Thursday, December 12, 2013

សូមយុវជនខ្មែរទាំងអស់ពិចារណា


From reader: ហេតុអ្វបាជាតា១ហ្នឹងតែងតែវាយប្រាហារិះគន់គណះបក្សសង្រ្គោះជាតិ!
Courtesy ទេពមនោរម្យ ខ្មែរ


35 comments:

Anonymous said...

now what the cnrp people are whining about? they are the ones who always criticize the cpp. so they are saying that the cpp can't criticize them back? so one sided! what's that all about?

Anonymous said...

5 million dollars to mam sanando in prison one year

Anonymous said...

People can say so many bad things also good things but please JUDGE on THEIR ACTION!!!!!

Anonymous said...

when you are a leader, people do expect you to do better than most. all leaders should be open to public criticism; they should not be above law at all! this goes to all leaders on both sides of political parties! cambodia's today is not the same like the past, and don't even expect cambodia to be the same like the past, it is not! cambodia prefers to change with time as well! we are competing with other countries, we have to be!

Anonymous said...When you see this picture, judge it as you are a mature and knowledgeable person.
Even though they are from different political parties, they should not be regarded as enemies like Ah Hun Sen’s thinking.
Shame on you for stirring up the hatred, Jendha, and I dare you to delete it.


Anonymous said...

12:02 PM,

AH YOUN!
MOTHER FUCKER.

Anonymous said...

I don't believe all CPP worker are bad. A lot of them are waiting by not saying anything to help and pull down the bad guys when the right time happen.

Anonymous said...

រឿងនេះបើពិតជាលោកតា ម៉មសុណង់ដូ ពិតជាបំរើឲ្យបក្សប្រជាជនមែន ខ្ញុំពិតជាពិបាកនឹងយល់ណាស់ យើងនៅបន្ដតាមដានតទៅទៀត។

Anonymous said...

YOUN IS EVERYWHERE, MANY OF THEM ARE HIDDEN IN CNRP. I HAVE FOUND THE LINE. THEY JUST PLAY THE SHOW. EVEN IN THE PROTEST BANNER HAD YOUN COLOR IN IT. IT WAS A COMMUNICATION SIGN TO THEIR YOUN SPY. EVERYTHING WILL ALL POP OUT AT THE END. THE REAL KHMER IS SAM RAINSY WHO DARE TO ATTACK YOUN RIGHT TO THE HARD OF THE ISSUE. AH MAM SONANDO WHEN IN THE PRISON WAS A YOUN TRICK TO PREPARE FOR THE ELECTION IN ORDER TO BREAK KHMER VOICE, BUT THIS TIME THE CURRENT OF SAM RAINSY WAS TOO STRONG WHICH LEAD MAM SONANDO TO GO ALONG THE WILL OF KHMER PEOPLE; THEN HE DID NOT HAVE CHOICE TO TELL THEIR MEMBER TO VOTE FOR CNRP. WE MUST SUPPORT CNRP TO FIGHT CPP...TO GET POWER FOR KHMER.

THIS IS MY COMMENT IN OLD KI PAGE 07/2012. I WACTED HIM CLOSELY. SENG THEARY AND HIM ARE VERY CLOSE:

Don't worry, Ah Mom Sonando will get out from the prison.....

http://ki-media.blogspot.ca/2012/07/sonando-broadcast-targeted-pm-mam.html

Anonymous said...

The supporter meet it crook.

Anonymous said...

Voilà, en fin mome sonando lorsqu'il sait que tous
Les khmers savent qu il est le chien de hun sen, il ne cache plus.

Anonymous said...

I had already indicated that sonando is a dog of hun sen, even before he was in prison of prey sar.
Mome sonando work as 007 youn a very long time ago, his mission to destroy khmers nationalistes one by one until the end.

Anonymous said...

