Saturday, December 14, 2013

CCHR Open Letter to CNRP regarding use of discriminatory language ប្រើពាក្យ "យួន" ជាការរើសអើងពូជសាសន៍ផងឬ?Cambodian National Rescue Party (CNRP)
#72-74, Street 598
Sangkat BoeungKok II
Phnom Penh

11 December 2013

Open Letter from CCHR expressing grave concern over discriminatory language reportedly used by the CNRP

Dear Cambodian National Rescue Party leadership,

The Cambodian Center for Human Rights (“CCHR”) would like to express grave concern over remarks reportedly made by Cambodian National Rescue Party (“CNRP”) leader Sam Rainsy, which are both derogatory and discriminatory, against women and people of Vietnamese origin, during a rally in Siem Reap on 10 December 2013. Read the definition of the word "Yuon" here.

As reported by the Cambodia Daily on 11 December 2013, during the rally, Sam Rainsy discussed Vietnamese immigration to Cambodia, referring to the Vietnamese as “yuon,” a term often considered pejorative. Following some progress in reducing anti-Vietnamese rhetoric in the lead up to the 2013 National Elections, CCHR is disappointed that the CNRP is once again using such harmful language, which can only encourage racism towards Cambodian citizens of Vietnamese origin, as well as Vietnamese people living in Cambodia.

Moreover, CCHR is disappointed by the remarks made describing Prime Minister Hun Sen as being “weaker than a woman.” In calling for Hun Sen to stand down as Prime Minister, Sam Rainsy seems to have made the following remarks: “I appeal to Prime Minister Hun Sen; I ask one thing: don’t be weaker than a female […] There is [a] female Prime Minister in Thailand named Yingluck Shinawatra. Please applaud Yingluck Shinawatra: People protested to demand her to step down and she agreed to hold a re-election […] Why is Hun Sen weaker than a female?” In the march that followed, CNRP supporters then emulated Sam Rainsy’s comments, reportedly shouting “Hun Sen: Weaker than a woman!”

If accurate, such derogatory comments, which suggest that women are less capable than men, are unacceptable. Gender inequality and damaging gender stereotypes persist in Cambodia and such comments only serve to reinforce gender inequality and stereotypes and hinder Cambodia’s equitable development. Following this year’s National Assembly elections, which saw the first decrease in female representation in parliament in Cambodia in twenty years, this is a crucial time for encouraging gender equality, in politics and in all other areas of society.

Furthermore, the aforementioned comments are contradictory to the endorsed statement released on 27 August 2013 by the CNRP, which clarified the party’s position on elections, democracy and human rights. Of note, the statement highlighted that the CNRP “opposes violence, racism, xenophobia and discrimination.” These comments were unfortunately pronounced as the world celebrates International Human Rights Day and the 65th anniversary of the Universal Declaration for Human Rights which upholds the universality of human rights, equally applicable to all, and the subsequent incompatibility of discrimination.

In light of the above information, we respectfully request that the CNRP clarifies its position and if the above derogatory statements were made, releases a public apology, acknowledging the discriminatory nature of these comments. We also urge all members of the CNRP to follow the principles set out in the endorsed statement in the future and to help eradicate discrimination in Cambodia.

Yours sincerely,

Ou Virak
President

Cambodian Center for Human Rights
-------------------------------------------------------------------
Courtesy of Khmer world ខ្មែរពិភពលោក ខ្ញុំសុំឱ្យលោក អ៊ូរ វីរៈ សុំទោសប្រជាជនខ្មែរវិញ.....

126 comments:

Jendhamuni said...


What is wrong with this man?

Jendhamuni said...


A road to destruction for Mr. Ou Virak. Told you, when you crave for fame, power, wealth, the true color always come out. Nothing like Jendhamuni, who will always be Jendhamuni ;)

Jendhamuni said...


Wait, I forgot. Oh, please Mr. Ou Virak. Stop putting words in the mouth of His Holiness Jotannano Chuon Nath. The hottest news for Jendhamuni today ;)

Okay, no more comment from me. Going to fly a kite now because I don't want to look old and wrinkle! ;)

Anonymous said...

Ou Virak is seeking attention and publicity. Recently, he attacked Sam Rainsy and the CNRP for some "politically incorrect" statements.

The phrase Rainsy used to compare Hun Sen as "weaker than a woman" (Yingluck) has been in the Khmer vocabulary for centuries.

The word "Yuon" has been in the Khmer vocabulary since before the word "Vietnam" came into being, and has even been inscribed on the wall of Khmer temple since around the 9th- 10th century, so it's not a pejorative term. It's just a neutral term we Khmer used to described the Vietnamese the same as the Vietnamese used the word "Mien" to call Khmer and the Thai used the word "Kmen" to call Khmer, but we don't feel offended or has never asked them to apologize to us Khmers.

Not only Khmer used the word "Yuon" to call the Vietnamese people. The thai, the Laotian, the Burmese and the Cham and the ethnic Jarai people also used the word "Yuon" to call the Vietnamese. So should Ou Virak ask the Thai, the Laotian, the Burmese, the Cham and the Jarai to apologize to the Vietnamese too? Instead,Ou Virak should apologize to all Khmer for asking us to apologize to the Vietnamese by just speaking the correct Khmer term to refer to them.

Anonymous said...

អាវីរះអាចុយម្រាយរន្ទះបាញ់អាលក់ក្បាលអាក្បត់ជាតិហ្អែងលក់ក្បាលបានប៉ុន្មានអាថោកទាបអានរកមួយពូជ

Anonymous said...

Ou Virak is on the Human Right, but he wants to please the government too. He sides both for his benefit. Lot of Youns in Cambodia live freely, how about Khmer Krom. Kem Sokha did a lot to improve Human Right, unlike Mr. Ou Virak, who just makes head line, useless.

Anonymous said...

The Khmer word 'yuon' is not a derogatory ! It is the Khmer word in our language to call those people !

If we're in our country, talking in our language so we use our own words so foreigners butt out and let us use our own language. We are Khmer in our own country so we speak in our language ! yuon, yuon, yuon, yuon, yuon yuon!

yuon, yuon, yuon, yuon, yuon yuon!yuon, yuon, yuon, yuon, yuon yuon!yuon, yuon, yuon, yuon, yuon yuon! OK!

Anonymous said...

Foreigners should not tell us what word we can use in our own language !

ou Virak calls himself a human right advocate ? Then he should know we have our right to use our own word in our language !

I would call ou Virak a big fat stupid human right advocate and that's in my own words!

Anonymous said...

អ៊ូ វិរៈ ខំយកចិត្តពួកខ្ញុំយួន ដោយដឹងថាខ្លួនពុំអាចដឹកនាំ CCHR បានយូរទៀត និងដោយសង្ឃឹមថានឹងបានដំណែងខ្ពស់ណាមួយជាមួយ CPP ។
ខ្មែរនៅអាមេរិក នឹងចាំស្វាគមន៍គាត់ជាមួយពងមាន់ស្អុយ នៅពេលគាត់មក Fresno.

Anonymous said...

សូមជេតែ វិរៈ បានហើយ បងប្អូន វា ក៏មិនចូលចិត្តវាទេ ព្រោះវាលក់ក្បាលអោយយួនហើយ

Anonymous said...

