Wednesday, October 16, 2013

Please listen to the gangster behaviour of Phay Siphan, Chhim Phalvirun, Chum Kosal and Ros Chantrabot

This is David Sovan from France and Mr. Tippana from America speaking on Khmer Post Radio. Here is the first part.ព្រឹត្តិការណ៏ គំរាមកំហែងពីសំណាក់ ក្រុមបណ្ឌិតដែលជាមន្រ្តីរបស់លោក ហ៊ុន សែន ទៅលើ យុវជនម្នាក់ នៅ ភោជនីយដ្ឋាន មេគង្គវីយួ កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ (ភាគ ៣ បញ្ចប់)

26 comments:

Jendhamuni said...


Dear Khmerican,

I love your video :)
One of your biggest fans now :)
PS: Glad "Cham" is not in this subject:)))

~Jendhamuni

Anonymous said...

ប្អូនទិត ទិព្វផាណា,
សូមសរេសីរចំពោះចម្លេីយរបស់ប្អូន !
លី ឌៀប

Anonymous said...

Sala'ma'lekum cham =Chandahmuni!
Dogs eats dogs world=Cpp Hun sen world,gangsters' style oppressed/suppressed/abusing power without consciences,only them [Cpp thugs] can cursing and talked or looked down on anyone in their court.Thugs protects thugs,PhD is just a piece of paper that written their name on without schooling,its all from Hanoi and Russia,it all faked PhD, from his boss Hun sen down to his thugs on the street that you called police chief or judge.
**********Allah arkbar*****
Kmenhwatt

Anonymous said...

Oh, Chom Kosal (Ah Tror Ngol Ort Sork) Bald head, Why don't you have brain? You're a Vietcong agetn. We'll cook you and Phay siphan and the two others when your master is out of power.

Anonymous said...

បែកធ្លាយរឿង… « ចចកព័ទ្ធចាប់ (ចោទ) កូនចៀម… »
ផៃ ស៊ីផាន, ជុំ កុសល, រស់ ច័ន្ត្រាបុត្រ និង ឈិម ផលវីរុណ…
ពាក្យ ៖«…ឣាបណ្ឌិត…បំរើយួន…» គេរើសដាក់ខ្លួន… គេថាយើងដៀលគេ…
ដូចគ្នានឹងរឿង ៖

ខ្មែរក្រហមគេនិយាយ « ឣង្ការលើ» លោកហ៊ុន សែនគឹ « តុលាការ, ច្បាប់ » ! គឹ ម្យ៉ាងម្នាក់… ឬ ម្នាក់ម្យ៉ាង… !!!

ឣញដេក… ឣ្ហែងយាម ! ដល់ ឣ្ហែងយាម ឣញដេកម្តង…
ឣញត្រួវ…ឣ្ហែងខុស ! គឹ ឣ្ហែងខុស ឣញត្រួវ…(ឣញត្រួវរហូត ធ្វើឣីឣញ)

Anonymous said...

បែកធ្លាយរឿង… ដៀលលោកបណ្ឌិតរបស់លោក ហ៊ុន សែន តាមតុលក់បាយ…
ផៃ ស៊ីផាន, ជុំ កុសល, រស់ ច័ន្ត្រាបុត្រ និង ឈិម ផលវីរុណ…
លោកបណ្ឌិតរបស់ លោក ហ៊ុន សែន មានឣំណាច ឃាត់មនុស្សនៅតាម តុគុយទាវ ផ្ទះលក់បាយ ឣំពីករណី…ដៀល…
ពាក្យ៖ «…ឣាបណ្ឌិត…បំរើយួន…» គេរើសដាក់ខ្លួន ! គេចោទថាដៀលគេ !

តើ ទម្ងន់ពាក្យ (the weight of words) « និយាយ បកស្រាយ វិភាគ តាម TV,Radio » និង « តាមតុកាហ្វេ… » ដូចគ្នាឬទេ ?

នៅទីសាធារណៈ និង នៅតាមផ្សារតុគុយទាវ នៅកន្លែងណា គេទុកជាបានការ ???

Anonymous said...

This guy's name keeps on surfacing for causing problems. There are only a few trouble makers roaming around.

Anonymous said...

នេះគឺជា "ពួកអាបណ្ឌិតឆ្កែថោកទាបកញ្ជះយួន"

"ពួកអាបណ្ឌិតឆ្កែថោកទាបកញ្ជះយួន"

"ពួកអាបណ្ឌិតឆ្កែថោកទាបកញ្ជះយួន"

Anonymous said...

Ah thork teap Phay Siphan from Long Beach. We should report to FBI that's he involved with a Communist People Party. Cambodian people please keep your eyes on him. If necessary report to INS that Phay Siphan a US Citizen join with a Communist people so they can take back his citizenship from US.

Anonymous said...


Phay Siphan family resident in city Paramount near Long Beach, California, United States, he is one of the person that talk with no meaning at all, biggest liar, good in manipulations from good to bad and from bad to good.

His working experience in house and building construction then he last job working in the restaurant.

Phay Siphan cannot fine better job in United State because lake education and professional experience he desire to join with CPP gangster in Phnom Penh.

Anonymous said...

I would like to say "Thank You very much" to Khmerican for having posted an excellent video on the interview given by Mr. David Sovan and Mr. Tippana.

I also would like to take this opportunity to congratulate the two gentlemen on their courage to help the young man from France and their invitation to a televised public debate given to the self-proclaimed PhD holders whose degrees come certainly from questionable, unaccredited and obscure so-called institutions of higher education.

Bought degrees produce foolish and fake scholars!

