Monday, December 16, 2013

Beautiful SUNDAY at Democracy Square! Come, Join the Beauty, the Democrats, the Future!១៥ ធ្នូ ២០១៣ / 15 Dec. 2013 11:30
ទិដ្ឋភាព នៃបាតុកម្ម អហិង្សា នៅពេលនេះ (ម៉ោង 11:30) នៅទីលាន ប្រជាធិបតេយ្យ, រាជធានី ភ្នំពេញ។

សម រង្ស៊ី / Sam Rainsy
www.facebook.com/rainsy.sam.5
 

36 comments:

Anonymous said...

Khmer leaders like sam rainsy should start acting like real, competent leaders, not a lame leader with finger pointing, and other unethical behavior or action on their part!

Anonymous said...

Courage Prime Minister-elect Samramm Sy country of WAT PHNOM...Loser!

Your mom

Anonymous said...

one day, when khmer kick all Ah Youn and mi Kuntorp ass out from Cambodia; then we will sing the real beautiful Sunday. Today, khmer cannot be happy because Youn is stealing our country in all level. Only Youn tries to insult for this time.

Anonymous said...

people is growing tired of this unproductive demo, one can see less and lesser supporters as time goes on...later on only 2 clowns will entertain themselves.

Anonymous said...

USELESS!

Anonymous said...

We have to keep going until the job is done. Tell our people to block their transport from all port not to let them in or out. We don't need people to go to work but to fight for what is rightfully ours. Otherwise YOUN and Chen will continue to be our bosses in out homeland.

Hun and his family are not khmers, they are YOUN and they love to work for the benefit of their country. So, we have to block all roads and not to allow them to bring our productions our of our country, which mean, don't let them steal anything from us, no more. Please we have to block everything in Cambodia from town to cities, nothing will be in or out, because they are the main lifeline for the YOUN/CPP controlling freaks.

Secondly, no one in this world can help us, we have to help ourselves first, we have to learn to free ourselves from being oppressed by all kinds of foreigners. Because Cambodia belongs to Cambodia, not a bunch of mafia group of ah HUN/CPP/VC and CH countrolling freaks, or else we are finished. So, time to wake up is now, this time don't let them go. Watch out on the ones who drives landcruzers, pull them down and let them pay.

Anonymous said...

Sam Rainsy use gender comparison to attacked political opponent is wrong, it show how narrow mind Sam Rainsy is and he need to check his own moral compass

Anonymous said...

HUN SEN will not step down unless a massive chemical or Biological or nuclear weapons will be send to his compounds Tang Kra Sang,,,, otherwise HUN SEN will not give up with his power, Vietnamese is backing and standing behind HUN SEN to prepare helping him and rescue HUN SEN if any emergence help will be needed

Anonymous said...

Thailand and Cambodia is completely different stories from each other, Thailand is Internal affairs related to their Politics, whereas Cambodia is related to Vietnamese assessor who always wish to swallow Cambodia, therefore it is hard to rescue or find any solution to have peace for Cambodian

Anonymous said...

Culture of genocide and violent that how khmer people are?

Anonymous said...

1:01You speak for you race(youn)hiding agendas and master mind of khmer rouge brutal killing khmers ? By youn doctrine?

Anonymous said...

1:01 PM

It was YOUN and Chen's planned to annex khmers and to swallow us from our existence. It is time to wake up now, before it is too late. Shame on them for their wicked action. Nevertheless, the truth will always be the truth and the truth shall set us free. YOUN and Chen have lived their lives based on a lie. Their evil tactics and tricks are plentiful. But now, it has been revealed to the world about, who they are and what they are capable of.

Secondly Khmers did not kill khmers, it was their evil worked all along. So, shame on them. Because god hates liars, decievers and manipulators like them crooks. But no matter what as 'no one in this world can get away from any injustice that they have committed' or 'if you eat foods stolen foods it will only make you sicker, because it is not being blessed'. So, right now, both YOUN and Chen are most sick kind of people in this world. Their minds are always revolved in how to steal and rob to survive. WHat a doomed nations.

Anonymous said...