Mr. YOUN VIETRAK you are dim wrong, stupidities, dummy dummer, brainless and foolish !the word YOUN... Ah Kror Thop Youn..! all of this words, you can not, do not change and must not tell us what to say.! About the girls, women,ladies, the female, We are respectfully, it is nothing WRONG for MR. Sam Rainsy said . I'm sure Mr. YOUN VIETRAK, You are dim WRONG...! O'K..!

Anonymous said...

For general khmer citizen it ok to use "Youn" word, but if you are the leader you should'n even that you think it right, it still be wrong if the group of thoses people think it wrong. This is called deplomacy, for example if Rainsy is leader and he want to negotiated with Vietnames government for return Koh trail to khmer, if the Viet don't like the word "Youn" Koh trail will never return to khmer. I know it is a weak example, but I just wanted to amke the point. So leader have a lot of responsibility, they have to set a good example for their folower, they have to get things done. If Rainsy canot clearn up his act, how can he lead the khmer nation for the better future.

Anonymous said...

who cares ah kontop ? បើកន្ទបកើតនៅស្រុកខ្មែរហើយបំរើខ្មែរ
អត់បញ្ហា បើកន្ទប កើតនៅស្រុកខ្មែរ
ស៊ីបាយខ្មែរ ហើយជុះដាក់ឆ្នាំងបាយខ្មែរ
កុំថាយើងកាចវើយ ហើយក៏មិនមែនរើសអើងដែរ
តែយើងប្រឆាំងជាមួយពួកអាឧក្រិដ្ឋជន ..

Anonymous said...

Rainsy talk like a girlyman, the real man not talk like that, talk is cheap, if Rainsy is a real man he doesn't need to use cheap words, the real man doesn't just talk, the real man have to show the strenght, Rainsy doesn't have the strenght to force Hun Sen to step down. He may have the poor khmer support him for now, but many month's already pass with out any result, how long would the poor khmer will keep supporting his party? Rainsy is getting weaker and weaker by the days. I think Mucha is the better leader than Rainsy, she should push Raisy out and take the lead. I like Mucha becuase she stay tought with Hun Sen, un_like Rainsy when thing get tought he ran out country to hide. Rainsy is not strong like Mucha, so Rainsy need to step down and let Mucha take over the leadershipe roll. If Raisy think he a strong man he should do so with out hestiation.

Anonymous said...

Ou Virak wants piece of crab fro Hun Sen. Khmer should never use the word "Cambodia" the country should be use as "KHMER" and the Khmer people should be "KHMERIAN"

Anonymous said...

It is such a shame that AH Ou Virak used the name CCHR (Cambodian Center for Human Rights) to advance his own personal political interest. AH Ou Virak is such a chickenshit to speak for himself! I want to ask AH Ou Virak who determine the word "Youn" as derogatory and discriminatory? Who!

If the Khmer(Cambodian) are prevent to use their own mother tongue language to speak on issues that concerned them then what is the meaning of Cambodian Center for Human Rights? So Cambodian Center for Human Rights for whom and why Khmer(Cambodian) don't have the right to use their monther tongue language?

So the CCHR(Cambodian Center for Human Rights)is for the right of Youn(Vietnamese)? So what happen to Khmer(Cambodian) right and who is protecting the Khmer people right to say what they want to say. In this case AH Ou Virak has failed Khmer(Cambodian people)!

Stop using the word "Youn" to victimize Khmer(Cambodian) people whether it is by the Westerner, the NGO, and the Vietnamese or by Ou Virak and enough is enough already! Since AH Ou Virak claimed to be the president of Cambodian Center for Human Right and he needs to speak for the Khmer Krom(Cambodian) who are living in fear and oppressed by the Vietnamese government in Southern Vietnam!


Anonymous said...

This word Yuon we used from our ancestor,it's a good word that we used every day, not from yest day or today .How about Yuon call Khmer people : NGEUY MIENG? Do you have reason to explain me? If you are Khmer what do you thing? Explain this word NGEUY MIENG that yuon call me right now ? Don't be coward.If you can't explain you are very stupid.

Anonymous said...

If Ou virak thing that yuon are nice than Khmer ,let go to vietnam without visa like some yuon come in srok Khmer without visa. what Ou Virak will receive from police yuon?

Anonymous said...

Even SAMDACH TA, he used the word yuon too, he said Yuon is crocodile,may be Ou Virak want to blame SAMDACH TA?

Anonymous said...

ou virak, dont try to be a nice guy.
dont you know that khmer almost run out of land, fisheries, forestry. you are a hypocrite person.

Anonymous said...

OU Virak do not understand the word Youn, it absolutely must go back to elementary school.

I reminds you to OR Virak Yuons that are killing the Khmer nation.

We all Khmers must defend the interests of the Khmer nation. M.OU VIRAK dollas is blinded by Hun Sen and Yuons.

Anonymous said...

this mother fucker Virak his an
ass hold ,you are the dog of yuon!
Hi want yuon his brother come to his
mother fuck house and live with him.

Anonymous said...

The Viet slaves have nothing better to write or to do but to cause incitement so to split Khmers apart.

He should be at Prey Lang now defending the defenseless people who are being destroyed by YOUNS.

Besides, the Thais don't complain about Khmers calling them SIEMS.

There are ugly people.

Anonymous said...

Go to hell ah Ou Virek. You kill khmer language for your own benefit. You must pack your bag and live with youn Hanoi. Shame on you. Youn is youn can not be Vietnam. The word Vietnam just has been created after ah youn murder and kill khmer from generation to generation to change the image and cover up from the world. Youn identifies the evil nation, the reason why ah youns do not want khmer to use this word. If ah youn do not want this word to be used, then get out of khmer land and return everything that ah youn have stolen and robbed from khmer.

Anonymous said...

Ou vireack, tu es un vietnamien, mais tu n es pas un youn.
Mr le grand docteur en lettres, tu peut m expliqué quel est différent entre les mots youn et vietnamien?
Ou vireack, tu as le gros problem de mental, auparavant j en ai pas fait attention de tes paroles, lorsque tu as ouvert ta gueule, mais à parti maintenant je t attendrai.

Anonymous said...

jendha, what did you give him to eat? he seems very drunk. hahaaaaaaaaa

Anonymous said...

Ou vireck a youn kmao, try to help hun sen by all means.
A youn kmao tu peut m explique entre les mot youn et vietnamien? Si tu critique quelqu un insulte de ta race origine youn, car le mot youn c est à dire voleur, donc ça te mal , n est ce pas?
Peut être la réalité est plus pure que le voleur le mot youn.

Anonymous said...

Ou vireck a youn kmao, try to help hun sen by all means.
A youn kmao tu peut m explique entre les mot youn et vietnamien? Si tu critique quelqu un insulte de ta race origine youn, car le mot youn c est à dire voleur, donc ça te mal , n est ce pas?
Peut être la réalité est plus pure que le voleur le mot youn.

Anonymous said...

Please don't blame ou virak. He is human right org.
I don't know how much he understand Vietnam language?
Youn call khmer that ah ou virak .but ou virak call you
That lok youn. Omg are you paranoia or lop, lop.

Anonymous said...

Ou virak is an opportunist, no Human Right knowledge.

Anonymous said...

He is Human Wrong Crazy. The word called Youn and Seim had been used all of Khmer, from generation to generation. There are no criminal and no discrimination at all who using or conversation this word in the public, by law. (No big Deal)

Criminal Justice System

Anonymous said...

Mr. Ou Virak never heard the word yourn at all since he was born. Don't know what Chin, Barang or Americang mean? He only know the money and srey. Poor Virak why you are born this way? Ross dem bey see( Live to eat) so simple for his knowledge and life.