ប្រសើរណាស់ដែលមានសំណួរថា ហេតុអ្វី?
ព្រោះថាអ្វីៗកើតចេញពិហេតុ។ចំពោះហេតុអ្វីនោះ យើងធ្លាប់ឭនិងចាំដែរ ព្រោះតាំងពីតាម្នាក់
ហ្នឹងជួប និងដើរជាមួយលោកសួន សេរីរដ្ឋាប្រ ចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងឆ្នាំ២០១២ ថ្ងៃទី២២ខែមិថុនាជាថ្ងៃដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលអា
យ៉ងយួននៅភ្នំពេញ(ពីបទឧក្រឹដនៅឡាអេប្រ ទេសហូឡង់)ក៏មានសំណួរដូច្នេះដែរ។ ចំពោះ
ចំឡើយតាម្នាក់នេះឆ្លើយថា គាត់ជាអ្នកសារពត៌
មាន គាត់មិនខ្វល់និងអ្នកណាទាំងអស់ដែលរិះ
គន់។បើនិយាយពីការរិះគន់និងចោទប្រកាន់តា
នោះគ្មានអ្នកណាខ្លាំងជាងលោកហ៊ុន សែនទេ។
ចំឡើយត្រឹមប៉ុណ្ណេះល្មមឲ្យយុវជនខ្មែរអាចពិចារណាបានហើយ៕

Anonymous said...

Mome sonando is origine youn, and he work for youn a very long time ago, his mission to destroy inside khmer nationalistes one by one.
Mome sonando use by all means that he can to destroy khmer nation to give advantage for youn.
Mom sonando is a last weapon of youn which khmer people discovered.
From today khmer must to paye attention by all, because in cambodia there are many youns peoples.

Anonymous said...

Fake picture.

Anonymous said...

6:38 PM,
picture is real. This man use striped tie.

https://www.facebook.com/pages/Mam-Sonando/484588771655326

Anonymous said...


12:24 PM
"AH YOUN!
MOTHER FUCKER."

That is about all your pea brain knows how to write.

Anonymous said...

Momsando is fake and an mean asshole. I listen to his speech in the past and I think the guy is craving for attention from the poor.

Anonymous said...


What do you want him to do, craving for attention from the rich?Anonymous said...

I do not know the nature of relationship between the two but in politic, shaking hand with your true even deadly enemies is diplomatically normal. if you see shaking hand between Hun Sen and Sam Rainsy ,do not be surprised and do not quit supporting the nationalist movement.

Anonymous said...


This is Hun Sen's style of low education thinking:

បើឣញមិនចូលចិត្តហ្ឣែងគឺហ្ឣែងជាសត្រូវនិងឣញ។

Anonymous said...

Please stop say bad thing about mam sonando that something is not true. If you keep saying it, I think you are one who bad.

Anonymous said...

He is hypocrite like Hun Sen. He seek his own interest more than Khmer people interest. The monkey can not hide his own will,one day he will show to the people.

Anonymous said...

10:28pm, I think sam rainsy and kem sokha are the one who are hypocrite and liar, but too bad many people still believe in him. There are many khmer people wake up,but too bad sam rainsy and kem sokha not let hun sen go.

Anonymous said...

AH MOM SONANDO IS LIKE A CPP`S FOX. THE FOX CAN NO LONGER HID ITS TAIL. MOREOVER, HIS CLAN WILL REVEALED/ OR FOUND OUT ONE BY ONE. YOUN US EVERYWHERE.

LOOK AT THIS PICTURE AND THINK.
1- AT THE BEGUNNING SHE POPPED UP FROM NOWHERE TO TELL KHMER THAT SHE IS AGAINST HUN SEN.
http://khmerization.blogspot.ca/2013/09/veteran-entertainer-and-owner-of.html

2. BUT NOW SHE IS WITH SOURN SEREY RATHA.

http://www.kppmradio.org/archives/7170/904201_1441782606043954_95228859_o

WE HAVE TO ASK QUESTION, AND WATCH HER CLOSELY.

Anonymous said...

CORRECTION FOR 11:59pm

AH MOM SONANDO IS LIKE A CPP`S FOX. THE FOX CAN NO LONGER HID ITS TAIL. MOREOVER, HIS CLAN WILL BE REVEALED/ OR FOUND OUT ONE BY ONE. YOUN IS EVERYWHERE.

LOOK AT THIS PICTURE AND THINK.

1- AT THE BEGINNING SHE POPPED UP FROM NOWHERE TO TELL KHMER THAT SHE IS AGAINST HUN SEN.

http://khmerization.blogspot.ca/2013/09/veteran-entertainer-and-owner-of.html

2. BUT NOW SHE IS WITH SOURN SEREY RATHA. AND SOURN SEREY RATHA ATTACK CNRP EVERY DAY.

http://www.kppmradio.org/archives/7170/904201_1441782606043954_95228859_o

WE HAVE TO ASK QUESTION << WHAT US SHE DOING? >>. WE NEED TO WATCH HER CLOSELY.