មហាបាតុកម្មរៀបចំដោយគណបក្សសង្គ្រោះជាត ពីម៉ោង៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង៦ល្ងាច។

ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នឹងមកថ្លែងសុន្ទរកថា នៅម៉ោង៣ រសៀល។

អរគុណបាតុករ ធ្វើបាតុកម្ម ពីម៉ោង៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង៦ល្ងាច គឺ១១ម៉ោង។

ឯថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ថ្លែងសុន្ទរកថា នៅម៉ោង៣ រសៀល គឺធ្វើបាតុកម្ម តែ៣ម៉ោង !។

ពោលគឺ បាតុករ ត្រូវរង់ចាំ៨ម៉ោង ពីម៉ោង៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង៣ល្ងាច ទើបឃើញ វត្តមានលោក"នាយករដ្ឋមន្រ្តី ជាប់ឆ្នោត" Prime Minister-elect។

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ជាប់ឆ្នោត​ ឫ មិនទាន់ជាប់ឆ្នោតពុំទាន់ច្បាស់

តែទង្វើបែបនេះ​ 'វត្តមាន នៅម៉ោង៣ រសៀល" ៨ម៉ោងក្រោយពី បាតុកម្ម

បង្ហាញ ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ពិត ជានាយករដ្ឋមន្រ្តីរួចទៅហើយ។

Anonymous said...

12:42 PM, the only moral compass that Hun Sen have is to stick it up your ass.

Anonymous said...

HUN SEN might reveal a news trick during the Cambodian demostration, HUN SEN might ask his special force to blow up something or do something badly then accuse Sam Rain Sy or Kem Sokha do it then HUN SEN might arrest them and sending them to the court. All young Cambodian must be touch how to use a massive Chemical or Biological weapons this is the best way to solve Cambodian crisis, HUN SEN will never step down unless a Nuclear bomb will be send to his house

Anonymous said...

HUN SEN has committed a lot of crimes killing too many Cambodian such as Pe Set Peleka, Hor Sok, Chea Vechear, Chut Vuty and thousand Funcepec members, HUN SEN also has signed illegal document with Vietnam allowing Vietnam to take more Cambodian land and sea and natural resources and let illegal Vietnamese living in Cambodia, from those reasons HUN SEN agrees to be Vietnamese slave rather than step down, the best way to get HUN SEN off from the power, a massive Chemical or biological weapons must be used or sending to his compounds why not ?

Anonymous said...

សម រង្សី......អាសំដីស្រី
អាស៊ីឈ្លក់ទឹក nước mắm CPP
អាខ្ទើយលើកដៃពនសុំអាចម៌យួន
អាមេភេរវករអញមិនជឿអាឯងទេ !!
អាស៊ីអំបែងក្បឿង អាពូជថោក
អាស៊ីឆ្កែកន្ទុយខ្វៀន
អាគីង្គក់មិនបានការ
អាឡប់

Anonymous said...

....បង្ហាញថា ក្តយួនថ្នាក់ដឹកនាំ
....គណបក្សសង្គ្រោះក្តយួន
ពិត ជានាយករដ្ឋមន្រ្តីក្តយួន រួចទៅហើយ។.....

ក្តក្ត ក្តក្តក្តក្តក្ត!
ក្តយួន
ក្តយួន
ក្តយួន
4-ក្តយួន
ក្តយួន
ក្តយួន
7-ក្តយួន!

Anonymous said...

ក្តក្ត ក្តក្តក្តក្តក្ត!
ក្តយួន
ក្តយួន
ក្តយួន
ក្តយួន

Anonymous said...

Girly man Rainsy supporter they don't know how use regular language but swearing word that show how small their brain are, that why they blindly following the girly man Rainsy with out thinking of their own and they will surly suffer greatly after this girly man get what ever he want and let all theses pea brain people in the dark.

Anonymous said...

AS LONG as Hun Sen is on the power, Cambodia will lost more land, sea to Vietnam, more Vietnamese refugees keep coming to live in Cambodia, Cambodian will have not rights, justice, freedom, democracy, peace, stability, prosperity and Cambodian will be poor and poorer and worst corruption will come

Anonymous said...

after all they go back home, nothing change, nothing going to change. Khmean Ban Kar Teh Ah PatoKAMM lop lop leu keu rorbiep ah Clown face Rainsy(mouk vear look like Ah Yeev in the cartoon).