Anonymous said...


For a long time ago I've followed closely to the using words of politicians and the political Analyses in Cambodia, who have sometimes interpretet the wrong definition of words. Reason: To ensure their own blind adventages. Now, I want to say bout the words of Mr. Sam Rainsy who just said for a few days ago.

Mr. Sam Rain said two sentences to compare Mr. Hun Sen with a woman . :
1) " Hun Sen Orn Cheagn Srey Tov Teth" and then he added
2) " Hun Sen Orn Cheagn Srey Keur Hun Sen Orn Cheagn Nak Srey Jinluck "
consolidation: 1)&2) => It means CLEARLY "Hun Sen Orn Cheagn Nak Srey Jinluck". That is the fact what he wanted to compare.

Why Mr. PhD Ou Virak said wrong?
You said wrong, because you have analyzed only No. 1) from Mr Sam Rainsy, but not 1)&2) from him (for me: if he said only No 1)=> he said wrong, but 1)&2)=> he said correct). In the
Mathematical theory, you get zero point (in the exam are you failed).

My question to him :
a) How did he get mathematical note during his school period?
b) How could he get his title as a PhD ?
c) Which university hand over him such title ?
a) -c) => his PhD 's title is disqualified , purchased or Someone has written for him or he is the opportunist ONLY. He has a low background to analyses.

From me: Master of economist/IT

Anonymous said...

The word Youn is normal, what*s wrong with this a stupid man.
For instance:
a. VN called China as "Tjung Kork"
b. Khmer called China as "Tjen"
c. England called China as "Chinese"
d. France called China as "Chine"
e. Japan called China as "中国"

What is wrong this calling, stupid man?

Anonymous said...

Ah Jongrai Ou Virak, an uneducated bastard. Don't put your word in our mouth. You don't know the history.

We can see you smell the money and Yuon's virgina, asshole.

All you have to do is leave the Human Right job and move to live in Hanoi with your Yuon/Vietnamese wife.

We, Khmer people, see that you let the Khmer people like me down so you are an idiot. You are not doing good things for Cambodian people and Khmer/Cambodian nation, but you are doing for yourself and Yuon's wife. You look good to be a Human Right leader, but you are so disgusted and have a low education and don't understand.

You are a very ugly idiot. So, again and again, don't be a smart ass. Go lick your Yuon's virgina. We supported you before, but not not anymore. Get lost idiot and you are a bullshitter.

Khmer Yeurng

Anonymous said...

ប្រហែល អ៊ូ វិរៈចង់បានស័ក្ខប្រាំដូច អេង ឫទ្ធីដែរឬអី? បានជាចេញមុខមកការពារពាក្យ
ថាយួន ពាក្យថាយួននេះជាពាក្យខ្មែរសាមញ្ញ ព្រោះអីអា អេង ឫទ្ធី វានិយាយក្នុងស្ថានីទូរទ្សន៏ ថាស្រុក
ខ្មែរឥតមានយួន មានស័ក្ខប្រាំលើស្មា អ៊ូ វីរះចេញមុខមកការពារពាក្យថាយួនក្រែង បានប្រាំនឹងគេ!
ចំជាស្វាមែន!!!

Anonymous said...

Ah ou virik his wife family all CPP
And this man me be CPP toon

Anonymous said...

ah ou virak, ah chkeh get empoisonned with youn tamarin grain ( krorb empil youn).

Anonymous said...

ពាក្យ យួន ជាពាក្យរបស់ខ្មែរទាំងពីដូនតាមក បើអាឆ្កួតអែងចង់ដូរ ដូរតែម្នាក់អែងទៅ។ យី អាចុយម្រាយនេះ យូៗទៅឆ្កួតលែងជាម៉េចអញ្ចេះ។

Anonymous said...

to 2:46 AM,
Good brother.

Anonymous said...

អ៊ូវិរៈ ចេះប្រែក្រឡាលឿនដូច ស៊ុនអ៊ូខុង ហនុ
មាន ក្នុងរឿងចិន "ថាំងចេងទៅចម្លងធម៌"
ពីមុនជាមនុស្ស ពេលនេះជាស្វា ។ ពីមុននិយាយ
ភាសាមនុស្ស ពេលនេះនិយាយភាសាស្វា ហេតុអ្វី
ដែរ ? ។ នៅក្នុងរឿងភាពយន្តចិនមួយបញ្ចាំង
អំពីកាលសម័យ ជប៉ុន ឈ្លានពានប្រទេសចិន
មានបុរសទូគត៌ក្រលំបាកម្នាក់ដើរតែលួច ឬ ឆក់ម្ហូបអាហារគេដើម្បីចំអែតក្រពះ ។ ​មានថ្ងៃ
មួយ បុរសនោះលួចនុំប៉ាវគែទទួលទាន ម្ចាស់នុំ
នាំគ្នាវាយបុរសនោះរហូតដល់ជិតបាត់បង់ជីវិត ។ មានបុរសក្លាហានវ័យក្មេងម្នាក់ឃោះញដូច្នោះក៍ស្ទុះទៅជួយវាយកំចាត់ពួកម្ចាស់នុំទាំងនោះចេញ ហើយ ជួយសង្រ្គោះជីវិតបុរសក្រលំបាកនោះ ។ ក្រោយមកបុរសក្លាហាននោះបានជួយរំដោះប្អូនស្រីបុរសទូរគតនោះពីកណ្តាប់ដៃពួកអន្ធពាល
ទៀត ។ ចាប់តាំអពីពេលនោះមក​ បុរសក្រលំ
បាកនោះ និង​ ប្អូនស្រីបានរាប់អានបុរសក្លា
ហាននោះដូចជាបងប្អូន ។ សុខចិត្តដើរតាម
បុរសក្លាហាននោះសាងអំពើល្អ ជួយអ្នកទន់
ខ្សោយ ប្រឆាំងអពើជិះជាន់របស់ពួកជនបរទេស
ឈ្លានពាន និង ពួករដ្ឋាភិបាលដែលបំរើពួក
បរ ។ល។ បុរសទូរគតនោះពិតជាស្អប់ខ្ពើមពួក
បរទេស ហើយ ប្រឆាំងនូវអំពើអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិ
បាលខ្លួនដែលលក់ខ្លួន ដែលសុខចិត្តបំរើបរ
ទេស ហើយ ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឯង ។

ក្រោយពេលបុរសទូរគតនោះដើរតាមបុរសក្លាហាននោះមួយរយៈ ក៍មានឈ្មោះបោះសម្លេងមានគុណ
សម្បត្តិ អ្នកណាក៍ស្គាល់ក៍បានកាន់កាប់កន្លែងសំ
ខាន់ ។ ពួកបរទេសត្រូវការកន្លែងនោះសមរាប់
ប្រើការដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសពួកគេ។
ពួកគេក៍ប្រើល្បិចថោកទាបតាមរយៈស្រីស្រា​ និង
ប្រាក់កាស ដើម្បីទាក់ទាញបុរសនោះ ។ ក្រោយ
ពីធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់នោះមួយថ្ងៃ ៗកាន់តែជ្រៅ
ទៅ ៗ បុរសនោះលែងដឹងទឹស លែងស្គាល់ លែង
ស្តាប់មិត្តភ័គ្រល្អ ឬ អ្នកដែលធ្លាប់មានគុណ ធ្លាប់នាំដើរផ្លូវល្ងពីមុនអស់រលីង ។ គិតតែពី
ស្តាប់តាមការញុះញង់ ធ្វើតាមបង្គាប់បញ្ជាររបស់
ពួកបរទេសទាំងស្រុងទោះកិច្ចការនោះជាកិច្ចការ
ក្បត់ជាតិ បំផ្លាញជាតិឯងក៍ដោយ ។

