to change the NEC and to demand for TV and radio license could be more productive to the
cnrp's election victory in 2018.

Anonymous said...ចរចា ចំណុចមួយជាការគ្រប់គ្រាន់គឹ "រក យុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោត “!

បើយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោត រកបានចំណុចដ៏ទៃ(កែទំរង់គជប, ..........) បញ្ហា ទាំងឡាយដោះស្រាយបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។
បើប្រសិនណា គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ យល់ថាជាអ្នកឈ្នះ​ ឆ្នោត (៦៣អាសនៈ )។

បើជាអ្នកឈ្នះ ឆ្នោត, គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នឹងតែងតាំងរដ្ឋាភិបាល គ្រប់គ្រង រដ្ឋសភាជាតិ តើការកែទំរង់ដ៏ទៃពុំកើតឫ?

ក្នុងករណី
ចរចា ចំណុចផ្សេងៗបន្ថែមលើចំណុច "រក យុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោត"នេះបង្ហាញ ថាគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ហាក់ដូចជា មិនប្រាកដថា ពិត ជាអ្នក ឈ្នះ ឆ្នោត!! (៦៣អាសនៈ ) ។

ហើយគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ក៏ហាក់ដូចជា ឈ្លាតឆ្ងាយពី សុឆន្ទៈ ទិសដៅ នឹងគោលបំណង ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរ នែ អ្នក គាំទ្រនឹងអ្នក បោះ ឆ្នោតឱ្យខ្លួន។អមតះ

Anonymous said...

2:30 PM

No! CNRP won this year election 2013. No need to wait for the next, of 2018?! bushshit. We have to maintain our position as the winning team, the end. As we can all see from all over the world that CNRP won. It is obvious after 30 long years people wanted change. If Cpp did not cheat, Cpp would have zero vote. Secondly, Hun has never been chosen by people but was being installed by the VC and the Chinese for their own national interests.

This is one of the reasons why, 1) VC has owed too much money to the Chinese and doesn't have enough money to pay back, unless, they are allowed to steal and rob from Cambodia. Chinese on the other hands, they are reluctant to let the VC do whatever it takes as long as they can put up with the repayment.

So, the Chinese allowed the VC to talk control over srok khmer, in order for them to take advantage of us and our downfall e.g stealing gold, properties, bought at a very cheap price and then, re-sell at a higher price, making sure our rice productions are at a low price and then, transport them to China at a higher price in the name of debt repayment.

They make sure everything is under their control from exploiting our dirt poor to the high levels of gov't e.g court system is fake to attract more fundings. They make sure the UN, US, EU to blame on KR while the real perpetrators like them crooks got away.

Nevertheless, in the end the truth has to be revealed like so. Therefore, it is time for the Chinese stop involved in support the VC theives/criminal minded people or else, karma will come their way. Because no one in this world would want to support criminals, really. Please for life is too short, might as well do good.

Anonymous said...

correction: Chinese on the other hands, they are reluctant to let the VC do whatever they like also as they have enough to make their repayments.

Anonymous said...

អ្នកទាំងអស់ថាឱ្យ សម រង្សី ចេះតែបានហើយ បើវាងាយដូចអ្នកគិតនោះវាស្រួលបំផុត តែឃើញទេអ្វីខ្លះ ស រ មាននោះ តើ ហ ស មានអ្វីខ្លះ? ស រ ក៍មិនអាចបំបាត់ ហ ស បានស្រួលដែរ ឃើញទេ?
សុំសួរថា តើបងប្អូនដែលបំពេញ បំណងខ្លួនបានទាំងអស់ទេ? ខ្ញុំទុកគាត់ជាពិសែសហើយដែលបានបើកផ្លូវ
ឳ្យខ្មែរចេះក្រោកឡើងដូច្នេះ ហើយបើគាត់យកតាមគុំនិតអ្នក នោះប្រហែលរត់ជាន់គ្នាទៅហើយ មែនទេ?
មើលចុះអ្នកដែលថាពូកែ តែមាត់ ស្រុកខ្មែរមិនទាំងហ៊ានទៅផង តែពូកែជុំរុញឳ្យគេទៅស្លាប់ ហើយពោលថា
យូអិន ទៅជួយ ឃើញទេ សីរីយ៉ា ? ដូចម្តេច? មើលទៅ ១៨ ប្រទេសចុះហត្ថលេខានៅបារាំង តើគេធ្វើអ្វីហើយ? តោះវាស្រួលដូចអ្នកថាទេ? គិតទៅអ្នកថាចាំតែបន្ទោសមែន តែបើឳ្យជួយម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានផ្លូវគេច មែនទេលោក???