Anonymous said...

CNRP considering talks with CPP: Sam Rainsy

The Cambodia Herald, Dec. 13, 2013

PHNOM PENH (The Cambodia Herald) -- Opposition party leader Sam Rainsy said that his party is considering renewing talks with the Cambodian People’s Party (CPP) regarding Cambodia's political deadlock.
He made his comment Friday after a presentation and discussion session on a joint report about the conduct of the 2013 Cambodia Election.
Kem Sokha, Cambodia National Rescue Party (CNRP) acting president, said that currently there is no talks in the works between the CNRP and the CPP.
Talks must be made if there is a political deadlock in the country, but there will be no way out if the CPP is to stubborn and thinks that they can perform the duties of the country alone.
"It is not about what we want or don’t want, but we must keep on working at it to solve the problem when there is an issue,” Kem Sokha told reporters, adding there will be no way out if we don’t solve it.
Interior Minister Sar Kheng could not be reached for comment over the opposition’s position.
Political problems caused by the election in the country has been going on for around six months since Cambodia's general election on July 28.
The opposition have rallied periodically to protest against the election results, in which they deemed contained to many serious irregularities, and demanded an independent probe into the poll.
Earlier in the week, Sam Rainsy called on Prime Minister Hun Sen to step down, and conduct a re-election.
The CNRP will hold another rally at Freedom Park on December 15.

Anonymous said...

"HUN SEN might reveal a news trick during the Cambodian demostration, HUN SEN might ask his special force to blow up something or do something badly then accuse Sam Rain Sy or Kem Sokha do it then HUN SEN might arrest them and sending them to the court"

6:35pm

Everyone in this world know that Sam and Kem don't control the armed forces and neither they have any weapons to do such action. They only thing they have is word of wisdom and people who supported them, which is more than any power you can get in this world.

The power of 'love' from people is god's power and no one can be more powerful than god. Therefore, god knows every move you make. They only thing we need to do is to listen to people and ask people e,g what do they want. If people want change, well help them to make change, because that is what they want, not what Hun/CPP or Sam or Kem want, it is what people want. Because without people choice, there is no good gov't and without good gov't there is no people.

Secondly, Hun Nal known as Hai Phuc in Vietnam and called 'Hun Sen' has never been elected by people. He was being installed by both VC and Chen to execute our country and nation. e.g land grabbing, leasing angkor wat, mt bokor and koh tral and controllling everything in cambodia for 99 years. They have placed their well trained men to be in the lead, they have controlled everything from gov't levels to small businesses including health and banking department. They make sure, that we are/will be their slaves forever and ever.

At the same time, they have fooled the international community not to interefere in our internal affair while they do, how nice! but in the end the truth has to be revealed like so, so shame on them, because god hates liars, manipulators and killers. God said 'the road to death is through a 'lying tongue', whereas the road to life is through 'love'. Because when you have love, you don't lie, cheat, steal or kill. You would protect them and give them whatever they want to meet their needs in the name of righteousness. e.g if he is blind, hold onto his hands and show him the way etc. and you would not want to steal from a blind man or manipulate in order to rob from him? only people with no brain would like the VC and the Chinese.

Knowing that khmers are already injured, they came to finish us off, in order for them to have it all for themselves. Anyway, the devil is in the details.

Anonymous said...


Perspective:

HOW TO MAKE THE CNRP STRONER ?

In order to liberate Cambodia from the evil Vietnam, Khmer people should use perseverance as a mean to accomplish their ultimate goal.

After the election, there have been severe clash of opinions on how to mount a successful demonstration.

We knew that the evil Vietnam has controlled Cambodia through the traitor Hun Sen over 30 years. Therefore, a straight forward one time or a few times demonstrations trying to overthrow Hun Sen will never be succeeded.