និយាយសារុបសេចក្តីទៅ គឺអ្នកដែលធ្លាប់តែអត់
វាងាយវង្វែងនឹង បុណ្យស័ក លុយកាក់ លាភ
សការៈណាស់ ។ ដូច្នេះហើយទើប មានពាក្យ
មួយពោលថាៈ កុំឲអ្នកឃ្លានច្រកអង្ករ កុំឲ....
.. ។ ទោះជាអ្នកនោះរៀនចេះដល់ណា ឲតែ
មានការលោភលន់ងាយស្រួលក្នុងការអូសទាញពីសំណាក់សត្រូវ ឬ មនុស្សអាក្រក់ណាាស់ ។ ដោយសារតែបែបហ្នឹងទើប្រទសកម្ពុជាយើងចេះតែទទួលរងការជិះជាន់ពីសំណាក់ពួកបរទេស មិនចេះចប់ ។

មនុស្សជំពូកហ្នឹង កុំយកមកធ្វើជាគ្នាទៀត ត្រូវ
ជម្រុះចោលឲអស់ កុំទុកឲបំផ្លាញជាតិតទៅ
ទៀត ។ អ្នកដែលទិញគេ ឬ អ្នកដែលត្រូវគេ
ទិញ សុទ្ធតែមិនអាចទុកបានទាំងអស់ ត្រូវ
ជម្រុះ និង កំចាត់ចោលឲអស់ ទើបអាចកែប្រែ
សង្គមយើងបាន ។ ​

Presley Sam, Fresno, CA said...


Kem Sokoun against Kem Soka. Brother/brother.

Ou Virak against Ou Chanrath/Ou Chanrith's political point of views. They are brothers.

Hun Manet against his father, Prime Minster, Hun Sen, secretly in his heart. That is a good son.

Presley Sam
Fresno, CA

Anonymous said...

watch, now the crazy people of cnrp will start dislike virak ou and attack him along with hun sen, yuon and other social discrimination. the cnrp is nothing but a bunch of extremist group of people who mostly lived overseas and has nothing to do in Cambodia. these people are really incompetent. they are no more than extreme nationalists type of people that flip flop just like those in Thailand called the yellow shit people!

Anonymous said...

the thing about the Khmer term for Vietnam is yuon. for the millionth time, it's not derogatory in itself. it is only interpreted as derogatory when misused in its context such as adding mi or ah in front of it. the term itself is never derogatory. it is like saying sam rainsy's name is derogatory. it is not derogatory or pejorative until we put the common Khmer derogatory pronounce in from of it. for example, ah sam rainsy, mi mu sochua, etc, then it become derogatory. the same is with the term yuon. if we say mi yuon, ah yuon, then it becomes derogatory or pejorative. get it?

Anonymous said...

here's the hint about Khmer way. if you want get involved with anything Khmer way, make sure you prepared to never let personal get in the way. in other words, make sure you don't let name calling, derogatory, pejorative, discrimination, etc get to you personally, if you let that, you are in the wrong place! Khmer politics is not for the weak hearted, period! be like jenha, develop a tough hide and don't take anything anybody says personally, that is if you to survive the verbal attack with Khmer. Khmer are really good at verbal attacking on others! so, that is the hint!

Anonymous said...

Vietnamese as yourn. Chinses as chen (khmer languange), cambodian as jinpansai in chinese, india as kleng (in cambodia), american as gringo (in mexican). Lot of countries translate differently from each other. The world does not speak one languange. Or we do not need to learn the second languange. Vietnamese translation in our language as yourn. Nothing derogatory about it . American call us asian and oriental. Be happy about it. But we can not call black as negro. Because that the term attach to slavery in the pass. I would say that if you call black as negro asian as yellow banana, that would be derogatory and racist.

Anonymous said...

3:34 AM,
you are youn or cheh youn. pouk ah youn is a cheap race. wish one day, ah youn receive back what they have done to khmer.

Anonymous said...

ហេតុអី្វបានជា​ អាវារាក់មិនទៅប្តឹងសីហនុផងទៅ? ព្រោះគាត់ក៏
បានជេរថា៖ អាយួន វាក្រពើ! គាត់មិនបានហៅ
ថាលោកយួនឯណា ចុះវារាក់ យួនឲ្យលុយបាន់
ប៉ុន្មានជា ឡប់សត្តិ ភ្លើៗ អញ្ចឹង?

ពីស្រមោចភ្លើង/Fired Ant

Anonymous said...

the bottom line is: no discrimination of any kind is tolerated in Cambodia! Cambodia should try to rid itself of discrimination of any kind, really! everyone in Cambodia, including leaders should get anti-discrimination training so everyone will understand not to use discrimination again, especially in the work place, in gov't, in school, etc, you know.

Anonymous said...

បងប្អូន វិរៈ បានកាត់កាល វាចោលពីត្រកូល អ៊ូ ហើយ ហើយដាក់ ឈ្មោះវាថា
យូន វិរៈ ពីថ្ងៃនេះទៅ ។

Anonymous said...

OU Virak must apology all millions Khmer both oversea and at home for not using the word yuon ( or using the word yuon is wrong in that case ).

This show very clearly that Ou Virak is working for money or working for Hun Sen for yuon speed up yuon annex on Cambodia and Cambodian.

Down Ou Virak.

Anonymous said...

people, don't waste our precious time fighting with the nationalists, you can never win them. they are stubborn and love Cambodia too much. they will never give up Cambodia for your opinions like this, really! stop wasting your time with them, ok!

Anonymous said...

អ៊ូ វិរៈ…a dog for life. Why don’t you understand the word YOUN, you motherfucker? Khmer people have been using the word YOUN from generation to generation, and it's a shame that you have never used this word “Youn” all your fucking life.You motherfucker!

Anonymous said...

Contunue from 4:05 the real derogatory word for yourn is gook, gauk or gok. But yourn is clean word to call vietnamse in khmer languange.

Anonymous said...

Heh Ah Ou Virak! Ah 'poul Ach Youn'. Yuon is the word that Khmer people have been using since the beginning of 15 century. It is not a derogatory word. Why you are so stupid? Perhaps you addict to eat youn shits too much, so why you like to hear the word "Yuon". Keep eating yuons' shits as much as you like nobody is going to bother you because we know that you like yuon's shit so much. Maybe, you should take residence in Tonle Sap, so you can collect and sample youns' shits there to share with your relatives and friends who like the taste of youn's shit as you.

Anonymous said...

How about Samlor Machu Youn? Does Ou Vireak have anything to say about that too?

Anonymous said...

AH OU VIRAK WIFE'S PROBABLY YOUN THAT'S WHY HE'S DEFENDING THOSE EVIL VIETCONG

Anonymous said...

this sob is not thinking of how harmful is yuon in Khmer struggle. but he thinks about how bad it is to use the word yuon.

Anonymous said...

I punched Ah Ou Virak's face on my computer because his picture was so big and so sick.

Anonymous said...

អាវីរះអារន្ទះបាញ់អាក្បត់ជាតិអាលក់ក្បាលថោកទាប

Anonymous said...