Anonymous said...

9:42 the poor more vulnerable than the rich to accept him. He use the donation money to exchange with the poor for his attention. In real life, he is a fake. Just listen to him talk on the rfa recently. He was mean and very defensive to the person that was intervieving him. Do not get me wrong. I used to like him in the past. But the more I listen to him talk, I have afeeling that I can not trust whatever he does.

Anonymous said...

nhom pit jea pibak yol nas nayo bay khmer ??? pit jea youn cover man te???

Anonymous said...

ប្រសើរណាស់ដែលមានសំណួរថា ហេតុអ្វី?
ព្រោះថាអ្វីៗកើតចេញពិហេតុ។ចំពោះហេតុអ្វីនោះ យើងធ្លាប់ឭនិងចាំដែរ ព្រោះតាំងពីតាម្នាក់
ហ្នឹងជួប និងដើរជាមួយលោកសួន សេរីរដ្ឋាប្រ ចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងឆ្នាំ២០១២ ថ្ងៃទី២២ខែមិថុនាជាថ្ងៃដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលអា
យ៉ងយួននៅភ្នំពេញ(ពីបទឧក្រឹដនៅឡាអេប្រ ទេសហូឡង់)ក៏មានសំណួរដូច្នេះដែរ។ ចំពោះ
ចំឡើយតាម្នាក់នេះឆ្លើយថា គាត់ជាអ្នកសារពត៌
មាន គាត់មិនខ្វល់និងអ្នកណាទាំងអស់ដែលរិះ
គន់។បើនិយាយពីការរិះគន់និងចោទប្រកាន់តា
នោះគ្មានអ្នកណាខ្លាំងជាងលោកហ៊ុន សែនទេ។
ចំឡើយត្រឹមប៉ុណ្ណេះល្មមឲ្យយុវជនស្មែរល្ងី​ល្ងើ អាចពិចារណាបានហើយ៕

មាជ សុវណ្ណរ៉ា

Anonymous said...

អាសម រង្សី ស្នេហារន្ធ ជាង ស្នេហាជាតិ!

Anonymous said...


1:25 AM


ឯ អា ហ៊ុន សែន វិញ វាស្នេហារន្ធឣាចម៍ របស់ឯងជាង ស្នេហាជាតិទៅទៀត!

Anonymous said...12:39 AM

So the time he had spent in Prey Sar must have straightened him, heh?

Anonymous said...

I TO CALL ON ALL FELLOW KHMERS WHO ARE COMCERNED ABOUT MR.MAM SONANDO TO LEAVE THIS MAN ALONE TO AVOID WAR OF WORDS WITH HIM.

Anonymous said...

ខ្លួនខំ្ញុផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីដែលរៀបចំដោយគណបក្ស
សមរង្សីដែរ... តែខំ្ញុពំុមែនជាមនុស្សរបស់គណបក្សសមរង្សីទេ ។ ជា
អ្នកកាសែត គេមិនត្រូវចោទលោកម៉ម សូណង់ដូបែបនេះឡេីយ !! សូម្បី
តែអ្នកនយោបាយក៏ដូចគ្នាដែរ គ្រាន់តែឈរនិយាយគ្នាជាមួយគណបក្ស
ដទៃ ជាលក្ខណ:មេត្រីភាព តេីវាខុសអ្វីទៅ ??
ខំ្ញុនៅចាំអំពីករណីលោកកឹមសុខា គ្រាន់តែឆ្លេីយទូរស័ព្ទជាមួយហ៊ុនសែន
ក៏តាំងនាំគ្នាចោទប្រកាន់ និងជេរច្រះឆ្អេះយ៉ាងថោកទាបក្រៃលែង!! ។
ខំ្ញុបានឃាត់កំុឲធ្វេីយ៉ាងដូច្នេះ ពោលគឺមិនត្រូវយកអាចម៍ហ៊ុនសែន
ទៅគប់ដាក់គ្នា !! ដល់ខំ្ញុនិយាយមិនបានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែលោក
សមរង្សីនិងលោកកឹមសុខាត្រូវរ៉ូវគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតបេះលែងដាច់តែម្តង !!
សូមមេត្តាឈប់សម្លឹងមេីលគ្នាទៅខាងផ្លូវអាក្រក់ទៅ !!
លី ឌៀប

Anonymous said...

There are some youn spy in here.