Anonymous said...

ការខុសគ្នារវាង ជួបនិងចូល គឺ ចូលដេីម្បីជួប !!
ជួបដេីម្បីចរចា ចរចាដេីម្បីចែក !
មិនអញ្ចឹងលោកប្រធាន ?

Anonymous said...

I agree with Sam Rainsy,you are right.All Khmer people have to united together around Nationalist leaders. Be care full Yuon Hanoi have many trick to separate us in to many pieces from the nationalist leaders.If we united with nationalist leaders we can save and protect our country. If we separate many pieces,we become slave of Hanoi and killing field in Khmer rouge regime will come back.

Anonymous said...

I believe Sam Rainsy and CNRP better than believe Hun Sen and Hanoi.

Anonymous said...

ពិតជាត្រឹមត្រូវ... ដូច្នេះមិនត្រូវទៅសំុេចារចរចាទេ !!

Anonymous said...

Just look in jendha ass khmer people will be free..alot of room..

Anonymous said...

Ki media is suck..

Anonymous said...

To 8:05 PM

Your mother is also suck that is why she told you to come to KI media.

Anonymous said...

Hello..it my turn to fuck jendha now..an how big is her pussy..very big..ok..bring help..

Anonymous said...

-អាឆ្កែយួនរបស់អា CCPសម រង្សី

-អញឥឡូវស្អប់អាសម រង្សី ជាងអាចម៍ទៅទៀត!

-អាយួនមាន់សម្ល សម រង្សី អាមុខអាចម៍រុយ
ល្មមដល់ពេល​ចុះចេញទៅ ទុកឲ្យ
លោកសួន សេរីរដ្ឋា និង ពលរដ្ឋខ្មែរ គេធ្វើ​វិញម្តង។

-ប្រទេសខ្មែរ មិនមែនជារបស់ដាច់មុខ
សំរាប់ អាព្នងយួនសម រង្សីឡើយ ។ល។

កុំញ៉ែច្រើនពេក

Anonymous said...

Sam Rainsy,
Watch out your political move, Khmer people should kick your fucking ass. Listen to Khmer world radio. What you need to do is to listen to Khmer people. Khmer people warn you every fucking second everywhere you meet them that do not NEGOTIATE, but you act like a child.

Mr. Prum Sonnora, an Khmer engineer, a respectful man in united state said that when you do your fucking demonstration you need to block all they fucking road .But,you act like gay shit. AND FORGET YOUR FUCKING KING WHO SERVE YOUN INTEREST FROM FATHER TO SUN.

ACT LIKE A TOUGH LEADER!

LISTEN TO SAN SOWITH AT KHMER WORLD RADIO.


http://www.worldkhmerradioonline.com/

Anonymous said...

9:41,
Hey stupid, your personal matter does not belong here. Take it some place else.
KI Media news is about all of us, not just you. Of course this wouldn't make any sense to you at all the way you've written.

Anonymous said...


ស្នៀតចោរ "អង្អែលបណ្ដើរ លួចបណ្ដើរ"

ស្នៀតកុម្មុយនិស្ត "ប្រយុទ្ធបណ្ដើរ ចរចាបណ្ដើរ"

ស្នៀតសម រង្ស៊ី " ចរចាបណ្ដើរ ចូលបណ្ដើរ"

យុទ្ធសាស្រ្ត ស្នៀតសម រង្ស៊ី ឈ្នះ-ឈ្នះ ' WIN WIN -GAGNANT GAGNANT) គឺ

១)ឈ្នះ បានលុយគាំទ្រពីក្រៅ
២)ឈ្នះ បានចែករំលែក អំណាច មិនមែន ឫ ?


ពោលគឺ ឈ្នះបានលុយផង ឈ្នះបាន អំណាចទៀត។Anonymous said...

9:41 PM,
DO YOU MOTHER, SISTER, DAUGHTER OR WIFE?. WHAT DO YOU THINK IF THEY SAW YOU WHAT YOU SAID? YOU ARE PUTTING YOURSELF CHEAP. THEY DO NOT SEE YOUR FACE, BUT THE TRUTH IS THERE.

Anonymous said...

To all Khmer,
Civil unrest is the only way to take back our country.
There must be bloodshed involve to get attention from the top leaders around the country. They can not defeats people's power! The people have spoken!

Anonymous said...

going back to the root of the problem, to understand this, all one has to do is look at what the cnrp's want in their demand and look at the cpp's want as well. their want is influential force in settling the issue, whatever that influential forces may be. someone in their influential force should tell these two political forces to stop it or go on with it. that's the answer to solving the cambodian problem. simple enough, when we look for it? focus on the issue, don't be blind by it! to ignore it is so awkward!

