Friday, December 13, 2013

សង្វេប៖ ពាក្យ «យួន» ប្រើពីពេលណាមកហើយ យួនហៅយើងថាអ្វីដែរ?


សំគាល់៖បើចេះចោទខ្មែរគ្នាឯងថារើសអើងពូជសាសន៍​លើជាតិដ៏ទៃ គួរចេះចោទបរទេសថារើសអើងចំពោះខ្មែរផង នោះខ្ញុំនឹងគាំទ្រ? 

ជាយោបល់របស់ខ្ញុំជូនចំពោះជនរួមជាតិទាំងឡាយ គឺ ក្នុងនាមយើងជាខ្មែរគួរមាន មោទនភាព ចំពោះការប្រើប្រាស់
នៃពាក្យពេចន៍ភាសារខ្មែរជាយូរលង់មកហើយ ៗគួរពន្យល់
ជនបរទេសដែលមិនយល់ន័យពាក្យរបស់ជាតិមួយនេះ ឲ្យ​បរទេសយល់ ថាវាមិនមែនជាការរើសអើងពូជ​សាសន៍​នោះទេ តែជា ពាក្យខ្មែរ ប្រើប្រាស់ជាយូលង់មកហើយយ៉ាងពិតៗ។ ធ្វើបែបនេះទើបយើងចៀសផុតពីការមិនធ្លាក់ខ្លួនក្នុងភាពមិន
ស្គាល់ខ្លួនឯង និងមិនក្លាយជាជនការពារ ប្រយោជន៍បរទេស
ដោយមិនដឹងខ្លួនបាន។22 comments:

Anonymous said...ឣារឿងហ្ឣឹង គឺយួនវាចេះបំផ្លី ពួកឣាបរទេសឡប់ៗ ឣោយជឿតាមវា ដោយប្រើ ក្តិតស្រីយួន ដូចពីបូរាណៈកាលតរៀងមក ហោង។

Jendhamuni said...


;)

Anonymous said...

Ou Virak walks two lines. How about Khmer Krom, he says anything?

Anonymous said...

Dear: Mr. Pang Sokhouen, You cannot say the KHMER lacking loyally.! You speak Khmer for Cambodian people to listen or you speak YOUN for Khmer to listen ? You have to talk to Mr. YOUN VIETRAK to understand about YOUN is youn Vietcong, youn Vietminh, You cannot mixing oil and water..!

Anonymous said...

Mais, avant de détailler avec ou vireck, il faut savoir sa vrai d origine, ou vireck est d origine youne, donc il est normal que ou vireck contre quelqu un a utilisé le mot Youn n importe de quel prix.

Anonymous said...

tell that to hun sen, he bites everybody although he lost the election. hun sen is the bad guy, and you dare not ask hun sen to step down.

Anonymous said...

This word we used every day from our ancestor and yuon like and accept this word too.
How about Yuon called Khmer NGEUY MIANG ? can you explain me ? If you are polite.

Anonymous said...

Wow, mr le docteur en lettre ou vireck tu es vraiment super.
Vireck, tu peut m explique entre les mots youn et vietnamien, car tu as dit que le mot youn est un mot qu il insulte?
Pour moi, tu es plus tôt un vietnamien, mais sûrement tu n es pas un youn.

Anonymous said...

who elected this idiot to lead CCHR?
it was a big mistake.

Anonymous said...

Ah Ou Virak was born more 400 years after the using word "YOUN" by old Khmer. In fact, the word "YOUN" came from "Younan". He must go to school learning the Khmer history agai.

Anonymous said...

Ah Ou Virak was born more 400 years after the using word "YOUN" by old Khmer. In fact, the word "YOUN" came from "Younan". He must go to school learning the Khmer history agai.

Anonymous said...

ប្រហែល អ៊ូ វិរៈចង់បានស័ក្ខប្រាំដូច អេង ឫទ្ធីដែរឬអី? បានជាចេញមុខមកការពារពាក្យ
ថាយួន ពាក្យថាយួននេះជាពាក្យខ្មែរសាមញ្ញ ព្រោះអីអា អេង ឫទ្ធី វានិយាយក្នុងស្ថានីទូរទ្សន៏ ថាស្រុក
ខ្មែរឥតមានយួន មានស័ក្ខប្រាំលើស្មា អ៊ូ វីរះចេញមុខមកការពារពាក្យថាយួនក្រែង បានប្រាំនឹងគេ!
ចំជាស្វាមែន!!!

Anonymous said...

Ah Our Virak,
Beu Ah heng min deung sa - ei tae heng bit mot dor kom-rok nos choul tov kor kae min tha heng kour reu kor pleural de Ah LOB!!! Ah heng som te kae jae meul ngeay ning som mok heuy Ah Po-pae vong- Vang jeat...!!!

Anonymous said...

It was the Youn invaders who banned the Khmer word Youn. Now ah Ou Vireak also wants to ban the Khmer word Youn. This means he is with the Youn invaders. We must ban ah Ou Vireak because his name also has the "ou" vowel sound just as the y-ou-n.

Anonymous said...

Ah Vireak must be influenced by the stink holes of the Youn whores for sure. Ah Vireak will get veneral diseases and he will eventually pass on. Then we have one less misguided Cambodian to worry about.

Anonymous said...

Vireak is a sellout to the Youn whores infested Cambodia's red light district.

Anonymous said...

ATTENTION EVERYONE: IMPORTANT ANNOUNCEMENT!


OU VIRAK HAS BEEN POISONED! ...... BY SREY YOUN'S VARGINA! Lop lop ors hey! Take your head out from between their legs ou Virak !

Anonymous said...

You are so right about the word "Youn" and "weaker than women". Mr. Ou Virak is an absolute dump and very stupidity person. His brain is either dead or washed away by Hun Sen influence. Ou Virak only sees 'Position", "money', and "being empower on Hun Sen side". Ou Virak should be shame to himself about these words he spoke to the entire nation. Ou Virak not only betrays to the people of "Cambodia" but he betrays himself to the entire nation by leading all Khmers to respect Yuon which historically the enemy of our state of Cambodia. Shame to you, Ou Virak, give up your position, NOW! (USA)

Anonymous said...

Dear all Khmer,

Please don't use the word yuon it is racist as Mr. Ou Virak says, but use the following words instead :

Ah yuon.

Ah yuon Hanoi.

Ah Ho Chi Minh.

Ah Srakai.

Ah yuon Korntop.

Ah Soueng.

Down Indochina Federation.

Anonymous said...

ចំពោះភាសាខែ្មរ
ពាក្យថាយួនជាពាក្យខែ្មរសុទ្ទ​ឯពាក្យវៀតណាមគឺអានតាមសំឡេង(Vietnam)
ចំពោះភាសាយួន
ប្រទេសបារាំងជាទូទៅគឺ (FRANCE/FRENCH)
ឯប្រទេសបារាំងយួនហៅ(FABE)
ដូច្នេះជនជាតិនិមួយៗមានពាក្យហៅខុសៗគ្នាសូម
Mr.OU VIREAK ជ្រាបៗៗៗៗៗៗៗៗៗៗអគុណ

Anonymous said...

Wow, Mr le docteur en lettre a bien reçu plusieurs les coups des marteaux sur sa tête.
Ou, t a bien joué la prochaine fois avant tu ouvre ta gueule il faut faire attention.

Anonymous said...

TO VIRAK OU,

1- If you are Khmers Blood, You should died, don't wasted the land. You are the most corrupted person on earth.

2- VIRAK OU, if have Khmers blood, you must remembered (YOUN) is the most tricky peoples on earth. Khmers Soth. USA