Mr Ou Virak

Right now, Cambodia is being controlled by the VC (YOUN) and the Chin (chinese). Therefore, I understand that you are under their watchdog like, everything you do have to be under their controlled, e,g how to say, react or do thing etc, even with your character, you have to change to meet their political correctness like to meet with their policy and procedure, the ethical code and the code of conduct etc. Nevertheless since you brought this subject up, it is clearly seen as we really under their controlled.

Secondly, you don't need to defend the word 'YOUN' because you will only be making a fool of yourself. Again, this is their evil tactics and tricks to create one problem after another to make sure that 'khmers fight among khmers' no stop period. e,g they create pol pot to fight against Lon Nol, created Chea Sim, Hang Sarin and Hun Sen (gang of three) to fight against pol pot, created a nation full of corruption to be against the gang of three, and now, they are placing our nation be at their correctness.

As Cambodians, just like every other nation abroad, will not tolerate or allow anyone/nation to scrutinie us in everyway they like. We have our own state sovereignty and would refuse to obey or be under foreigners'control at all costs. Cambodia belongs to Cambodians not a group of mafia of the Hun/cpp/vc/ch controlling freaks.


In addition let me translate and clarify this topic of country and its name to be called or had been called according to its historical and ancesterial usage, mostly mean just a name to be called e,g Jesus, John, Peter, James and so on e,g In English, Jesus, for Cambodia we say, Jay Su, Peter, we say Petros or John we sat U-Harn and so as the Viet or Youn.

let me put into some perspective into khmer's use of language in term of certain country and its nick name calling for our traditional manners etc

Cambodians is also known as Khmers.
Viet for khmers we called them 'YOUN'

Japan=Japon
German= Ah La Mong
Thai= Siam
Chinese=Chin
French or white people= Barang
American=Ah Keng
Russia=Ros Se

the word black white or yellow skin doesn't mean racist either, it is just a desciption to identify their background e,g ID human nature.

Therefore, from now, please do not bring this subject up to devalue our race or lecturing us to meet foreigners need.

For Viet/YOUN, you call us 'Mein', do we care? NO! so leave my country and people alone and get the fk out of my country now before it is too late. We khmers have been oppressed by your crooked kind of people for hundreds of years now and it is time for us to say you (VC/CH) enough is enough! so piss of!


Anonymous said...

A VOICE FROM A KAUN KHMER (ME) RE: OU VIRAK'S COMMENT OF WARNED KHMERS NOT TO CALL YUON "YUON".

MY OPINION ABOUT HIM IS THAT HE MAY WANT US TO BE MORE CIVILIZED AND TO FACE NOT YUON ALONE BUT ENGAGE WITH OTHER NATIONS ON INTERNATIONAL LEVEL.

I THINK WHEN WE TALK TO EACH OTHERS BETWEEN US AND YUON WE CAN ADDRESS THEM YUON, BUT WHEN ENGAGING WITH INTERNATIONAL LEVELS, WE SHOULD ABOVE BARBARIANS, SO ADDRESSING INSTEAD OF YUON IS VIETNAMESE.

I KNOW IT IS HARD TO BREAK THE OLD TRADITIONAL CULTURE, BUT 21TH CENTURY.

IT IS UP TO us Khners AND YUON TO DECIDE. TO RECEIVE A RESPECT FROM KHMERS, YUON MUST LEAVE CAMBODIA, AND IF YUON are FULLY OUT OF CAMBODIA FROM ALL POLITIC STRIPES, KHMERS WILL CALL THEM VIETNAMESE.

Anonymous said...

WHAT THE DISCRIMINATE BY CALLING YOUN AS YOUN, WHILE THE YOUN CALLED ME CAMEO IN THE UNITED STATES WHILE I WAS SHOPPING AT THE YOUN 99CENT STORE?

Anonymous said...

TO THE 3 POSTS ON THE TOP WITH SAME PICTURES.

YOUR NAME IS NOT KHMER, BUT FROM FAR EAST LIKE INDIA, OR NEPAL.

LOOK AT YOUR PICTURE, YOU LOOK LIKE A BLACK WOMAN MIXED CHINESE.

ABOUT HEAD MONK CHUON NATH, HE HAD NEVER USED TGE WORD "YUON". THE OLD MONK WAS TRULY AN EDUCATED AND CIVILIZED HUMAN BEING.

CHUON NATH MAY THINK IN HIS MIND YUON, BUT THE WORDS CAME OUT FROM HIS MOUTH WERE OPPOSITE.

YOU MISUSED THE WORD "HOLINESS". IN BUDDHISM THERE ARE TITLES FOR MONKS. CHUON NATH DOES NOT BELONG TO THAT TITLE, BUT DALA LAMA DOES.

THE FACT I THINK BUDDHISTS BORROWED THIS WORD FROM THE HOLYLAND. THERE IS ZERO HOLY ANYTHING IN/OUT CAMBODIA, B/C 99.9999..% ARE WICKED PEOPLE, YOU ARE INCLUDED. YOUR LACK OF HUMILITY TOWARD YOUR OWN PEOPLE CAN BE SEEN THROUGH YOUR POSTS.

PEACE

Anonymous said...

Who is Ou Virak?
ou virak is an khmer immigrant resided in fesno, California, usa. his study is very limited, compare to some high profile like Theary Seng. no specific degree and unsuccessful to hook up a good paid job, the unemployed, divorced ou virak decided to go in adventure getting a new job along with his 2 brothers, ou chanrith and ou chanroth back to cambodia. by corruption, he bought a seat in CCHR, hold it by Kem sokha, in considerable amount of cash. due to his extremely poor education, it showed so many of his statement, he has a poor judgment and mostly took side along the ruling party.

in the first place, he shoud not or deserve a place in CCHR. the CCHR supposed to or must be taking over by vote, but not by cash. this is clearly kem sokha is corrupted, and the cnrp should not included this crook as an important allied.

ou virak remarried few years ago and his in law are one among the CPP business partnership.

Please our compatriot, beware of these 2 impersonators, Ou virak and kem sokha. they are making politic for living like a crook monk in the sacred temple.

Anonymous said...

AH YOUN CHEA SAS CHONGRAI. YOUN ARE ALWAYS KHMER'S HISTORIC ENERMY. HOW MUCH MORE LAND THAT KHMER HAVE TO LOSE FOR AH EVIL YOUN?

Anonymous said...

ah joy maray ah cheam thouk our virak, ah norok. ah a kado heum jouy mi propoun vea ot sroul te ban chea jong tove joy kadouy youn vin.

Anonymous said...

PEACE, how long have you known KI ? And you don't know JENDAMUNI ? Doh!

Anonymous said...

Ah mouy nik chap pdeurm lorp heuy, vear min koy Ah chim Palvarun and his clique te. When you listen him, you will wast your time only.

Anonymous said...

Ou Virak,

You are purely brainwashed by Hanoi, Hun Sen ans cronies.

Go back to school and make a research about the word YUON.

Thais, Laotians, Burmeses also called YUON too.

Bullshit for you as a head of Rights group, a fake one who support Hanoi's COLONIZATION of
Cambodia.

Sithan

Anonymous said...

Peace, I think of war when I read you stupid comment! Get lost idiot!

Savoeun Koy said...