The solution to stop these Vietnamese is to build a nationwide popular strength. That’s why I have been emphasizing on perseverance. With this evil Vietnam, a simple solution will never work.

In fact, the CNRP had won the election. So, the CNRP must get the power legally

I personally thought that the CNRP’s leaders have chosen the right path by trying to gain the popular support from our people and from the international community to put pressure on Hun Sen and his evil master Vietnam to CONCEDE THEIR ELECTORAL DEFEAT OR ACCEPT A NEW ELECTION.

Making Khmer people familiar with the demonstration is another way to build up strength too.

It would be good if the CNRP could mount new demonstrations on 3 or 4 provinces every day. After finishing all the demonstrations with every province, then the CNRP would call on people to make a nationwide demonstration. Again, perseverance is the key, and our goal is to make the CPP accepts its defeat or accepts a new election.

We use the law and righteousness as our allies to succeed. This time is the best right time for us to sacrifice to save our motherland. Ten or twenty years later, our sacrifice will produce fruitless result because the number of the Vietnamese will be so overwhelming in Cambodia by that time.


Bun Thoeun

Anonymous said...

បា៉ហីុសង្គ្រោះជាតិ !

លោកប្រធានទាំងពីរ សមរង្សីនិងកឹមសុខា របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិស្រែកកោកៗថា ៖ ហ៊ុនសែនមិនគ្រប់ទឹក! រដ្ធាភិបាលហ៊ុនសែនជារដ្ធាភិបាលមិនគ្រប់ទឹក! រដ្ធសភាមិនគ្រប៉ទឹក !
យេីងសួរថា បេីមិនគ្រប់ទឹក ហេតុអីក៏ចាំបាច់សំុការអនុញ្ញាតដេីម្បីធ្វេីបាតុកម្ម ? បានន័យថា គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយសមរង្សីនិងកឹមសុខា ក៏មិនគ្រប់ទឹកដែរ ! ហេតុអ្វីក៏នាំគ្នា
ចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយចោរ គោរពច្បាប់ចោរ ចរចាជាមួយចោរ ចង់បែកចែកអំណាចជាមួយចោរ ? បាតុកម្មបា៉ហីុចេញហេីយ តេីនាយករដ្ធមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ធាភិបាលសីុភីភីមាន
ព្រឺទេ ? បេីគ្រាន់តែដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវ េតីរដ្ធមន្ត្រីចោរហ៊ុនសែន រដ្ធសភាចោរសីុភីភី និងរដ្ធាភិបាលចោរហ៊ុនសែននឹងចុះចេញពីតំណែង រួចប្រគល់អំណាច លេីកជេីងពានប្រាក់មក
ជូនអស់លោកសង្គ្រោះជាតិទេ ? ហ៊ុនសែននឹងបណ្តោយឲធ្វេីបាតុកម្មបា៉ហីុ រហូតទាល់តែប្រជារាស្ត្រណាយ អស់ស្បៀង អស់មាន់ អស់ទា អស់ជ្រូកលក់ដេីម្បីបា៉ហីុលោកសមរង្សី
កឹមសុខា និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សង្គ្រោះជាតិ ។ បេីលោកធ្វេីបាតុកម្មមិនហ៊ានបិទផ្លូវសំខាន់ៗ ឬបណ្តេញយួន ឬបាតុកម្មនៅមុខទូតយួន ឬមុខផ្ទះចោរ ឬបិទក្រសួងសំខាន់ៗទេនោះ
បាតុកម្មរបស់អស់លោកប្រាកដជាគ្មានន័យអ្វីទាល់តែសោះ ។ បេីលោកសមរង្សីគ្រាន់តែស្បថតែមាត់ ជាជាងនាំប្រជាពលរដ្ធឲខាតពេលវេលានិងថវិកាអត់ប្រយោជន៍ ព្រោះខ្មែរទាំង
អស់បាត់បង់ដី បាត់បង់ជាតិ ដោយយួននៅពេញស្រុក !!

Anonymous said...

where the fu--k is d'ou may virak? is he in the party? i can't find him in the picture. or he prefer stay home fu**king his teenager wife? is he afraid cpp 's dog kick his fat azz?