Anonymous said...

cambodia wants answer in order to deal with it!

Anonymous said...

9 41. Do you still want Khmer men to come in your mouth? Take your personal issue somewhere else, lots of Khmer men here can answer your call. What is your email address?

Anonymous said...

9:41 is Ah/Mi Pi Anh

Anonymous said...

7:56 PM &9:41 PM,

Please be human beings.

Anonymous said...

Khmer are stupid..that why you don.t have a country...just like jendha..an ki..bunch of losser..

Anonymous said...

⬆⬆⬆⬆⬆Youn⬆⬆⬆⬆⬆
YOU GUYS KNOW HOW I KNOW HE IS YOUN? YOUN WRITE LIKE THEY SPEAK.
LOOK AT HIS SENTENCE ABOVE "THAT WHY".
They never use the word "that's" followed by other sentence.

DO MA MAY!!!! ANG CHAR!

Anonymous said...

ចំពោះខ្មែរទាំងអស់គ្នា សូមខ្មែរទាំងអស់ស្វាងឡើង..! ភ្ញាក់រលឹកឡើង..!
ឈប់រស់ក្រោមការបោកប្រាស់ ញុះញង់ធ្វើមហាបាតុកម្ម របស់ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ស្អីគេ ដែលមានសម រង្ស៊ី ជាមេដឹកនាំតទៅទៀតទៅ ពួកនេះ បានបោកប្រាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាង២0ឆ្នាំមកហើយ។

ឥឡូវនេះ
"គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ" និង ក្លាយទៅជា "គណបក្សសង្គ្រោះចោរ" គណបក្សសង្គ្រោះជាតិយួន ពួកនេះ
និងបណ្ដើរគ្នាទៅអង្គុយបង្គ្រប់កៅអី ជាសមាជិកសភាអាណត្តិទី៥ ទាំងអស់គ្នា នាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខ នេះហើយ។

បើមិនជឿ ចាំមើលចុះ!!

Anonymous said...

ស្នៀតចរចា ប៉ះស្អិត-ហិតស្អុយរបស់សម រង្ស៊ី !

ស្នៀតចោរឆ្កែកន្ទុយខ្វៀនសម រង្ស៊ីពេលចរចុយ !

ស្នៀតចោរ "អង្អែលបណ្ដើរ លុញបណ្ដើរ"

ស្នៀតឪចែកអោយ "ចុយបណ្ដើរ ស្រែកបណ្ដើរ"

ស្នៀតសម រង្ស៊ី "ចរចាបណ្ដើរ ចូលរន្ធបណ្ដើរ"

ស្នៀតសើមហ៊ុនសែនសាប់ក្តិតសម រង្ស៊ីបណ្ដើរ-នោមដាក់ក្បាល នាយចរចា បណ្ដើរ !


*ឈ្នះ បានលុយនៅក្រៅគុក
*ឈ្នះ បានអំណាច ​ក្រោមពងយួនហ៊ុន សែន!

Anonymous said...

To 2:30 PM

You can do that when you have your very own opposition party!

Anonymous said...

6:35pm, so mean to say your group form an opposition so you can start doing anything you like without regards to the people's will, the rule of law, etc? shame on you for thinking like that! now people can see your true color, ie. you are using people for your own good because you say you do not listen to the people who vote you for 55 seats and you ignore their votes by not taking your seat in parliament? i hope next election, people stop voting for you completely. shame to hear you say that without discreet for your own political party!

Anonymous said...

i'm sure, khmer people and citizens did not vote in the election for them to fight like this. they voted for them to form a gov't so cambodia and its people can benefit due to political differences. people and the world still expect all to keep working out a sound solution, if not an agreeable one, a sound is as good!

Anonymous said...

khmer people say 55 seats for now is good for the cnrp. because the cnrp never rule before, this will give them a chance to and see how they do their job. people want them to test the water first. people expect a smooth transition, not a chaotic one! people are telling the cnrp to take their seat and stop holding gov't and cambodia hostage already! by doing so, the cnrp is doing the people a disservice! the people of cambodia expected their leaders to get along with each other, not holding cambodia hostage like this. enough already!

Anonymous said...

To 6:53 AM


You say what now? You want CNRP to negotiate with a criminal who broke the election law? Is this your true color to work with the criminal and why bother have the fucken constitution, the fucken law, and especially the fucken election law!

Talk to me Vietcong bitch!

Anonymous said...

Do you own Khmer people that voted for Sam rainsy for you to know that much and come up with such a conclusion 7:00AM? I think that you are either stupid or sold yourself off to ah HUN SEN and the CPP's thugs already. How does that sound to you, huh?

