Thursday, December 19, 2013

Prime Minister-elect Sam Rainsy: Today, Wednesday, Dec. 18, the CNRP march/motorcycle procession will depart from Democracy Square at 4 PM sharp.


ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ធ្នូ នេះ ក្បួន គណបក្សសង្គ្រេាះជាតិ នឹងចេញដំណើរ ពីទីលាន ប្រជាធិបតេយ្យ នៅម៉ោង ៤ រសៀលគត់។  Today, Wednesday, 18 December, the CNRP march/motorcycle procession will depart from Democracy Square at 4:00 pm sharp (16:00).
សម រង្ស៊ី / Sam Rainsy
www.facebook.com/rainsy.sam.5

33 comments:

Anonymous said...

FOR MI KUNTORP SENG THEARY!

https://www.facebook.com/photo.php?v=660876063934967&set=vb.450847694937806&type=2&theater

Anonymous said...

A person that advocate hate like RAINSY is working for YOUN. you can see right now he use khmer again khmer that mean it play in the hand of YOUN. In the past it was Pol Pot who want all YOUN out of Cambodia and you see what happen. Those YOUN use them the kill 1.4 million khmers. Right now Rainsy do the same thing, but this time he will fail.

Anonymous said...

facebook elected stupid pm like ah rainsy. what an idiot???


sith phila,pa

Anonymous said...

Peaceful demonstration will not work with HUN SEN and Vietnamese puppet, All Cambodian must join the mass demonstration to demand HUN SEN step down now otherwise it will be too late and Cambodia will be controlled by Vietnamese forever

Anonymous said...

.4:29 PM

You're full of craps !!!

Anonymous said...

5:18 PM

Why don't you bark in Vietnamese ?

Anonymous said...

Singing, dancing, go shout on the road for one hour, have a speech, and talking to people little bit who stay there, it is like playing a game with khmer people.

Sam rainsy and kem sokha, how much money did you get pay from hun sen to do this kind of show? Please don't trick poor innocent khmer people cry because of you. They want change not working with hun sen. No change, no peace.

Be Brave, don't be chicken!

Anonymous said...

Dog barking procession led by 2 Dumb Chickens!so called patokamm es kdor leng.USELESS

Anonymous said...

Theary Seng and Khmer Democrat are caught up in this folly of, Speaking Truth To Power. Or in this case, Marching Troops To Power.

The old way of Marxism was to use Force to Power, but now they tone it down by using, Evolution of Non Violence Protests,to overthrow the suppose 'dictator'.

This wisdom come not from God, but from the New World Order who pull the strings. Create conflict + introduce solution; the third way of solving world issues. The 3rd way is the NWO way. Don't let the UN pull the strings. But this is the cry I been hearing.

Sam Rainsy loves having poses with foreign dignitaries to show his important and rally the support necessary to continue his Evolution of the New World Order. He may know nothing about New World Order.

The end of Sixth day is about to End, and the Sabbath is coming. But before the Sabbath Rest, there is going to be great pain as of a woman's giving birth to something new. This is called, The Greatest Tribulation that man will ever experience on earth. If you want evidence of God, this will be the set time where you will know with certainty. But be forewarn, many will choose not to repent because they have the serpent seed in them.

Democrazy

Anonymous said...

Just go demonstration and forget about working...

Anonymous said...

គិតតែពីបាតុកម្មទៅមិនបាច់រកស៊ីអីទេ។

Anonymous said...


Farm land has been robbed...
Forest has been cut down by CPP vietcong cronies...
Bak Kok Homes have been destroyed by blood sucking parasites...

Tonle Sap has been badly polluted by illegal vietcong migrants...
Native people can't fish at Sea or Koh Tral...
CPP vietcong Hun Sen continue to kill livelihood of the people...

What work can people do to make a decent living?!

Anonymous said...

Working and making a living under CPP vietcong Hun Sen...from dawn to dusk!

Anonymous said...

Congratulation Sam Rainsy,Kem SoKha and our Khmer people. Continue until we get victory. If we don't sacrifice for our country for justice,freedom, who do for us? Hun Sen is hypocrite,dictator and his promise is a cigarette smoke. We have to fighting to get the justice,freedom and protect our country.If we let Hun Sen continue we will lost all Khmer country. We have a difficulty in the short moment but our future is bright for us and for our next Khmer generation.May the NEW YEAR 2014 coming will bring all the best to our Khmer people.

Anonymous said...

If the smell is too much and the rotten food make you sick to your stomach, here another place some people were force to make a living under CPP vietcong Hun Sen...this trade has been long protected by the CPP cronies...until it recently came to light...

Anonymous said...