Dear Mr. Ou Virak. Of cause those words pronounced by Mr. Sam Raingsy are against your feeling. But Cambodians used those words before you were born and no one said anything about it. No law nor charter which describes in the book anywhere talking about prohibition of such use. Therefore, Cambodian congress should take your statement of the word use into law. Then you can ask some one who uses those words for an apology or what ever stated in the book. You can not dictate upon your sentiment or your feeling and order others to abide by your rules. If such words are too hashed then you may suggest every one from your personal idea not to use them. But a No No to dictate that to the public without law. Thank you.

Anonymous said...

Yes, I agree! Ou Virak should spend less time between youn women's legs! Lop lop ors hey! Ou Virak arh lop!

Anonymous said...

ATTENTION EVERYONE: IMPORTANT ANNOUNCEMENT!


OU VIRAK HAS BEEN POISONED! ...... BY SREY YOUN'S VARGINA! Lop lop ors hey! Take your head out from between their legs ou Virak !

Anonymous said...

WTF this guy talking...Go back to school Mofo... He is getting old Now....
time for him go down down hell now >>>>>>

Anonymous said...

Ah CHROUK Ou YOURN Vireak!

Don't be bias! Be independent!

Don't serve YOURN's interest!

Serve Khmer people!

De be ah Hoon Kwach Sen's dog!

Be really Khmer!

Neak Sray

Anonymous said...

Oh my freaking god!!! What is going on with ah Vireak the fool! Even in English, the sentence "Hun Sen is weaker than a woman" means that a woman is superior than Hun Sen. If ah Vireak does not even understand simple meaning in a simple sentence, then this dude needs to end up in psychiatric care for sure. What did the Khmer call the Vietnamese during the nearly 100 years of French colonial rule of Cambodia which the Vietnamese were favored and given the rights to rule over Cambodia and Cambodians. In fact, the French only allowed the ethnic Chams to be citizens of Cambodia, but the French never allowed the Vietnamese to be citizens of Cambodia at all. The Khmer have always called the Vietnamese as "youn" since then and it aint going to change any time soon. If the French didn't even mind the term youn then, so any foreigners including any misguided Cambodians have no influences over the Khmer usage of the term youn in the present. It aint gonnna happen. Let ah Vireak eat "Samlaw Machu Mit Yerng" while the rest of the Khmer folks will enjoy "Samlaw Youn" instead.

Anonymous said...

AH... OU . VIRAK , I TOLD YOU BFORE TO SHUT YOUR SMELLY SHIT MOUTH. BUT YOU STILL BARKING . I KNOW YOU CAN'T WRITE KHMER LANGUAGE PROPERLY , YOU DON'T KNOW THE MEANING OF EACH WORD OF KHMER LANGUAGE. OU . VIRAK , PROBABLY , AH... HO . CHIMINH , GREAT GRAND SON , THAT IS WHY , HE LOVE YUON THAN KHMER . AH... MENTAL OU . VIRAK , AH..SUCK KANDUOY YUON.

Anonymous said...

7:02 AM

whether they leave Cambodia or not, they are YOUN to us now and forever!. As for them crooks, they will always call us 'Mein' and it is their right to call us in their own language as well e.g Just like lord Jesus, we call him 'Preah Yay Sue' and so as the Viet/Youn!. Does it bother Lord Jesus? No! because he knows that people can translate in their language which has the same meaning anyway.

The fki Viet/Youn will always create one problem after another for us to convey us from the real issue e.g land grab. land concession, owing angkor wat, Mt Bokor and Koh Tral for 99 years. Plus they control everything in our country from gov't levels to small business including health and banking. It is time for us to not focus on this issue of its nick name or a translated name of their particular cultural language etc.

Mr Ou Virik, don't let the VC/YOUN fool you ever again and again. They are nothing more than evil kind of people. They have lied, cheated, stolen and killed us as long as we know. What we need right now is, all CPP (compatriots) and CNRP (compatriots) to conform and turn against the foreigners' aggression (VC?CH) before it is too late.

Anonymous said...

ហាហាហាហា​អាគាត់នេះយ៉ាប់មែនទែនហើយឡប់
ជាងអាជ័យទៅទៀតពាក្យថាយួនឫសៀមវាកើត
មុនលោកស្វាអែងទៅទៀតបើចេះខ្មែរមិនច្បាស់
កុំចង់មកបកស្រាយអោយគែគេជេរលេងចឹង

នឹងហើយអ្នកចេះសម័យតេជោ សូម្បីបងធំទូលក្រសាំងគាត់មិនដែលតវ៉ាអីមួយ
ម៉ាត់ផងគាត់ដឹងថាពាក្យនឹងវាកើតមុនគាត់ទៅទៀត

Anonymous said...

ATTENTION EVERYONE: IMPORTANT ANNOUNCEMENT!


OU VIRAK HAS BEEN POISONED! ...... BY SREY YOUN'S VARGINA! Lop lop ors hey! Take your head out from between their legs ou Virak !

Anonymous said...

Lend me your ears, please, give me your well attention, please.

The word Vietnam to the Khmer people means the slogan of oppression and aggression and invasion and colonization of Cambodia and Cambodians. However, the Khmer word "youn" simply means the innocent people whose sole purpose is to make a living and survive. Now you know. Once again, the word "Vietnam" to the Khmer people, it means Oppression, subjugation, colonization, annexation, and of course killing of the ethnic Khmer race.

Anonymous said...

Vietnam = Bad
youn = innocent people.

Presley Sam said...


I knew Ou Virak very well in Fresno, CA., but I don't know his heart.

-Virak attended Fresno State and obtained Master Degree in economic.
He went back to Cambodia and worked with Mr.Kem Soka.
-Virak has never been married nor divorced while he resided in the US.
-Virak is legally married in Cambodia now. This is the truth about him.
-Ou Chanrath had attended Fresno State and obtained his BA in American Politic. He was very active in his community, and had pretty good job/good salary. He went back home to serve the country.
-Ou Chanrith was also attended Fresno State and obtained BA in Criminology and other degrees. He had worked with Fresno Mental Health Dept. for a while. It was a good paying job. He went back home to serve his country also.
-Ou Kosal, also attended Fresno State and obtained his BA in Agriculture. He had owned a private security business (KO) and several other business shops in Fresno. He also went back home to start a business, KO, in Battambong. Kosal is also an ordinary farmer, who grows corns, potatoes,rices, mangoes, and rubber plantations.
-Another brother, Ou Phallkon, who was also graduated from Fresno State and received his BA and other degrees in Psychology. He is currently lives and works in Modesto, CA.
-They are educated and hard working people.

I don't gain anything from them, but just want to speak the truths that all. I don't conceal my identity. Presley Sam (559) 906-8397. I retired from Fresno Police Department.

-"Don't know me, Don't hate me, Drink coffee with me more,U'LL like me, and love me more."

Would you like to have a cup of coffee with me? Call me.

Fresno, California....
Presley Sam, 12/13/13


Anonymous said...

Presley Sam, you're nice but weird!

Anonymous said...

What is your job Ou Virak?
Why care about Youns or the word Youns?

Anonymous said...

Mr ovarak has to use word properly in order to avoid public outrage. He has land himself in hot water. It is like he bring up the word yourn to use against khmer. He has to be very careful next time. Do not bring unwanted attention to yourself. Traw bao min chhoeur kom youk chher chark.
... He owe the public apology.

Anonymous said...

elvis Presley sam was a vonlunteer police patrol for fresno community, not get paid as policeman. he showed up with gun and police uniform in fresno temple, in fact he's license a security guard. all Ou family are BA maybe, but they got it on phoenix university online. don't u fool with it? none of them BA in fresno state.