Anonymous said...

សម រង្សី និង កឹម សុខា
របស់គណបក្សសង្គ្រោះចោរ
បោះឆ្នោតជាមួយចោរ
មកពីស៊ីលុយចោរ!

Anonymous said...

History shown that Khmer only kill Khmer for power, I didn't see Khmer really fight a full scale war with other nation. If Khmer are so dump to be use by other nation, who fault is that? Some of those paranoia people scar about "Youn" take over Khmer it will be come true one day, because these people are the real "Youn" that keep making trouble and degrade Khmer unity that play into the enemy hand.---

Anonymous said...

We went to war with Siam and YOUN for a few hundred years, until our idiot king chaycheata 2 married to one of our enimies VC, because of her beautiful soft white skin with sweet voice and turn deathly against his people without him knowing it and so, here we are today. History has shown that men always died by women's tactics and tricks into killing and robbing its integrity e.g like Helen of Troy between Greek and Spain went to war because of a woman called Helen, as a result of this, up to 10,000 men and destroyed the whole city called 'Troy'. So, life is all about dick and pusy and robbing and killing, for thousand of years now and is continuing into world war three very soon. Because history tends to repeat itself, if not, we will go through another mean of destruction e.g fire, flood, earth quake, sickness (plague) etc. Because the minutes we are born the minutes we are facing death and destruction, why? because we have turn away from the creator and act it in our way e.g wants and needs, etc. Nevertheless, there are only a handful of god's people to be chosen by him to see such truth and the truth is, nothing last forever, so might as well do good and enjoy your moment in time or else, you have nothing, nothing but sadness.

Happy are those who have eyes to see, ears to hear and mouth to speak truth.

Anonymous said...

CPP knew these phatetic small peaceful protests can't go on forever. They just sit and wait it out. Our armed forces commanders are all CPP members. Monarchy is a puppet. Democracy pretending foreigners are only looking out for their own profits economically & diplomatically scores. There hardly any new tactics. Khmers still afraid to die ever since pol pot. I don't blame them given Hun Sen history of brutalities on Cambodian. Our military is our only chance to remove Hun Sen but RCAF leaders are all Hun Sen close associates. Sad, sad, sad, sorrows for my peoples trying so hard to save their motherland from YOUN.

Anonymous said...

Remember Khmer who advocate about hatting Youn, who did they end up killing over 1.4 million Khmer? So the people that advocate hatting Youn now are not going to be difference than the people before, Khmer should learn from history and beware with these people, they not the one going to save you when the real genocide happen they will jet out of the country as fast as they can.

Anonymous said...

10:31 AM you are correct if these thing happen in 60s, 70s, 80s or early 90s but this 2013. Communist die, only faked Commie left. Younger Khmer generation are more wiser, braver, daring, informant, more educated because of high speed Internet, Facebook, google, yahoo, Sat tv,
etc. etc., etc. So if you are real Khmer then I assumed your ignorant. If you are Khmer's enemy then I tell you this Khmer Rough scare tactics will not work on young dotcom Cambodian generation. We Cambodian will succeed removing CPP/YOUN soon or later, it's just a matter of time. We will take back our motherland back by peaceful ways or many other ways.

Anonymous said...

Same Rainsy want re_election, does he really know what he talking about? With out any reform the advantage to win is very low for his party. With out any real reform no body going to except the result of the election, so khmer going to protest over and over again never end. Election cause money, peoples and obvser from many nation, that not going to happen in the next three months if you want the real result that each party can except. What I trying to say is before any new electection both's party need to talk to each other, they need to work thing out that every body can agree on, or else the election will be use less again. The party that control the government will always have the advantage over the election without the real reform, so Same Rainsy going to except the result if he loose again?

Anonymous said...

Hate will kill you at the end.

Anonymous said...

Hate allow us to see the truth and the truth is YOUN has been killing khmers ever since and YOUN is the ones who hated us e,g Sihanouk said, 'I have helped them in every way I could but still they criticised me none stop', they are expansionists and they are like crocodiles', so, who hated whom???? this is called 'manipulative' and very YOUN is very good at that.