គិតតែពីបាតុកម្មទៅមិនបាច់រកស៊ីអីទេ។

9:22 PM
---------------------
ធ្វើបាតុកម្មដើម្បីដេញ យួន ព្រោះអីស្រុកខ្មែរ
ឥលូវ បើមើលទៅកន្លែងណាក៏ឃើញមានពួក
យួនកំពុងនៅពាសពេញទាំងអស់ បើថាចង់រក
ស៊ី ក៏ ស៊ី មិនឈ្នះ យួន ដែរ ហាស់! ហា!!

Anonymous said...

YOUN TRICK - YOUN TRICK - YOUN TRICK

YESTERDAY, THERE WAS A PERSON IN CNRP CHASED MONK BUTT BUNTENG OUT OF DEMOCRACY PARK WHILE HE WAS PAYING TO CURSE HUN SEN.(SOURCE RADIO KHMER WORLD). I BELIEVE THERE WAS A YOUN SPY HIDDEN INSIDE CNRP. AND I BELIEVE THAT THERE ARE MANY OF THEM HIDING IN ORDER TO STOP THE STRONG OPPOSITION TOWARD CPP HUN SEN. THE EQUILIBRIUM OF POWER THAT WAS HAPPENED, IT WAS A YOUN CURRENT HIDDEN IN THERE IN ORDER TO SHIFT THE REAL POLITICS OF CNRP LEAD BY SAM RAINSY.

TODAY, WE SEE AH YOUN MOM SONANDO TO TELL THE PROTESTER TO PROTEST AGAINST WHOM WHO ACT AGAINST BUDDHISM. AH MOM SONANDO IS A YOUN SPY FOR CPP. KHMER IN ABROAD MUST INFORM THEIR FAMILY TO STICK WITH CNRP ALL THE WAY. YOUN HAS SO MANY TRICK.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=240947602740814&set=a.182829555219286.1073741828.182827861886122&type=1&theater

KHEMARAJEAT

Anonymous said...

Prime Minister-elect of Wat Phnom and Facebook Samramm Sy...Lol. Mike.

Anonymous said...

សូមអស់លោកពិនិត្យ​មើលមុខយួននឹងឈ្មោះ
ពួកអា(ង្វៀង),អា(ហូ)អា(យី​វ)អា(កៃ)
អាតួល្ខោនកៃលឿង សង្គ្រោះសំផឹងយួនទាំងអស់នេះ
ដូចជា :​

-អាយី​វ សម រង្សី
-អាកៃ សុខា
-(អូហូ) វិរៈ,
-ង្វៀងពុង ឈីវហ្កេច,
-ង្វៀងពុង ខៀវសែ,
-ង្វៀងសេង ធារី,
-ង្វៀងមួ សុខហួ,
-កាំង ហ្កេកអ៊ាវ,
-ង្វៀងគី តិច,
-ង្វៀងឡៅ ម៉ុងហៃ,
-ង្វៀងឡៅ ម៉េងគិន,
-ង្វៀងឡេង ប៉េងឡុង,
-ហូ ណាមបូវ៉ា,
-ង្វៀងហៃ Fuck
-ហូហែម ហេង,
-ហូហេង សំរិន,
-កៅ គឹមស្ហៀរ,
-ង្វៀងគាត ឈុន,
-ង្វៀងសុខ អាន,
-ង្វៀងសុខ គង់,
-ស៊ា កុសល់,
-ង្វៀងស៊ាន ប៉េងសែ,
-ង្វៀងសាម ហ៊ាង...aka សាម ង្វៀង
-សេង ធារី,
-អឹង យុក តិចហូ,
-អេង ឆៃង្វៀង,
-ឱម យិនង្វៀង,
-ង្វៀងងួន ធីញ៉ឹល,
-ង្វៀងតាវ សេងហួរ,
-ង្វៀងខៀវ កញ្ញារឹទ្ធិ,
-ង្វៀងវ៉ា គិម ហុង,
-ង្វៀង វុន...etc...

តើមុខនឹងឈ្មោះពួកវាជាខ្មែរដែរឬទេ???

Anonymous said...

The present situations in Cambodia are now heading towards Cambodia Spring. It is a signal telling Mr. Hun Sen that it is time for him to relinquish his position which is demanded by the leader of the oppositions and the publics. The further Mr. Hun Sen is denying the truth the more Mr. Hun Sen is drifting apart from the reality that his struggle to be in power is no longer supported by the majority of the country. The second major force would be the next military in command. The entire military body in Cambodia must not choose sides, but must remain to be neutral since they are the infrastructures designed to protect the country and that they must leave politics to politicians. The people have spoken and precisely demand that Mr. Hun Sen be stepped down at once. The longer Mr. Hun Sen struggles to be in power the more dangerous the situations will become. For the sake of peace and stability, I recommend that Mr. Hun Sen seeks negotiation between his party and the oppositions. If Mr. Hun Sen is taking the position of relinquishing his seat of power without further retaliations, I think Mr. Hun Sen would become Cambodia’s next hero since he places the country above himself and that is the best option a leader can do for his country and his people. Thank You.