Anonymous said...

7:07am, negotiate is part of the process. khmer people in all of phnom penh and cambodia want you to participate in gov't. they need all of you and the cpp, too, to form gov't. if you say no to negotiation or dialogue, then how else you suppose they solve the problem together? you know khmer people say no one can use violence again. you have to respect khmer people's demand about that because cambodia don't belong to you only, the country belongs to all khmer people and citizens! don't forget it!

Anonymous said...

7:20 AM, don't be stupid! It's the CNRP that initiated the non-violent protest against ah HUN SEN and his Viet's slave killing machine! Don't play dumb and bring 'Khmer people' in to it!!!

Anonymous said...

ស្នៀតចរចា ប៉ះស្អិត-ហិតស្អុយរបស់សម រង្ស៊ី !

ស្នៀតចោរឆ្កែកន្ទុយខ្វៀនសម រង្ស៊ីពេលចរចុយ !

ស្នៀតចោរ "អង្អែលបណ្ដើរ លុញបណ្ដើរ"

ស្នៀតឪចែកអោយ "ចុយបណ្ដើរ ស្រែកបណ្ដើរ"

ស្នៀតសម រង្ស៊ី "ចរចាបណ្ដើរ ចូលរន្ធបណ្ដើរ"

ស្នៀតសើមហ៊ុនសែនសាប់ក្តិតសម រង្ស៊ីបណ្ដើរ-នោមដាក់ក្បាល នាយចរចា បណ្ដើរ !


*ឈ្នះ បានលុយនៅក្រៅគុក
*ឈ្នះ បានអំណាច ​ក្រោមពងយួនហ៊ុន សែន!

Anonymous said...

7:00 AM. Hey idiot, what Vietnamese software have you got in your head? CNRP isnt holding Cambodia hostage. Hun Sen and Vietnam are holding Cambodia hostage.

CPP have been blaming Sam Rancy and the oppositions for everything that goes wrong in Cambodia. Hun Sen and CPP are the crimminals, Sam Rancy is the savior.

Anonymous said...

Sam Rancy is LOSER LOSER LOSER.

Anonymous said...

Just let them fuck jendha..they kill them self after that...

Anonymous said...

ខ្មែរមួយចំនួនខ្លះបានដឹងជាមុនហើយថា មិនយូរទេពួក
សម រង្ស៊ី និង កឹមសុខា នេះនិង
ដល់ពេលចូលក្នុង បន្ទប់ចរចារបែងចែកអំណាចនិងកៅអីអង្គុយហើយ .....

ហ៊ុន សែន ធ្លាប់ចង្អុលសួរ សម រង្ស៊ី ថា

៥៥ យកមិនយក? សម រង្ស៊ី យក សម្តេច
៥៥ យកមិនយក? សម រង្ស៊ី យក សម្តេច
៥៥ យកមិនយក? សម រង្ស៊ី យក សម្តេច
ពិតណាស់!
ពិតជាអស្ចារ្យណាស់!

សម រង្ស៊ី ជាមេដឹកនាំមហាបាតុកម្មបង្គ្រប់កិច្ចមែន....

អញ្ចឹងការសង្ឃឹមអំពីជ័យជម្នៈរបស់ពលរដ្ឋលើគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
គឺជាការសង្ឃឹមខ្យល់លើមេឃតែប៉ុណ្ណោះ!
ពួកនេះសុទ្ធតែជាពួកកាន់មាត់បាវអោយចោរ
និងជាអ្នកជួយទប់ជើងគ្រែអោយអា ហ៊ុន សែន!
ហើយពួកប្រឆាំងផ្កាប់មុខទាំងនេះគឺគ្មានបំណងធ្វើការ
ផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដទេ ក្រៅពីបង្គ្រប់កៅអី និងបង្គ្រប់ងារជាឯកឧត្ដមតែប៉ុណ្ណោះ។

មិនយូរទេ ហ៊ុនសែននិងកំចាយចោលទាំងអស់ហ្នឹង!

Anonymous said...

Got to love khmer, they keep screaming at each other like childrens without adult supervision.♥♥♥♥♥

Anonymous said...

1:06 PM

GThlang Kdor Nass Ah Kantorb !!Some of these assholes are your kind ( Kantorb)

Anonymous said...

សម្ដេចអាពាល ហ៊ុន សែន
សាប់ក្ដិត អាភ្លើ សម រង្សី​!
សាប់ហើយ...សាប់ទៀត!
....សាប់មិនស្វាង!
សាប់ទាល់តែអាស៊ី ទន់ជង្គង់លើកទង់ស..(ចរចាញ់)

អាសែន ចុយបន្ត.............