Wednesday, November 13, 2013

អំពើហិង្សាអមនុស្សធម៌របស់ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី១២វិច្ឆិកា២០១៣

21 comments:

Jendhamuni said...


They are not human...

Anonymous said...

ពេលស្រុកខ្មែរមានបញ្ហា
-អាផ្តាច់ការតាំងខ្លួនជាមហាត្មៈគន្ធី..សម រង្សី
-អាយួនផ្តាច់ការ.................កឹម សុខា
-មីស្វាអួតតាំងខ្លួនជា AUNG SAN SUU KYI
.......មួ សុខហួ
DO NOTHING...USELESS CNRP

** អាមាន់ស្ងោរជ្រក់ សម រង្សី
-វាត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរ​​​​​​ថ្ងៃនេះ
12 - 11 - 2013 តែមិនចូលភ្នំពេញទេ
វាបន្លំគេច(បញ្ហា)។
......វាយកលេសវៀងទៅដើរលេង
នៅប្រាសាទព្រះវិហារសិន ។

Jendhamuni said...


Dear 10:06 AM,

What a boring message!

Anonymous said...

You're not human...!! The HS regime gave my people problems with social corruption, and we're demand for our rights. Why you're using excessive force to my innocent civilians??? Wake up Khmers..!! I am very sad to see this happen to my people...You gave us blood, and you’ll soon receive blood, too. //

Anonymous said...

Khmer people should arm themselves and kill all these cops. We need to fight these Hun Sen's criminals and kill Hun Sen and his followers. Don't let them hurt our people anymore.

Anonymous said...

10:11 AM,

What a boring Sampheung Cham Face!

Anonymous said...

You're not human...!! The HS regime gave my people problems with social corruption, and we're demanding for our rights. Why you're using excessive force to my innocent civilians??? Wake up Khmers..!! I am very sad to see this happen to my people...You gave us blood, and you’ll soon receive blood, too. //

Jendhamuni said...


Dear 10:17 AM,

Do I look like I care?
Make sure you recite that line 24/7 till hell guards come take you to Avici Hell.

Anonymous said...

សុំកុំប្រកាន់អាឆ្កួត10:06 AM
អាចុយម្រ៉ាយ10:06 AM ឡប់រកលេខដាក់
គ្មាននោះទេ ។
វាក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តដែលមិនអាចធ្វើ
អោយដូចអ្នកទាំង៣ ​ សម រង្សី
កឹម សុខា .មួ សុខហួ​ បណ្តាលឲ្ស
រោគ​ជេរគេជេរឯងគ្មានទិសតំបន់ ។

Anonymous said...

Dear all HUN SEN's supporters,

Mr Tree Nareen a Bant Teay Mean Cheay provincial governor was killed by car crashed last night, and the same Mr Ung Phouern a former Kra Ties provincial governor was killed by car crashed too, the same Mr Hok Long Dee was killed by Helicopter crashed, this is because they had done so badly to Cambodian people, from now on you all must stop doing a bad thing to Cambodian people, otherwise the God will punished you and killing you in the brutal way and cruel way like those people believe me

Anonymous said...

អាផេះ, ង្វៀង(សំរាំង) ស៊ី
ជាមេមេឃាតករសម្លាប់ខ្មែរដោយប្រយោល, ៣អាណត្តិមកហើយ!..
ចាញ់រាប់ភ្លេច!....ដដែលៗៗៗៗ....
តាំងពីគ្មានយួន-រហូតមានយួនពេញស្រុកខ្មែរ?
អាង្វៀងឯងនៅចង់សម្លាប់ខ្មែរ ដល់ណាទៀត?
________________________________
អាណត្តិ២0១៣ខាងមុខនេះខ្មែរនឹងអស់ស្រុក
ដោយសារស្នាដៃពួកអាស៊ីឈ្នួលធ្វើនយោបាយ
បង្រ្គប់កិច្ចឧ្យអាយួនយៀកកុង-អាហ៊ុន​ សែន,ធ្វើជាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ក្លែងក្លាយ-ប្រជាភិថុត ប្រើកលល្បិចបំភន់ភ្នែកពលរដ្ឋខ្មែរ....
មានដូចជា:

-អាឈ្នួលមេគ្រោះ ង្វៀង(សំរាំង) សុយ
-អាឈ្នួលមេគ្រោះ ង្វៀងកឹម សុខុយ
-មីឈ្នួលមេគ្រោះ ង្វៀងមួ សុខហុយ
-អាឈ្នួលមេគ្រោះ (ង្វៀង)ដឹកនាំ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីលុយ....
____________________________
គឺអាង្វៀងអស់ឯងហ្នឹងហើយដែលឡាំប៉ា
ទាមទារឧ្យប្រទេសខ្មែរក្លាយទៅជានគរចំប៉ា,
ដោយសុខចិត្ត ចូលរួម បោះឆ្នោតបង្រ្គប់កិច្ច
ជាមួយអា(CPP)យួនកន្ទប៨លាននាក់ក្នុងទឹកដីខ្មែរ,
ដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់លើពលរដ្ឋខ្មែរ​។

Anonymous said...