XMEN

Anonymous said...

not gonna work, just bother traffic, lets do this burn all cpp houses, they have no insurance, burn their cars, burn their business. and burn ah ou virak's house too.

Anonymous said...

Koh Tral Island must not be forgotten

By “any patriot Khmers”

Why do Koh Tral Island, known in Vietnam as Phu Quoc, a sea and land area covering proximately over 30,000 km2 [Note: the actual land size of Koh Tral itself is 574 square kilometres (222 sq miles)] have been lost to Vietnam by whose treaty? Why don’t Cambodia government be transparent and explain to Cambodia army at front line and the whole nation about this? Why don't they include this into education system? Why?

Cambodian armies are fighting at front line for 4.6 km2 on the Thai border and what's about over 30,000km2 of Cambodia to Vietnam. Nobody dare to talk about it! Why? Cambodian armies you are decide the fate of your nation, Cambodian army as well as Cambodian people must rethink about this again and again. Is it fair?

Koh Tral Island, the sea and land area of over 30,000 square kilometres have been lost to Vietnam by the 1979 to 1985 treaties. The Cambodian army at front line as well as all Cambodian people must rethink again about these issues. Are Cambodian army fighting to protect the Cambodia Nation or protecting a very small group that own big lands, big properties or only protecting a small group but disguising as protecting the Khmer nation?

The Cambodian army at front lines suffer under rain, wind, bullets, bombs, lack of foods, lack of nutrition and their families have no health care assistance, no securities after they died but a very small group eat well, sleep well, sleep in first class hotel with air conditioning system with message from young girls, have first class medical care from oversea medical treatments, they are billionaires, millionaires who sell out the country to be rich and make the Cambodian people suffer everyday.

Who signed the treaty 1979-1985 that resulted in the loss over 30,000 km2 of Cambodia??? Why they are not being transparent and brave enough to inform all Cambodians and Cambodian army at front line about these issues? Why don't they include Koh Tral (Koh Tral size is bigger than the whole Phom Phen and bigger than Singapore [Note: Singapore's present land size is 704 km2 (271.8 sq mi)]) with heap of great natural resources, in the Cambodian education system?

Look at Hun Sen's families, relatives and friends- they are billionaires, millionaires. Where did they get the money from when we all just got out of war with empty hands [in 1979]? Hun Sen always say in his speeches that Cambodia had just risen up from the ashes of war, just got up from Year Zero with empty hands and how come they are billionaires, millionaires but 90% of innocent Cambodian people are so poor and struggling with their livelihood every day?

Anonymous said...

Koh Tral Island must not be forgotten

By “any patriot Khmers”

Why do Koh Tral Island, known in Vietnam as Phu Quoc, a sea and land area covering proximately over 30,000 km2 [Note: the actual land size of Koh Tral itself is 574 square kilometres (222 sq miles)] have been lost to Vietnam by whose treaty? Why don’t Cambodia government be transparent and explain to Cambodia army at front line and the whole nation about this? Why don't they include this into education system? Why?

Cambodian armies are fighting at front line for 4.6 km2 on the Thai border and what's about over 30,000km2 of Cambodia to Vietnam. Nobody dare to talk about it! Why? Cambodian armies you are decide the fate of your nation, Cambodian army as well as Cambodian people must rethink about this again and again. Is it fair?

Koh Tral Island, the sea and land area of over 30,000 square kilometres have been lost to Vietnam by the 1979 to 1985 treaties. The Cambodian army at front line as well as all Cambodian people must rethink again about these issues. Are Cambodian army fighting to protect the Cambodia Nation or protecting a very small group that own big lands, big properties or only protecting a small group but disguising as protecting the Khmer nation?

The Cambodian army at front lines suffer under rain, wind, bullets, bombs, lack of foods, lack of nutrition and their families have no health care assistance, no securities after they died but a very small group eat well, sleep well, sleep in first class hotel with air conditioning system with message from young girls, have first class medical care from oversea medical treatments, they are billionaires, millionaires who sell out the country to be rich and make the Cambodian people suffer everyday.