Anonymous said...

When you look down on the enermy, you will lose.

Anonymous said...

What the fuck ah youn dog try to defend it fucking youn s country any way? If ah youn dog Oo Virak is a khmer borne this youn dog shall check out the yourn s word from the patriarchy Choun Nath s dictionary what is the word youn means? Why all the khmers cannot call youn word any way while the Laos ,Thai,Burma call this YOUN exactly the same?
Ah youn dog Oo Kmean Vireak ,you sold your head out already you are not for my KHMERS people period.ah youn dog shamelessly pretending to be Cambodian.

Anonymous said...

Another ass kissing try to show up to every bodies after, ah phay lep phes, ah chheam kop banditt roath(cheam yeap), ah chheang viech (chheang vun) . Now Mr.Phd. OU PUL RUESS SLAKK (OU VIREAK) , HE take to much a over dose of poison roots that make him talk like moron.

Anonymous said...

When you support your enemy you lost.
But do not under estimate your enemy any times.

Anonymous said...

let me correct this, chanrith Ou used to work for psychiatric community center, not hospital, but only part time or on call. his job is not cure patient case, but responsible patient's file, in other word as a technician. I have met him once in fresno, he clearly denouncing hunsen's government, he say he would deport all illegal viet in Cambodia, he will make all illegal viet to respect Khmer law, if he's elected. but so far no action as promise. I saw him in the Khmer congress almot fall asleep while listening to hunsen's dog speack. if you notice in some of the cnrp's picture you will see him mostly behind kem sokha, but hardly behind sam rainsy, why? he's scared to get shot. I hate the Ou family, they try to be famous, but all soft like a goat in Cambodia.

Anonymous said...

Dear all Khmer,

Please don't use the word yuon it is racist as Mr. Ou Virak says, but use the following words instead :

Ah yuon.

Ah yuon Hanoi.

Ah Ho Chi Minh.

Ah Srakai.

Ah yuon Korntop.

Ah Soueng.

Down Indochina Federation.

Anonymous said...

I think ovarak use poor jugemental to write about the the article. Did the word vietnamese translate as yourn in khmer dictionary?

Anonymous said...

Oo Vireak did not make any poor judgement on the article ,but willing to serve youn directly,as his head already sold,as 15 day ago this OO Vireak have had against the khmers opposition directly about the khmer congress 63/123 it is okay now it is OK?

Anonymous said...


Ah La Ou Khmauch Areak or Ou Vireak,

Why Vietnam and Ou Virak did not want Khmer people to call Vietnamese Yuon ?

Because Vietnam and Ou Vireak did not want Khmer people to recall the old history : KBAL KHMER YUON DAM TER ONG.

You see, this story made YUON looked bad.

Bun Thoeun

Anonymous said...

Hi ah OU chomkuot Virak, There is nothing wrong with the word YUON.But, it's definitely wrong with your fucking brain.

Anonymous said...


Finally, fame, money and pussies have caught up with Ou Virak.

Anonymous said...

To Mr. Presley Sam, 12/13/13
10:09 AM

You told us that Ou's family is well educated but you don't know their heart and brain.

Could you clarify or give us your opinion what you think about the word "YOURN"? Fat Ass OU YOURN Vireak is against Khmer when using the word "YOURN", what do you think about this Yourn's dog?

Education is good but serving Khmer's interest is the most importance from my heart as a Khmer.

Khmeng Watt Botum,

Anonymous said...

In overseas ,we call both vietnamian or youn.
But the most commun short word at the lips of everyone is youn.Why are we trying to reform a word of Samdech Choun Nat's dictionary ?
Do you say in cambodian that "I am khmer or I am Kampuchea or I am cambod-cambodgian ?
Thank you Mr The wise man.

Anonymous said...

A U VEREAK is HUN SEN slave, He has got 1.5 million dollars from HUN SEN and do the job for HUN SEN, his brother in law said

Anonymous said...

អ្នកដែលហាមខ្មែរមិនឲ្យ​​ថា៖ (យួន)
មុនអ៊ូរ វីរៈ គឺ
មីយួនយៀកកុងសេង ធារី
វាថាពាក្យ (យួន) ជាពាក្យអសុរសណាស់!
វាចេះនិយាយយួន គ្រូសារក៏យួន
យួនមិនអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេ ​។
__________________________

មីចោរទម្មិឡស្រីយួនកណ្ដួយស្អុយ សេង ធារី
ជាអ្នកកែបំបាត់វប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ
តាមគ្រប់វិធីសាស្រ្តរបស់យួន!!!!!

Anonymous said...ឣ៊ូ វីរក់ ឈ្លក់ទឹក nước mắm ហើយ!

Anonymous said...

ឣ៊ូ វីរក់ ឈ្លក់ទឹក nước mắm សេង ធារីហើយ!

Anonymous said...

8:37 PM

Have you taken your medication yet
ឣា ឆ្កួត ?

Anonymous said...

អាព្នងសម រង្សីធ្វើនយោបាយ​ឆ្កួតល្ងី​ល្ងើ
កំពុងធ្លាក់ code ដុន​ដាបពីខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិ
តែត្រូវបាន ឣ៊ូ វីរ:​ជួយលើក​ code វាឡើងវិញ
តាមរយ:អាកញ្ជៈយួនហ៊ុន សែន។

Anonymous said...

សូមខ្មែរប្រយ័ត្ន !
ឧបាយកលថ្មី!..........ស្នៀតថ្មី !
របស់..អង្គការយួន

*អាព្នងសម រង្សីធ្វើនយោបាយ​ឆ្កួតល្ងី​ល្ងើ
កំពុងធ្លាក់ code ដុន​ដាបពីខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិ
តែត្រូវបាន ឣ៊ូ វីរ:​ជួយលើក​ code វាឡើងវិញ
តាមរយ:អាកញ្ជៈយួនហ៊ុន សែន។

Anonymous said...


ហ៊ុនសែន៖ ឣញចង់បាន "សម្លរ ម្ចូរ យៀកណាម" មួយចាន ឣោយ​ ឣា ឣូន ឣ៊ូ វីរាក់ ។

Anonymous said...

សូមបងប្អូនខ្មែរ ប្រយ័ត្ន !
ឧបាយកលថ្មី!..........ស្នៀតថ្មី !
របស់..អង្គការយួន
តាមរយ:ពាក្យចោទប្រកាន់ថា(យួន)
(ដោយប្រើល្បិចបំភន់ភ្នែកខ្មែរ ធ្វើជាឲ្យ​
អាព្នងខ្ទើយសម រង្ស៊ីសុំទោសយួន)

*ខ្មែរគួរពិចារណា !

*អាព្នងខ្ទើយសម រង្សីធ្វើនយោបាយ​យួនឆ្កួតល្ងី​ល្ងើ
កំពុងធ្លាក់ code ដុន​ដាបពីខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិ
តែត្រូវបាន ឣ៊ូ វីរ:​ជួយលើក​ code វាឡើងវិញ
តាមរយ:អាកញ្ជៈយួនហ៊ុន សែន។

Anonymous said...

