Sunday, December 15, 2013

ផ្តេសផ្តាសមែន អាក្មេងនេះ!


16 comments:

Anonymous said...

សូមបងប្អូនខ្មែរ ប្រយ័ត្ន !
ឧបាយកលថ្មី!..........ស្នៀតថ្មី !
របស់..អង្គការយួន
តាមរយ:ពាក្យចោទប្រកាន់ថា..(យួន)
(ដោយប្រើល្បិចបំភន់ភ្នែកខ្មែរ ធ្វើជាឲ្យ​
អាខ្ទើយសម រង្ស៊ីសុំទោសយួន)

*ខ្មែរគួរពិចារណា !

*អាខ្ទើយសម រង្សីធ្វើនយោបាយ​ឲ្យយួនឆ្កួតល្ងី​ល្ងើ !
កំពុងធ្លាក់ code ដុន​ដាបពីខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិ
តែត្រូវបាន ឣ៊ូ វីរ:​ជួយលើក​ code វាឡើងវិញ
តាមរយ:អាកញ្ជៈយួនហ៊ុន សែន។
_______________________
*អ្នកដែលហាមខ្មែរមិនឲ្យ​​ប្រើពាក្យថា៖ (យួន)
មុនអ៊ូរ វីរៈ គឺ
*មីយួនយៀកកុងសេង ធារី
វាថាពាក្យ (យួន) ជាពាក្យអសុរស-អសីលធម៌ណាស់!
*ខ្លួនវាផ្ទាល់ក៏ចេះនិយាយយួន
*គ្រូសារវាក៏យួន យួនមិនអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេ ​។
*សេង ធារី
ជាអ្នកកែបំបាត់វប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ
តាមគ្រប់វិធីសាស្រ្តរបស់យួន!!!!!

Anonymous said...


Ah Ror Ou Khmauch Areak or Ou Vireak,

Why Vietnam and Ou Virak did not want Khmer people to call Vietnamese Yuon ?

Because Vietnam and Ou Vireak did not want Khmer people to recall the old history : KBAL KHMER YUON DAM TER ONG.

You see, this story made YUON looked bad.

However, Vietnam would sound better because Vietnam killed millions of Khmer people through Khmer Vietminh and the K5 project - not killed Khmer people directly.

Bun Thoeun

Anonymous said...

Can't believe Khmer arguing about using the word "YOUN" properly their brain are too small to think about more important thing that is matter.

Anonymous said...


TO VIRAK OU,

1- If you are Khmers Blood, You should died, don't wasted the land. You are the most corrupted person on earth.

2- VIRAK OU, if have Khmers blood, you must remembered (YOUN) is the most tricky peoples on earth. Khmers Soth. USA

Anonymous said...


TO VIRAK OU,

1- If you are Khmers Blood, You should died, don't wasted the land. You are the most corrupted person on earth.

2- VIRAK OU, if have Khmers blood, you must remembered (YOUN) is the most tricky peoples on earth.

3- All Khmers blood must watch-out many (YOUN) NGO in Cambodia.

4- All Khmers blood must watch-out and must boycott YOUN services and YOUN food in Cambodia and outside Cambodia.

5- All Khmers blood must remember YOUN is the germ of the society.

6-All Khmers blood must remembers YOUN peoples never have a heart.

7- All Khmers blood must remember YOUN peoples born with the tricky. Khmers Soth. USA

8- Even in USA if your work place have YOUN, you must be care full soon or later he/she will make you trouble. Khmers Soth. USA

Anonymous said...

អា រអ៊ូ វីរះ អាចុយម្រាយ អារន្ទះបាញ់..! អាលក់ក្បាលធ្វើជាកញ្ជៈយួន...!
អាក្បត់ជាតិ..!

Anonymous said...

TO HUN SEN,

1- You must open your eye in your Government has so many YOUN, so soon or later they will Killed Khmers including your self and destroy all Khmers property.

2- Why so many Khmers in Cambodia you do not appointed them to serve the Khmers interest.

3- Why are you appointed YOUN to control Khmers. If you are (HUN SEN) Khmers blood must told Khmers the trust. If you told Khmers the trust Khmers can recuse you and your family from the trump of slave YOUN. All Khmers willing to help you if you told us the trust or step down. Your dignity and your life can be save later on other wild your era will end soon. All Khmers in Cambodia and outside Cambodia understand clearly you are the slave of YOUN and living under YOUN control. Khmers Soth. USA

Anonymous said...