Who signed the treaty 1979-1985 that resulted in the loss over 30,000 km2 of Cambodia??? Why they are not being transparent and brave enough to inform all Cambodians and Cambodian army at front line about these issues? Why don't they include Koh Tral (Koh Tral size is bigger than the whole Phom Phen and bigger than Singapore [Note: Singapore's present land size is 704 km2 (271.8 sq mi)]) with heap of great natural resources, in the Cambodian education system?

Look at Hun Sen's families, relatives and friends- they are billionaires, millionaires. Where did they get the money from when we all just got out of war with empty hands [in 1979]? Hun Sen always say in his speeches that Cambodia had just risen up from the ashes of war, just got up from Year Zero with empty hands and how come they are billionaires, millionaires but 90% of innocent Cambodian people are so poor and struggling with their livelihood every day?

(No Copy Right Restriction and You Have Permission repost or print at any where)

Anonymous said...

Uncivilized nation like Cambodia will always lost their land and sea to the other nation. Becuase Cambodia are to bussy fighting wach other for power, they forget to educate their people the right way, all they do is advocated hatred, and divided them. Cambodia is dirt poor while their the country around it are getting richer and powerful every day. Before you talk about getting your land and sea back, make your nation powerful and educate your people how to be united or else don't ever dream about get you land back.

Anonymous said...

7:50 AM

That because of Hun Sen CPP Youn slave regime, if Khmer people are keep fighting until Evil man Hun Sen CPP Youn slave off from power than Cambodia and Cambodian people will reach the truth democracy like USA! USA! USA! Cambodian people will have high salary and income like Thai policemen, Thai army, Thai workers.

Under Evil Man Hun Sen CPP Youn Slave regime Cambodian people will be slave for Uncle Ho for 100% sure.

Anonymous said...

Don't need to blam any body, history show all khmer leader are so dump, because of fame and power their land and sea getting sea is getting smaller. Their people are dirt poor, if khmer not united and keep pointing the finger the future of khmer nation will be very dark.

Anonymous said...

8:05 AM

You sound like corruption mind and CPP youn slave that always use youn trick call unite, If Khmer people choose to united with Evil Hun Sen than Khmer people will lose more land like Kos Tral island and soon Khmer people will be no more Khmer identity.

United or negotiation with evil Hun Sen CPP is only prolong Khmer people suffer as history shown clearly from 1993 until today.

Anonymous said...

Dear ALL Cambodian PLEASe read this with attention, I have got this information from the closed CPP member

Hun Sen has killed a lot of Cambodian, and signed illegal documents with Vietnam allowing Vietnamese taking more Cambodian land and natural resources, taking Koh Tral, and moved Cambodian boundary and also allowing 4 Million Vietnamese to live in Cambodia. From those points HUN SEN will not step down from the power, he knows he might face People Power, of Capital Punishment, of facing with International Court of Justice one day, that is why HUN SEN will not step down, now HUN SEN is thinking to remove Opposition Party Members from the Par Lament House or Thinking to kill or assassinate Sam Rain Sy or Kem Sokha and Thinking to use HUN SEN law to arrest Sam Rain Sy or Kem Sokha, this is the next step how to finish the Opposition Party Members from Cambodia

Anonymous said...

Dear ALL Cambodian, Please read this with attention,,,I Have got this true story from a closed CPP powerful man who did not want me to reveal his name for now,,,,,

There is no way for HUN SEN to step down from the power, and there will be no way to have a free and fair election in Cambodia, if it will have free and fair, HUN SEN knows he will be lost for sure.

HUN SEN now is thinking to assassinate Sam Rain Sy or Kem Sokha by using Vietnamese tricks, or HUN SEN might use HUN SEN law to arrest both of them to finish the Opposition Party Members,

Anonymous said...

Don't need to blam any body, history show all khmer leader are so dump, because of fame and power their land and sea getting sea is getting smaller. Their people are dirt poor, if khmer not united and keep pointing the finger the future of khmer nation will be very dark.

Anonymous said...

Hun Sen ordered secretly to steal Buddha's Relics because he believe that will save him.

Anonymous said...

Poln Pot & Hun Sen regime is worst of the worst, Khmer Rough genocide and CPP of lost land and sea to the Viet., if all khmer leader and it people are so dump don't blam any body, but them self. Right now is Rainsy try to be hero, if he became the ruller of khmer nation, he will try to get land and sea back, with out any military power and united peoples, all never end but destruction of all khmer

Anonymous said...

CPP have tanks and gun. What does CNRP have? Please don't let the poor khmer die because of your long for fame and and power. If to think that the world will sorry for the death khmer? You have to open your eyes and see. There are death every where in Egym, Syria, Iraq, Liyba, CAR etc.. Did the world give a dam about it? Khmer can work together if khmer love khmer or else blood will spill in phnom Phen streets. Justic will never came soon enough.