The strikers are 75 dollars a month polices 150dollars a month who the strongest than whom? they got weapens the other empty hands who winner? polices what about SL company?are they Chinese or Vietnamese?HUn Xen are you COOL too but I heard you say {I don't care]KRANHUN EASAN

Anonymous said...

Do not forget to treat the Hun/dynasty the same way.

Anonymous said...

Th brutality of Hun's regime. Who had trainned those Police croock?

Anonymous said...

When their boss gone from power, Khmers must kick those croock bulshit out from this Earth. We must registry those all now.

Anonymous said...

Got to love khmer, they like to destroy each other.

Anonymous said...

that's why CPP does not pay much attention to educate people. Give a weapon to an uneducate person and he will fool around at his master's order because he believe he got some power over weaker people....look at all this zealous so-called police beating up other even if unprovocated.

Anonymous said...

Much is in this horrible case: lack of education of the people, incompetence and brutality of the security forces of the Hun $en-Yuon.
--------------------------------------
On trouve beaucoup de choses dans cette horrible affaire : le manque d'éducation de ces gens, l'incompétence et la brutalité des forces de l'ordre de Hun $en-Yuon.

Anonymous said...

before: KHMER ROUGE

currently: KHMER ROUGH

Anonymous said...

Because Hun Sen their leader like the violence.Hun Sen came from communist school in the forest at Hanoi,he know only the word destroy Khmer,but care Yuon.Hun Sen has no capacity to lead Khmer country to progress like develop country.His promise is the smoke of cigarette. Who believe and waiting the promise of Hun Sen look like waiting the rain at February.He know only destroy,corruption,support Yuon.One day we will be slave of Hanoi and Hun Sen become the chief of province for Hanoi.The high rank became millionaire and billionaire from corruption,they will flight to live at Singapor.Poor Khmer people have leaders like that.

Anonymous said...

ពេលស្រុកខ្មែរមានបញ្ហា
-អាផ្តាច់ការតាំងខ្លួនជាមហាត្មៈគន្ធី..សម រង្សី
-អាយួនផ្តាច់ការ.................កឹម សុខា
-មីស្វាអួតតាំងខ្លួនជា AUNG SAN SUU KYI
.......មួ សុខហួ
DO NOTHING...USELESS CNRP

** អាមាន់ស្ងោរជ្រក់ សម រង្សី
-វាត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរ​​​​​​ថ្ងៃនេះ
12 - 11 - 2013 តែមិនចូលភ្នំពេញទេ
វាបន្លំគេច(បញ្ហា)។
......វាយកលេសវៀងទៅដើរលេង
នៅប្រាសាទព្រះវិហារសិន ។

អាផេះ, ង្វៀង(សំរាំង) ស៊ី
ជាមេមេឃាតករសម្លាប់ខ្មែរដោយប្រយោល, ៣អាណត្តិមកហើយ!..
ចាញ់រាប់ភ្លេច!....ដដែលៗៗៗៗ....
តាំងពីគ្មានយួន-រហូតមានយួនពេញស្រុកខ្មែរ?
អាង្វៀងឯងនៅចង់សម្លាប់ខ្មែរ ដល់ណាទៀត?
________________________________
អាណត្តិ២0១៣ខាងមុខនេះខ្មែរនឹងអស់ស្រុក
ដោយសារស្នាដៃពួកអាស៊ីឈ្នួលធ្វើនយោបាយ
បង្រ្គប់កិច្ចឧ្យអាយួនយៀកកុង-អាហ៊ុន​ សែន,ធ្វើជាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ក្លែងក្លាយ-ប្រជាភិថុត ប្រើកលល្បិចបំភន់ភ្នែកពលរដ្ឋខ្មែរ....
មានដូចជា:

-អាឈ្នួលមេគ្រោះ ង្វៀង(សំរាំង) សុយ
-អាឈ្នួលមេគ្រោះ ង្វៀងកឹម សុខុយ
-មីឈ្នួលមេគ្រោះ ង្វៀងមួ សុខហុយ
-អាឈ្នួលមេគ្រោះ (ង្វៀង)ដឹកនាំ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីលុយ....
____________________________
គឺអាង្វៀងអស់ឯងហ្នឹងហើយដែលឡាំប៉ា
ទាមទារឧ្យប្រទេសខ្មែរក្លាយទៅជានគរចំប៉ា,
ដោយសុខចិត្ត ចូលរួម បោះឆ្នោតបង្រ្គប់កិច្ច
ជាមួយអា(CPP)យួនកន្ទប៨លាននាក់ក្នុងទឹកដីខ្មែរ,
ដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់លើពលរដ្ឋខ្មែរ​។

What a boring Sampheung Cham's Face!
I recite that line 24/7 till go to PARADIS. Mi sampheung.