អាឆ្កែ លេងអ៊ូ !

Anonymous said...

ហ៊ុនសែន៖ ចុងភៅ! ឣញចង់បាន "សម្លរ ម្ជូរ យៀកណាម" មួយចាន ឣោយ​ ឣា ឣូន ឣ៊ូ វីរាក់ !

Anonymous said...

អាឡឺកឹហ៊ុន សែន៖ ចុងភៅ! ឣញចង់បាន
"សម្លរម្ជូរ ទំពោកយៀកណាម"
មួយចាន ឣោយ​ឣាឣូនមុខខ្ទប់ប្រហុក ឣ៊ូ វីរាក់ !

Anonymous said...Mr. Ouk Virak's concern is misplaced. If anything else, he and his organization is being used to divert attention away from the election and the problems associate with it. While it is plausible for him and his organization to express concern, Mr. ouk virak and the CCHR should put more pressure on Mr. Hun Sen to investigate the election with help from neutral bodies of election inspector organization.

Right now Mr. Ouk Virak is not serving the purpose of his organization.

Anonymous said...

hey, no age discrimination, either, ok! young people are the real future leaders of the country because the old will pass on, so naturally, the youngs will take their place. be wise!

Anonymous said...

Ah Ou Virak ah Chker Yuon! why are you sensitive to the word 'YUON'? I'm going to stop because I don't want to waste my time with this dumb guy.

Anonymous said...


Ouey A Im TranViet Soysdei
Do not just point out your damn finger to him,but you also has been as a wise-ass to Khmer nation, too that was including one of your best co-worker A Tep Ngo Ni.

At the bottom here is some more of info that we want to read it,Okay.
All Khmer Patriots! Don't worry about A Ou Viet Cong, the president of CCHR, has already gotten such a brain wash by his master a "VC."
Since we were a citizens of Cambodia that we really did not want to lose anybody of our bloody Khmer to enemy's Khmer, but then this guy he was acting as a cool blood and committed himself to [Youn Ve] because of his power greedy, perhaps.
It's a ridiculous when he demands all our citizens by stopping called the word "YOUN" instead of "Viet Nam."
Maybe he have learned this word from his mother/fk when he was at younger age or what. As if this one was the case, all Khmer patriots, would prefer you to go back to the real of Khmer's history, Okay Samak Mit Ou Viet Cong.
Here's the best way of word to call its as A " YOUN VEI " that it would be a right term, isn't it?

Guess what if the victory of A youn vei could control Cambodia, your life, should be end up dead by A VC. So you should rethink about it once again before it's too late. The reason we still do not want to lose your life on the VC's hands.
Barking as a nonstop of your goup, have many more of your comrades such as: A Chheang Viet Vui, A Cheam Yap Yoeun, A Phay Sivui Poop, A Chim Phal PiPhoc, A Keo doc Romaign Kdan Si Kul Prick, including a few Ph.D degree, A Hun Hay Phoc, Heng Dumb Pogn Ponhea Chab Chap who were graduated from the Univerity from Prey Maki Rob Moeun Chnam with A Viet Cong as their master since.

Reas Khmer

Ah leukeu RorOuVirak said...

I don't believe that this guy was a yuon fabricated. Very very leukeu.
We will give you a lesson one day you come to usa.

Anonymous said...

Khmers Soth. USA (4:06 AM)

We Khmer Yeurng are so glad that you are on the opposition party supporters. Thank you for your courage and supports to CNRP.

We remember you are argued and disliked SRP just because you have been manipulated by others who are hypocrite and misled you before.

Now, we are so glad that you understand that Cambodia/Khmer country and Cambodian/Khmer people are in the danger of evil Communist Vietnam/Yuon Control, causing a lot of trouble to Cambodian people and Cambodian country using the Vietnamese/Yuon puppet Hun Sen as a tool to destroy Cambodia and killed many intellectual, intelligent and educated Cambodian/Khmer people like Chhut Vuthy, etc.

Please keep it up and support our CNRP led by Mr. Sam Rainsy and Kem Sokha.

Together we Khmer unite together we Khmer will win and save our beloved Khmer/Cambodian Nation and Khmer people.

Want to say more, thank you, thank you, and thank you for understanding the suffer and pain of all Khmer people from inside out.

Khmer Yeurng