For Phay Siphan, hopefully the US Revenue Agency follows him closely on his income tax return filed with them! It might be a good idea to alert the agency to the fact that he works for the Cambodian government and for that reason he may not have been honest in reporting his true high income!

Pissed Off

Anonymous said...

Many Khmer will die in order to remove the CPP animals back to Vietnam and free our country, no matter Khmer France or Khmer American or Khmer in Khmer.

Anonymous said...

Well done guys!! You guys may be Khmer France and Khmer American but your hearts are Khmer. Show these CPP troublemakers are coward they are!!

Anonymous said...

Pissed Off
9:28 AM

What IRS needs to do is follow Phay Siphan's spouse and families tax income. Like other CPPs, they hide their real income using their families members but holding on to the titles.

Anonymous said...

cnrp should stop instigating the ruling party and then call them gangsters or whatever. where is the code of conduct to keep orderly? cnrp's insinuation is wrong most of the time! don't forget that leaders works for the common good of the whole cambodia, not just your own partisan.

Anonymous said...

10:19 AM. CPP works for the common good??? What country are you from? Have you not seen CPP beating and bashing Monks, even shooting and killing protesters. What world are you living in??

Anonymous said...

Ah David Sovan and Tippana are losing dogs big time. When facing Phay Siphan, Ros Chantraboth, Chhim Phalvirun and Chum Kosal, they had tried to reconciliation and apologise, but when they are out of the country they use Khmer Post radio (CNRP's Radio) to insult other.

Anonymous said...

David Sovan and Tippana were lucky to face with Phay Siphan, Ros Chantraboth, Chhim Phalvirun and Chum Kosal, but if they confront with other CPP, their eye must be blacked, blood nose and mouth's bleeding.

Anonymous said...

Good that these people stand up for their right.
Phay Siphan and Ros Chantrabot had lived in America for over 10 years but they still acted like thugs. These victims should go to Radio Free Asia or VOA to expose the thuggish behavior of these crooked officials.

Khmerican said...

Dear Miss Jendhamuni,

Thanks for your compliments. The feeling is mutual!

Khmerican said...

Dear Pissed Off,

Thanks for your nice words!

Anonymous said...

តាំងខ្លួនឯងជា បណ្ដិតផង អា រ៉ស់ ចាំ ត្របុត ?

Anonymous said...

នេះគឺជា "ពួកអាបណ្ឌិតឆ្កែថោកទាបកញ្ជះយួន"

"ពួកអាបណ្ឌិតឆ្កែថោកទាបកញ្ជះយួន"

"ពួកអាបណ្ឌិតឆ្កែថោកទាបកញ្ជះយួន"

Anonymous said...

Their destiny is just comes and gone like Ah Phun Pheap in 1977 coups.

Anonymous said...

The mother of PhD Chim Pahlvirun is Viet 100%.

Anonymous said...

In a very near future, Khmer pirate may be arrested in Europe

La rocambolesque arrestation d'un pirate somalien, piégé par la police belge

C'est en usant d'un stratagème inédit et longuement élaboré que la police fédérale belge est parvenue à mettre la main, samedi 12 octobre, sur l'un des principaux "parrains" de la piraterie en Somalie, Mohamed Abdi Hassan, 60 ans, alias Afweyne – ce qui signifie "grande gueule" dans sa langue. Le dirigeant du gang de pirates King Pin, victime de sa vanité, a été attiré à Bruxelles par un prétendu contrat pour un film qui devait lui être consacré... Un faux projet qui l'a attiré à Bruxelles et lui a valu une arrestation et une mise en examen pour détournement, prise d'otages et participation à une organisation criminelle. Un autre homme qui l'accompagnait, Mohamed Aden Ticeey, aujourd'hui gouverneur de région, a également été cueilli à la sortie d'un vol en provenance de Nairobi.
Les policiers étaient depuis longtemps sur la trace d'Afweyne, soupçonné d'avoir détourné plusieurs navires, dont le dragueur belge Pompei, en 2009. Douze pirates avaient attaqué le bateau et l'avaient dérouté. Le Pompei et son équipage avait été libérés au bout de 71 jours contre le versement d'une rançon de 2 millions d'euros. Le navire avait été, ensuite, soumis à une enquête minutieuse et à un relevé d'empreintes. Deux suspects avaient déjà été appréhendés, extradés et condamnés par la justice belge.

"MESURE D'AUTODÉFENSE"

Renonçant à toute idée d'une arrestation de Mohamed Abdi Hassan dans son pays, la police fédérale belge a monté une opération "sous couverture". Des agents ont approché Mohamed Aden Ticey, un homme de confiance du chef de gang. Ils proposèrent d'embaucher ce dernier comme "conseiller" d'un film et de venir signer son contrat en Belgique. Soucieux de son image, M. Abdi Hassan avait annoncé en janvier qu'il changeait de camp et allait désormais se consacrer à la lutte contre la piraterie et l'exploitation des jeunes contraints de se livrer à cette activité. A cette occasion, il avait décrit ses activités antérieures comme une "mesure d'autodéfense" face à la présence d'une flotte militaire internationale contrariant la pêche en mer.

Des rapports des Nations unies de 2010 et 2011 jugeaient, en revanche, qu'il était un criminel très influent, à la tête d'une fortune considérable, accumulée aussi grâce au commerce du khat. Il aurait cédé le contrôle des activités de piraterie à son fils, Abdiqadir en 2011. Et son réseau d'influence lui aurait apparemment permis de disposer d'un passeport diplomatique et d'échapper ainsi à une arrestation en Malaisie, au début de l'année.

Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles, correspondant)
Journaliste au Monde