ខ្ញុំជាខ្មែរមួយរូបដែរ សូមឲ្យលោក អ៊ូវិរះ សុំទោសជាសាធារណះវិញទើបសម​
យើងកំពុងតែពួតដៃគ្នាដេញយួនខុសច្បាប់
ឲ្យចេញពីស្រុក ឯលោកឯងលើកជើងយួន សូមលោកប្រយ័ត្នពាក្សសំដីនៅពេលហាមាត់និយាយនៅពេលក្រោយ។

Anonymous said...

ខ្ញុំជាខ្មែរមួយរូបដែរ សូមឲ្យ

-អាខ្ទើយក្បាលរឹងសម រង្សី
-អាចោលម្សៀតក្តទន់កិម សុខា

ត្រូវចូលគុក ជាសាធារណះចំពោះមុខពលរដ្ឋខ្មែរ
ដែលនយោបាយ​យួនឆ្កួតវិលវ​ល់ជួបមហា​គ្រោះ​ថ្នាក់​ជាតិ!

Anonymous said...

11:08 PM, you sound like you one of YOURN's dog!

Anonymous said...

អា រអ៊ូ វីរះ អាចុយម្រាយ អារន្ទះបាញ់..! អាលក់ក្បាលធ្វើជាកញ្ជៈយួន...!
អាក្បត់ជាតិ..!

Anonymous said...

តើអាណាក្បត់ជាតិជាងអាណា?
*អ៊ូ វីរៈ
គ្រាន់តែពាក្យម៉ាម៉ាត់ថា..(យួន)
ចោទប្រកាន់ ឣ៊ូ វីរ:ជា (អាយួន-អាក្បត់ជាតិ)
------------------------

*ចុះអាភេរវកររញ៉ីរញ៉ៃ សម រង្សី
សង្គ្រោះអាយួនរាប់លាននាក់ចូលចុយគ្នា
ពេញទឹកពេញដីស្រុកខ្មែរ!
-ម៉េចក៏មិននាំគ្នាចោទអាគីង្គក់សម រង្ស៊ី
ជា (អាយួន-អាក្បត់ជាតិ) ផងទៅ?

តើអាណាក្បត់ជាតិជាងអាណា?

Anonymous said...

Peace!
Jen is Khmer Khmao. She may have copied her pseudo from Indian, but she is not Indian. Jen may be arrogant based on her throwing up her words here, but she is the same as million hypocrites out there who are anti-Christ/God, but love to live, eat, shit,...study and work in Christians nations.
Jen is a die hard buddhist, and the Buddhists are like that, butchers, killers, liars...
Look at her now, she insults her own people and enjoy seeing others stoning her own people without rationalizing anything.

To be good Buddhists ones must be good in cursing, bullying around, or see Jen and her guests cursing here as an example.

Anonymous said...

Hahaha... 7:08am best one.

To all good Buddhists who insult Virak Ou, nirvana is near, keep insulting, you will all attain in that place.

Like buddhists, the muslims say if they kill more people, Allah will reward them paradise.

Oh yeahhh ? :))))

Anonymous said...

Pu Bun Thoeun is a very good Buddhist. His cursing is sure awesome. Khmers need more good role model like that.
We hope he will write a book teaching others how to be best cursers.
Hahaha...

Anonymous said...

According to the hanoi newspaper on sunday, the viet gouvernment welcomes the cchr cambodian an honored mr. Ou virak a viet name:" mr. D'OU ma may" and thanks forhis clueless where the word yuon has been came from.

Anonymous said...

Ou Virak, a president of what? What has this guy done to human rights in Cambodia? His name became more famous, and he has gradually turned into the center of political issue. He might not think so but what he just had done, was a real political issue. Ou Virak was born in 1976 one year after the Khmer Rough took over the country. I remembered it very well. So, a 37 years old guy knew more about Khmer language that he appealed to Mr.Sam Rainsy and the CNRP members and the rest of us not to use the word YOUN in his word it is derogatory. He must had been kidding. After escaped to Thai Land he was probably in elementary. It did not make you the intellectual in Khmer language because you got your MBA in Economics in California Mr.Ou..!! You probably don't even read or write Khmer. I might be of a little bit but I bet I was very closed. For you, Ou Virak, the word YOUN had been used centuries long before your great-grand parents even born. So, you should have done more research on Khmer language before you even barked at Mr. Rainsy, CNRP members and others. You ewe Mr. Rainsy and the rest of the CNRP members apology or we demand you step down from your whatever center you are at.

Presley Sam said...

12/14/13
TO Mr. Khmeng Watt Botum:

Thank you for responding to the message that I posted earlier regarding Mr.Ou Virak and the Ou's educational back ground. Yes, the five brothers were pretty well educated folks. But their social backgrounds and political are very dissimilar. Yes, indeed it is!. I knew them well, but not their hearts and brains. Especially the youngest one, Ou Virak, the "CCHR"

I've read his open letter dated 12/11/13,that posted in KI News. After reading several times, I discovered that there was no discriminatory nor derogatory remarks at all.

Khmeng Watt Botum, you have asked me to give you my opinion, what would I think about the word "YUON"..., I would like to let you know that my great grandparent on my mother side from Khmer Krom, my great grandfather was the greatest Khmer Krom Hero. Who was beheaded by "Yuon" at time. My father side, from srok Chin, China.

The word "YUON" to me is the people yuon. I am Khmer. I have nothing against Youn people, but I am against their leaders who always
wanted to exploit Khmer country.

I wanted to let you know that I was unhappy and extremely distrustful by Virak's letter.

I sincerely respected many Khmer scholars who has appeared on face-book to give us history on this word. Thank you to many hard working people in the front line to fight for democracy,humane rights, peace, and social justice out there. Please be safe and take a good care of yourself. Until next time, Khmeng Watt Botum, take care.

your friend,
Presley Sam

Anonymous said...

A'Ou Virak must immediately change the name of Cambodia Center for Human Rights to The "Cambodian Center for Human Wrong".

He is not eligible to use the word Human Rights any more. Because his brain was seriously error.

Fucking idiot A'Viak!!!

Tx

Tx

yves thach said...

who the fucker this dog think he is?

Anonymous said...

Mr.Nguyen Virak,I lived ,studied in high school,university and taught in Cambodia until1975. From French colonialist regime until now Khmers used YOUNS all the time.If you want to change you must go to HANOI where you belong.MR.Nguyen,how much did you get from YOUNS?KHMER Nationalists clearly know who you are inCambodia and all over the world.

Anonymous said...

Mr.Nguyen Virak,I lived ,studied in high school,university and taught in Cambodia until1975. From French colonialist regime until now Khmers used YOUNS all the time.If you want to change you must go to HANOI where you belong.MR.Nguyen,how much did you get from YOUNS?KHMER Nationalists clearly know who you are inCambodia and all over the world.

Anonymous said...

Dear Mr. Presley Sam,

First thank you for your response!

I had many friends from Kampuchea Krom attending Lycee Sisowath in the '60. Many of them were staying in Watt Botum and different Watt while attending school. They went back home to see their families and friends there during vacation, (vacance) and came back to Phnom Penh for their schools. I knew one of them got scholarship to study in France after receiving Engineering degree from ChamKar Dong, Agriculture, in 1974.
I was looking for him for many years and I had never found him. I hope he was not going back to Cambodia during Pol Pot regime.

They all were using the "YOURN".

I was an army officer fighting Viet Cong for five years. I made many friends from Kampuchea Krom, Mike's force. They all were using the word "YOURN" too.

I don't see any wrong in using the word "YOURN".

Hope we will be able to meet sometime in the near future.

Thank you my friend,

Khmeng Watt Botum