Saturday, September 28, 2013

សុំនិយាយផង!By Angkor Borei News12 comments:

Anonymous said...មិនតែ ប៉ុណ្ណោះ គឺ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នេះឯង ដែល ធានា រាជានិយមវគ្គទី២ បន្ទាប់ពីឆ្នាំ
១៩៧០។

បើព្រះមហាក្សត្រ ពុំគោរព រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដូច្នេះគ្មានរាជានិយមវគ្គទី២ឡើយ។

Anonymous said...

ចំពោះខ្មែរទាំងអស់គ្នា សូមខ្មែរទាំងអស់ស្វាងឡើង..! ភ្ញាក់រលឹកឡើង..!
ឈប់រស់ក្រោមការបោកប្រាស់ ញុះញង់ធ្វើមហាបាតុកម្ម របស់ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ស្អីគេ ដែលមានសម រង្ស៊ី ជាមេដឹកនាំតទៅទៀតទៅ ពួកនេះ បានបោកប្រាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាង២0ឆ្នាំមកហើយ។

ឥឡូវនេះ
"គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ" និង ក្លាយទៅជា "គណបក្សសង្គ្រោះចោរ" គណបក្សសង្គ្រោះជាតិយួន ពួកនេះនិងបណ្ដើរគ្នាទៅអង្គុយបង្គ្រប់កៅអី ជាសមាជិកសភាអាណត្តិទី៥ ទាំងអស់គ្នា នាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខ នេះហើយ។

បើមិនជឿ ចាំមើលចុះ!!

Anonymous said...

Ly Diep,
I have been seeing you make political critics on Sam Rainsy back and forth and I do not need to compare you with Sam Rainsy but please No Barking from the Distance and No need to join Sam Rainsy just go back to Cambodia and bark with your own political critics against Hun Sen , their Khmer Rouge allies and Yuon .

Best Regards
From a Your Agkor Borei Newspaper Fan

Anonymous said...

Dear Lok anonymous 11:53PM,
I think you will enjoy it if I BANH CHO Lok Rainsy!
By the way, thank you very much to be one of my fan!
Warmest regards,
Ly Diep

Anonymous said...

Oh My Goshhhhhhhhhhhhh,
Mr. Ly Diep, You are still behind computer ?
I thought you went out TOV SI KUY TEAV YUON SANTA ANNA BAT TOV HEUY !

Please do not concentrate and spend time too much on your political analyse get life back after mourning of your wife Mme SOMROM and SIHANOUK 's Deaths

Anonymous said...

Lok anonymous 1:11AM,
Thank you very much for your concern.
Warmest regars,
Ly Diep
PS: Please help me to get a part-time job in another newspaper.

Anonymous said...

Hey Ly Diep ! Just prepare yourself for your funeral home can be much better than wasting your time here.

Budha had say:
1. Athayas
2. Hitayas
3. Sokhayas

I don't think if your word can have these meaning.
With metta & compassion to you.

Anonymous said...

Hey Ly Diep,
Again, I forget to translate this pali words if you can understand or not.
1. Atthayas : Deurmbei Jea Proyoch
2. Hitayas : Deurmbei Seich Kdei Jomreurn.
3. Sokhayas: Deurmbei Seich Kdei Sok.
If you think you have these just continue to say until you die.

With Much Metta & Compassion to you.

Anonymous said...

Dear Lok Anonymous 1:44 AM and 1:55 AM,

In Yuon Gene and Natures , for Mr. Ly Diep , please no need to PRADAO KRAPEU HERL TOEUK if you have tried frequently and continuously PHSAY META THOR to Mr. Ly Diep it just DOCH CHAK TOEUK LEU KBAL TEA .

Ly Diep SAPHEAVEAK YUON KOEUT MORK KOR NOV TER KHUOR YUON TAM PDORN-TEA NOEUNG BAM-PLANH KHMER CHEA REANG NIRORN

Anonymous said...

Hey both of you (1:55AM & 2:23AM)! clean your stinky mouths first, wouldn't you! You are just an idiot!

Anonymous said...

សូមប្រយ័ត្ន !
ចំពោះខ្មែរទាំងអស់គ្នា !...ភ្ញាក់រលឹកឡើង..!

ឈប់រស់ក្រោមការបោកប្រាស់ ញុះញង់ធ្វើ (មហាបាតុកម្មឯកជន) របស់អា គណបក្សសង្គ្រោះយួន ស្អីគេនោះ? ដែលមាន៖

-អាចោលម្សៀត សំរាំង ស៊ី (អាយួនបន្លំខ្មែរ)
-អាប្រជាភិថុត កិម សុខុយ (អាយួនប្រែរូប) ជាមេដឹកនាំបាតុកម្មក្លែងក្លាយបង្រ្គប់កិច្ចតទៅ
ទៀត.....

សូមប្រយ័ត្នពួកនេះវាធ្វើចិត្តសាស្ត្របោកប្រាស់ប្រមួល
យកខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិ
ទៅឱ្យពួកអាទាហានយួនបាញ់សម្លាប់ចោលទទេៗ

Anonymous said...

Koh Tral Island must not be forgotten

By “any patriot Khmers”

Why do Koh Tral Island, known in Vietnam as Phu Quoc, a sea and land area covering proximately over 30,000 km2 [Note: the actual land size of Koh Tral itself is 574 square kilometres (222 sq miles)] have been lost to Vietnam by whose treaty? Why don’t Cambodia government be transparent and explain to Cambodia army at front line and the whole nation about this? Why don't they include this into education system? Why?

Cambodian armies are fighting at front line for 4.6 km2 on the Thai border and what's about over 30,000km2 of Cambodia to Vietnam. Nobody dare to talk about it! Why? Cambodian armies you are decide the fate of your nation, Cambodian army as well as Cambodian people must rethink about this again and again. Is it fair?

Koh Tral Island, the sea and land area of over 30,000 square kilometres have been lost to Vietnam by the 1979 to 1985 treaties. The Cambodian army at front line as well as all Cambodian people must rethink again about these issues. Are Cambodian army fighting to protect the Cambodia Nation or protecting a very small group that own big lands, big properties or only protecting a small group but disguising as protecting the Khmer nation?

The Cambodian army at front lines suffer under rain, wind, bullets, bombs, lack of foods, lack of nutrition and their families have no health care assistance, no securities after they died but a very small group eat well, sleep well, sleep in first class hotel with air conditioning system with message from young girls, have first class medical care from oversea medical treatments, they are billionaires, millionaires who sell out the country to be rich and make the Cambodian people suffer everyday.

Who signed the treaty 1979-1985 that resulted in the loss over 30,000 km2 of Cambodia??? Why they are not being transparent and brave enough to inform all Cambodians and Cambodian army at front line about these issues? Why don't they include Koh Tral (Koh Tral size is bigger than the whole Phom Phen and bigger than Singapore [Note: Singapore's present land size is 704 km2 (271.8 sq mi)]) with heap of great natural resources, in the Cambodian education system?

Look at Hun Sen's families, relatives and friends- they are billionaires, millionaires. Where did they get the money from when we all just got out of war with empty hands [in 1979]? Hun Sen always say in his speeches that Cambodia had just risen up from the ashes of war, just got up from Year Zero with empty hands and how come they are billionaires, millionaires but 90% of innocent Cambodian people are so poor and struggling with their livelihood every day?